מחקר יישומי ומדידת אפקטיביות של תוכניות

המחלקה להערכה מקדמת הערכה לגבי אפקטיביות של תהליכים או של תוכניות התערבות באמצעות שיטות מקובלות של מחקר יישומי. ההיערכות למחקרים נעשית בשלבים מוקדמים של התוכנית באמצעות הגדרת מודל השינוי ומדדי התוצאה. בהתאם לכך מוגדרים הנתונים שיידרשו, ומזוהות אוכלוסיות היעד שלהן נוגעת כל תוכנית ותוכנית. על מנת לבדוק אפקטיביות משתמשת המחלקה להערכה  במתודולוגיות המחקר הטובות ביותר האפשריות, ובכלל זה שימוש בקבוצות ביקורת.

ליווי התוכנית על ידי המחלקה להערכה נעשה בשלב ההתחלתי באמצעות הערכה מעצבת (ראו לשונית "הערכה מעצבת"), ולאחר פרק זמן ארוך דָיו מתבצעת בדיקה אם התוכנית אכן הניבה את השינוי המיוחל. כך, בהתבסס על המידע שהצטבר, יכולים מובילי התוכניות להחליט אם להמשיך להשקיע בתוכנית כפי שהיא, ואם כן, באיזה אופן ועקב אילו שיקולים.

בנוסף, מציעה המחלקה להערכה ליחידות האוניברסיטה דרכים לייעול תהליכים, באמצעות שיטות מעולם מדעי ההתנהגות, למשל, מיקרו-התערבויות - Nudges.

תחום המחקר היישומי במחלקה להערכה עוסק גם בחקר קבוצות מוגדרות של סטודנטים (כגון דוברי ערבית, לקויי למידה, יוצאי אתיופיה, חרדים ועוד), ובניטור מגמות לאורך זמן.

המחקרים השונים מתבססים על סקירת הספרות המקצועית, על נתונים הקיימים במאגרי הנתונים באוניברסיטה הפתוחה, ובעת הצורך – גם על מידע העולה משאלונים ייעודיים אשר מודדים עמדות, ערכים, תפיסות וכדומה.