איתור מימון פנימי

קריטריונים להגשה

תנתן עדיפות למבקשי מענקים שלהם וותק של למעלה משנתיים באו"פ, בחצי משרה לפחות. בקשות שאינן עומדות בקריטריון זה ידונו כבקשות חריגות. על החוקר לספק את כל המידע הדרוש לוועדת ההיגוי. בקשה חסרה לא תובא לדיון.

ציון עזרת קרן המחקר של האו"פ
מקבל המענק / מלגה מחוייב לציין כי בכל פרסום ו/או דו"ח ו/או הרצאה ו/או מצגת הנוגעים למחקר תאוזכר תמיכת הקרן במחקר בנוסח הזה:
בעברית - "מחקר זה (מס' _______ ) נתמך על-ידי קרן המחקר של האו"פ",
ובאנגלית –
"This research was supported by The Open University of Israel's Research Fund  (grant no. ________ )"

סוג מענק

קהל יעד

גובה המענק

מועדי הגשה