רשות המחקר מקדמת את הפעילות המחקרית של החוקרים, בין היתר ע"י תמיכה ישירה באמצעות קרן פנימית המממנת מענקי מחקר, מלגות לתלמידי מחקר ונסיעות להצגה של תוצאות מחקר בכנסים מדעיים.
ליד רשות המחקר פועלת ועדת היגוי, המופקדת על קביעה של אמות המידה להערכת הבקשות המופנות למימון מהקרן הפנימית ועל חלוקת המשאבים של הקרן.
בוועדת ההיגוי חברים ארבעה חברי סגל אקדמי בכיר בתחומי דעת שונים, ובראשה עומד דיקן המחקר.
 
הגשת בקשות למימון מהקרן הפנימית של רשות המחקר מתבצעת באמצעות מערכת הבקשות באתר רשות המחקר.

מועדי ההתכנסות של ועדת ההיגוי לדיון בבקשות המוגשות ע"י החוקרים הינם כדלהלן:
  • ינואר (אופציונלי, רק במידה והוגשו בקשות שאינן נסיעות)
  • מאי – מועד מרכזי לדיון בכלל הבקשות (למעט נסיעות)
  • ספטמבר – דיון בבקשות למענקי מחקר חיצוניים שנדחו + חריגים
 
בקשות למענקי נסיעות לכנסים של מרכזי הוראה ושל סטודנטים/פוסט דוקטורנטים (סגל בכיר) מועברות למערכת הבקשות באופן שוטף.
אחת לחודשיים מקיימת ועדת ההיגוי של רשות המחקר דיון מרוכז בכל הבקשות שהועברו עד ליום האחרון של כל חודש שני.
 
תשובות לגבי בקשות למענקי נסיעות שיוגשו למערכת תועברנה למגישי הבקשות בתאריכים –
16/08/2020
15/10/2020
15/12/2020
 
לדוגמא: תשובה לבקשה למענק נסיעה שתוגש ב-2.10.20, תועבר למגיש הבקשה ב-15.12.20.
 

סוג מענק

קהל יעד

גובה המענק

מועדי הגשה

ציון עזרת קרן המחקר של האו"פ

 
מקבל המענק / מלגה מחוייב לציין כי בכל פרסום ו/או דו"ח ו/או הרצאה ו/או מצגת הנוגעים למחקר תאוזכר תמיכת הקרן במחקר בנוסח הזה:
בעברית - "מחקר זה (מס' _______ ) נתמך על-ידי קרן המחקר של האו"פ",
ובאנגלית –
"This research was supported by The Open University of Israel's Research Fund  (grant no. ________ )"