פרס דיקנית הסטודנטים למעורבות חברתית

פרס דיקנית הסטודנטים למצטיינים במעורבות חברתית ובעשייה קהילתית נועד לחשוף פעילות התנדבותית של סטודנטים הנעשית במהלך הלימודים ולעודד סיוע לאוכלוסיות מוחלשות, קידום מטרות חברתיות וסביבתיות, צמצום פערים בחברה ותרומה לסובלנות ולסולידריות בחברה הישראלית.
מידי שנה יוכרזו שישה סטודנטים מצטייני דיקנית הסטודנטים למעורבות חברתית. הזוכים בפרס דיקנית הסטודנטים יקבלו תעודת הערכה ומענק בסך 5,000 שקלים כל אחד. סטודנטים נוספים יקבלו ציון לשבח על פעילותם על-פי החלטת ועדת הפרס.
מועמדות לפרס דיקנית הסטודנטים ניתן להגיש באמצעות קול קורא שיפרסם דיקנט סטודנטים מידי שנה בתחילת חודש יוני.

תנאי הסף להגשת מועמדות

א. סטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה הרשומים לשני קורסים לפחות בשנת הלימודים שעבורה מוענק הפרס ואשר עברו לפחות אחד מהם בהצלחה.
ב. מתנדבים 4 שעות לפחות בשבוע או 200 שעות לפחות בשנה האקדמית שעבורה מוענק הפרס.
ג. לא קיבלו בעבר את פרס דיקנית הסטודנטים (הפרס הוא חד-פעמי).
ד. יאשרו השתתפות בטקס קבלת הפרס.

הגשת מועמדות פרס דיקנית הסטודנטים

תהליך קבלת הפרס

א. המועמדים, או המעוניינים להמליץ עליהם, ימלאו טופס הגשת מועמדות שיפרסם דיקנט הסטודנטים, ויגישו אותו עם המסמכים הנלווים הנדרשים.
ב. הפרסים יוענקו בטקס חגיגי שפרטיו יפורסמו מבעוד מועד.
ג. כל המועמדים יקבלו תשובה (בין שיקבלו את הפרס ובין שלאו).
ד. דיקנית הסטודנטים תמנה צוות קוראים לדירוג הבקשות על-פי קריטריונים אחידים.
ה. הבקשות בעלות הניקוד הגבוה ביותר יועברו להצבעת ועדת הפרס ולהחלטתה. את הוועדה תקים לצורך העניין דיקנית הסטודנטים או מי שהדיקנית תסמיכה לשם כך.
ו. הוועדה תבחן את טופסי הגשת המועמדות ותבחר מתוכם את ששת המועמדים הראויים ביותר לקבלת הפרס.
ז. דיקנית הסטודנטים וועדת הפרס רשאים לפנות ישירות אל מועמדים אפשריים לצורך הגשת מועמדותם.
ח. ועדת הפרס רשאית להוסיף ציונים לשבח על-פי החלטתה.
ט. ניתן להגיש מועמדות לפרס מצטיין דיקנית מ-1 ביוני עד 16 ביולי.
י. תשובות יינתנו לכל המועמדים לא יאוחר מסוף אוקטובר (ייתכנו שינויים בהתאם ללוח השנה האקדמי).
יא. החלטות ועדת הפרס הן סופיות.
 
לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות לדוא"ל: deanst@openu.ac.il