רשות המחקר מקדמת את הפעילות המחקרית של חוקרות וחוקרים. אחת הדרכים לכך היא תמיכה ישירה באמצעות קרן פנימית, המממנת מענקי מחקר, מלגות לתלמידי.ות מחקר ונסיעות לכנסים מדעיים לצורך הצגה של תוצאות מחקר.
ליד רשות המחקר פועלת ועדת היגוי, המופקדת על קביעת אמות המידה להערכת הבקשות למימון מן הקרן הפנימית ועל חלוקת המשאבים של הקרן.
ועדת ההיגוי כוללת חמישה חברי.ות סגל אקדמי בכיר בתחומי דעת שונים, ובראשה עומד.ת דיקנ.ית המחקר.
הגשת בקשות למימון מהקרן הפנימית של רשות המחקר מתבצעת באמצעות מערכת הבקשות באתר רשות המחקר.
ועדת ההיגוי הדנה בבקשותיהן.ם של חוקרות וחוקרים מתכנסת במועדים אלה:
• מאי: מועד מרכזי לדיון בכלל הבקשות (למעט נסיעות)
• ספטמבר: דיון בבקשות למענקי מחקר בגין מענקים חיצוניים שנדחו + חריגים
 

בקשות למענקי נסיעות לכנסים של מרכזי הוראה ושל סטודנטים/פוסט דוקטורנטים (סגל בכיר) מועברות למערכת הבקשות באופן שוטף.

אחת לחודש מקיימת ועדת ההיגוי של רשות המחקר דיון מרוכז בכל הבקשות שהועברו עד ליום האחרון של כל חודש.

החלטות הועדה נשלחות למגישי הבקשות עד לתאריך 15 לחודש העוקב.

לדוגמא: תשובה לבקשה למענק נסיעה שתוגש ב-3.3.2024, תועבר למגיש הבקשה עד 15.4.2024.


פתח הכל

סוג מענק

גובה המענק

מועדי הגשה

ציון עזרת קרן המחקר של האוניברסיטה הפתוחה

מקבל.ת המענק או המלגה מחויב.ת להזכיר את תמיכת הקרן בכל פרסום, דו"ח, הרצאה או מצגת הנוגעים למחקר, בנוסח הזה:
בעברית: "מחקר זה (מס' _______ ) נתמך על ידי קרן המחקר של האוניברסיטה הפתוחה".
באנגלית:
"This research was supported by The Open University of Israel's Research Fund (grant no. ________ )."