תכנית לימודים מובנית קבוצתית

ניתן להירשם ללימודי תואר ראשון במסגרת תכנית לימודים מובנית קבוצתית. ראו מידע מפורט בסעיף תכניות לימודים מובנות קבוצתיות לימודים מובנות קבוצתיות.

ההרשמה לקורסים בתכניות לימודים מובנות קבוצתיות היא הרשמה סמסטריאלית כנהוג באו"פ ושכר הלימוד משולם לכל קורס בנפרד ובכל סמסטר בנפרד.

אופן ההרשמה
בכדי להירשם לתכנית לימודים מובנית קבוצתית לתואר ראשון,  חובה לפנות לקבלת ייעוץ ללימודים אקדמיים בטרם ההרשמה.

לאחר קבלת ייעוץ ללימודים אקדמיים, יש להירשם לתכנית המובנית ולקורסים במרכזי הלימודים בהם מתקיימים הלימודים, או באמצעות טופס בקשת הרשמה לסטודנט חדש . יש למלא את הטופס, לציין הרשמה לתכנית מובנית קבוצתית ולשלוח אל מרכז ההרשמה לכתובת להלן: האוניברסיטה הפתוחה  - מרכז ההרשמה, דרך האוניברסיטה 1, רעננה 4353701, או בדוא"ל לכתובת: op-interest@openu.ac.il .

ההרשמה לקורסים תתבצע בכל סמסטר בנפרד, בכפוף לתקופות ההרשמה ומועדי ההרשמה.

במקרה ששכר הלימוד שולם בתקופת ההרשמה הסדירה, אך ההרשמה לקורסים התקבלה בתקופת ההרשמה המאוחרת, תיחשב ההרשמה כהרשמה מאוחרת החייבת בתשלום דמי טיפול ועלויות בהתאם למועד קבלתה.

שכר לימוד
שכר הלימוד משולם לכל קורס בנפרד ובכל סמסטר בנפרד.
למידע מפורט ראו סעיף שכר לימוד .

 שינויים בהרשמה
ניתן לבצע שינויים בהרשמה בהתאם לתקופות הזכאות לשינויים בהרשמה ופירוט דמי הטיפול והעלויות בסמסטר ההרשמה ובכפוף למפורט בסעיף שינויים בהרשמה.

 יש לבצע את השינוי באמצעות מערכת הפניות בשאילתא, או לשלוח בקשה בכתב למרכז ההרשמה לפקס: 09-7780651, או בדוא"ל לכתובת: infodesk@openu.ac.il.  מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ ללימודים אקדמיים בטרם ביצוע שינויים בהרשמה.

התאריך שבו מתקבלת הבקשה בכתב הוא המועד הקובע לגבי דמי הטיפול והעלויות שייגבו. דמי הטיפול והעלויות ייגבו בעת ביצוע השינוי בפועל.

מעבר מתכנית לימודים מובנית קבוצתית למתכונת לימודים רגילה לתואר ראשון
ניתן לעבור מתכנית לימודים מובנית קבוצתית למתכונת לימודים רגילה לתואר ראשון. יש לשלוח בקשה בכתב אל מרכז ההרשמה לפקס 09-7780651, או בדוא"ל לכתובת: infodesk@openu.ac.il.