הנחות בתחבורה ציבורית

סטודנטים זכאים לקבל הנחות בתחבורה הציבורית אם הם עומדים בקריטריונים שקבע משרד התחבורה בשיתוף עם דיקנט הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה, אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה והתאחדות הסטודנטים הארצית.
 
על פי ההסכם, סטודנט הלומד באוניברסיטה הפתוחה זכאי לקבל אישור להנחה שנתית בתחבורה הציבורית למשך 4 שנים עוקבות בלבד, ובתנאי שהוא רשום לשני קורסים* תקינים לפחות בשנה שלגביה ניתן האישור. שימו לב: ניתן לבקש אישור הנחה גם אם הסטודנט רשום רק לקורס אחד, אך מתכוון להירשם לפחות לעוד קורס באותה שנה. הזכאות לקבלת האישור בשנה העוקבת תהיה מותנית גם בעמידה בתנאֵי ההרשמה לשני קורסים בשנה הקודמת.
 
סטודנטים העומדים בקריטריונים המפורטים לעיל יפיקו את אישור הזכאות להנחות בתחבורה הציבורית באמצעות מערכת שאילתא **. על הסטודנט למלא הצהרה קצרה בשאילתא בקישור דיקן הסטודנטים ולאחריה ניתן יהיה להזמין את האישור. האישור יישלח לתיבת ההודעות האישיות בשאילתא תוך 24 שעות מרגע בקשת ההפקה, ויהיה אפשר להדפיסו משם.
 
*  קורס - קורס באחד מתחומי הלימוד של המחלקות האקדמיות, או אחד מקורסי האנגלית, או קורס של המחלקה לחינוך והוראה.
* * הכניסה נעשית דרך הקישור של דיקן הסטודנטים בסרגל הימני במערכת שאילתא.

חשוב מאוד:

המערכת להזמנת אישורי זכאות להנחות בתחבורה ציבורית מתעדכנת מידי 1 בספטמבר לשנה האקדמית העוקבת.
•מרגע אישור בקשתכם הראשונה תחל זכאותכם להנחה בתחבורה הציבורית למשך ארבע שנים אקדמיות עוקבות בלבד.
•לא ניתן לבטל הזמנה של האישור בגין אי-שימוש בשירות בכל שלב שהוא ומכל סיבה שהיא.
•קורסים שיידחו או יבוטלו לאחר הזמנת האישור לא ייספרו במניין הקורסים המינימלי הנדרש לצורך עמידה בקריטריונים לשם הזמנת האישור.
•אי-הרשמה למכסת הקורסים כמתחייב (שני קורסים תקינים) תמנע מכם את האפשרות להזמין אישור זכאות עבור שנת הלימודים העוקבת, והיא תיגרע ממניין ארבע שנות הזכאות להנחות בתחבורה הציבורית.
•סטודנט שהצהיר כי אינו לומד לתואר לא יהיה זכאי להנחה בתחבורה הציבורית.
•סטודנט שסיים תואר והתחיל ללמוד לתואר נוסף יוכל לקבל אישורים לזכאות לארבע שנים נוספות בהתאם לכללים.
•הרשמה לקורס שנתי נחשבת כהרשמה לקורס אחד בסמסטר א' (סתיו).
•הרשמה לעבודה סמינריונית אינה נכללת במניין הקורסים לצורך עמידה בקריטריונים המקנים זכאות להנחה בתחבורה הציבורית.
 
למידע נוסף על אישור זכאות להנחות בתחבורה הציבורית באוניברסיטה הפתוחה ולבירורים ניתן לפנות למוקד הפניות:
בדוא"ל: infodesk@openu.ac.il , בטל. 09-7782222

הפקת כרטיס רב-קו וטעינתו

קבלת ההנחה בתחבורה הציבורית מותנית בהפקת כרטיס רב קו ובטעינת הכרטיס בהתאם לתכנית שבחרת. להלן ההסברים:

 הפקת כרטיס רב קו 
 רב-קו הוא כרטיס אלקטרוני חכם רב-פעמי (נטען) עשוי פלסטיק, המעניק לנוסע הנחות בנסיעה בתחבורה הציבורית. זהו כרטיס אישי שעליו מוטבעים תמונת הנוסע ופרטיו המזהים, והיחיד הרשאי להשתמש בו הוא בעל הכרטיס, ולא שום אדם אחר. הכרטיס מונפק בתחנות שמפעילות חברות האוטובוסים השונות, רובן ממוקמות בתחנות המרכזיות. למידע נוסף כיצד להפיק כרטיס רב-קו 

 טעינת כרטיס רב-קו 
 טעינתו של כרטיס רב-קו בחברת התחבורה הרצויה תיעשה על פי ההנחיות והתוכניות השונות המצויות באתר האינטרנט של אותה חברה. במעמד הטענת הכרטיס יש להציג בפני נציג של חברת התחבורה את אישור הזכאות להנחה בתחבורה הציבורית, וכן תעודת סטודנט עדכנית. על הסטודנט לבדוק את המועדים בהם ניתן להטעין את הכרטיס בתוכניות המוזלות השונות. המועדים המעודכנים מפורסמים באתרי האינטרנט של חברות התחבורה הציבוריות. יש לשים לב כי התאריכים, סוגי התוכניות, והמחיר שלהן יכולים להיות שונים בחברות התחבורה השונות.

אין לפנות לאוניברסיטה בפתוחה בשאלות בנושא זה.