שכר לימוד - כללי

שכר הלימוד באוניברסיטה הפתוחה כפוף להנחיות המועצה להשכלה גבוהה.

שכר הלימוד באוניברסיטה הפתוחה משולם לכל קורס בנפרד ובכל סמסטר בנפרד. שכר הלימוד לקורסים האקדמיים לתואר ראשון הוא שכר לימוד מצטבר ואחיד (שמ"א). שכר לימוד לתואר שני מפורט בתקנון לימודים והרשמה לתואר שני.

בהרשמה לקורס, רק תשלום מלא ותקין של כל מרכיבי התשלום הנדרש מהסטודנט יאפשר משלוח של חומר הלימוד, קבלת שירותי למידה ולמידה בפועל.

טבלאות שכר הלימוד ותשלומים אחרים מפורסמות באתר האוניברסיטה. האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את שכר הלימוד ותשלומים אחרים ואף לגבות הפרשים בהתאם לעליית המדד.


המחויבות לתשלום מלוא שכר הלימוד היא ליום ההרשמה. האפשרות לחלק את שכר הלימוד לתשלומים אינה גורעת מהמחויבות לתשלום מלוא שכר הלימוד. כל הסדרי התשלומים והאשראי כפופים לאמור לעיל.

אי-עמידה בתשלומי שכר הלימוד או בכל תשלום אחר לאוניברסיטה הפתוחה, על-ידי הסטודנט, או על-ידי כל גורם אחר שהתחייב לשלם עבורו, תגרום להפסקת שירותי הלמידה לסטודנט, לרבות משלוח חומר לימוד, משלוח עזרי לימוד, בדיקת מטלות ומבחנים, שירותי ספרייה ותעודות, וזאת מבלי לפגוע בזכות האוניברסיטה הפתוחה לתבוע את החוב הכספי. האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות לזקוף כל תשלום של סטודנט לזכות חוב או חיוב שטרם שולם, לפי שיקול דעתה.

כמו כן, האוניברסיטה הפתוחה זכאית ורשאית לפי שיקול דעתה לבטל ביוזמתה הרשמה ללימודים, אם הסטודנט לא הסדיר חוב כספי לאוניברסיטה. ביטול כזה (גם אם יהיה ביוזמת הסטודנט) יהיה בהתאם להנחיות ביטול הרשמה המפורטים בפרק זה ובנוסף לכך יקוזז מההחזר הכספי ערכו של החוב שלא שולם.

במקרים בהם תשלום שכר הלימוד ו/או כל תשלום אחר הקשור להרשמה, לא יוסדרו במלואם על-ידי הסטודנט תוך ארבעה שבועות, לכל היותר, מתאריך היווצרות החוב, או עד תחילת הסמסטר (הקרוב מביניהם), תבוטל הרשמתו של הסטודנט בהתאם להנחיות ביטול הרשמה המפורטים בסעיף שינויים בהרשמה. התשלום שיידרש מסטודנט שהחליט להירשם מחדש לקורס שבוטל, יהיה בהתאם למקובל במועד ההרשמה החדשה. כמו כן, מהמשלם באמצעות כרטיס אשראי, בהסדר אשראי של האוניברסיטה הפתוחה, ייגבה התשלום בהתאם למקובל במועד ההרשמה החדשה.