הגשת כתב יד

אנו מזמינים חוקרים וחוקרות להגיש כתבי יד מקוריים, מחדשים מבוססי מחקר ומעוררי עניין בכל תחומי הדעת. במערכת הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה מכהנים חוקרים מובילים בתחומיהם, וכתבי היד המוגשים לנו עוברים תהליך שיפוט אקדמי כמקובל.

ההחלטה האם לקבל לפרסום כתב יד שהוגש להוצאה מורכבת מאיכות אקדמית מוכחת (שתי חוות דעת של קוראים חיצוניים שהמערכת בחרה לפנות אליהם) ומשיקולי עלות גם יחד. 

מדיניות ההוצאה היא שלא לפרסם אסופות מאמרים. עם זאת, ניתן יהיה לשקול חריגה במקרים מיוחדים שבהם מצאה ועדת המערכת כי יש בפרסום משום ערך אקדמי וציבורי מיוחד, והאסופה תקבל חוות דעת מצוינות של קוראים חיצוניים שאליהם תישלח.

לקבלת פרטים בעניין השתתפות המחברים בעלויות ההפקה, ניתן לפנות אלינו באמצעות כתובת הדוא"ל: [email protected].

השגת זכות השימוש בחומרים המוגנים בזכויות יוצרים חלה על המחבר/ת, ובכלל זה התשלום (במידה שנדרש).

זכויות היוצרים על הספרים תועברנה מהמחבר/ת לידי הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה.
 
הנחיות להגשת כתב יד:
1) יש להגיש את כתב היד ללא שם המחבר וללא פרטים מזהים בגוף הטקסט, בשני עותקים כרוכים המודפסים משני צידי הדף, וכן בקובץ word. העותקים הכרוכים לא יוחזרו למחברים. כתב היד השלם (כולל שער, תוכן עניינים, טקסט הכולל את הערות השוליים ורשימה ביבליוגרפית) יוגש לאחר שעבר עריכת לשון וסגנון, על פי כללי ההגשה המפורטים בהמשך.
2) היקף כתב היד: בין 60,000 ל-100,000 מילים.
3) יש לצרף התחייבות לבלעדיות, בנוסח הבא: "אני_________ ת.ז__________ מתחייב/ת כי כתב היד_________ לא פורסם קודם לכן, באופן מלא או חלקי, בכל שפה והוא לא הוגש במקביל להוצאות ספרים או לכתבי עת אחרים. כן אני מודע/ת לכך כי משיכה של כתב היד לאחר שנשלח לשיפוט תחויב בשיפוי ובפיצוי הוצאת הספרים בגין ההוצאות שנגרמו לה, וזאת עד לתקופה של חצי שנה ממועד הגשת כתב היד לשיפוט_________".
4) עבודות לתארים מתקדמים יש להגיש רק לאחר עיבודן מבחינת תוכן וסגנון לכתב יד המיועד לקהל קוראים רחב. להנחיות לעיבוד עבודת תיזה ודוקטורט לספר יש ללחוץ כאן.
5) אין להגיש כתבי יד המבוססים על עבודות לתארים מתקדמים הנמצאות עדיין בשיפוט. 
 
בנוסף יש לשלוח את הפריטים הבאים, אף הם כקבצים אלקטרוניים נפרדים:
  • תקציר בעברית (כ-600 מילים) ובאנגלית הכולל את שם המחבר/ים
  • קורות חיים ורשימת פרסומים
  • מכתב פנייה (עד עמוד אחד) להוצאת הספרים ובו הגדרת הנושא של כתב היד, תיאור קצר של תוכנו, הצגת החידוש המוצע בו והערות נוספות שהמחבר/ים מוצא/ים לנכון להביא לידיעת המערכת. כמו כן יכללו במכתב פרטי המחבר/ים: שם מלא, כתובת דוא"ל ומספר טלפון 
כללי הגשת כתב היד:
  • הטקסט (כולל הערות השוליים והביבליוגרפיה) יוקלד בגופן דוד בגודל 12 נק', רווח וחצי בין שורות ופיסקאות. 
  • גודל הדף: 4‑A; שוליים: 3 ס"מ מכל צד.
  • ההפניות להערות ימוספרו בכל פרק מחדש.
  • הפניות יובאו בתחתית העמוד בנוסח מקוצר; הפרטים במלואם יובאו ברשימה הביבליוגרפית בסוף כתב היד.
  • ככלל יש להמעיט במובאות קצרות ובמובאות ארוכות. מובאות קצרות יוקלדו בין "מירכאות כפולות" בתוך הטקסט (ואם יש צורך במירכאות בתוך הקטע, יש להשתמש ב'מירכאה בודדת'); מובאות העולות על שלוש שורות יוקלדו בפסקה נפרדת, מוזחת לימין בס"מ אחד ומופרדת מן טקסט שלפניה ואחריה בשורת רווח, ללא מירכאות. אם יש צורך במירכאות בתוך הקטע יש להשתמש ב"מירכאות כפולות". מובאות שמקורן בשפה אחרת יובאו בעברית. אם יש צורך משכנע להביא גם את המקור, הוא יובא בהערת השוליים בתחתית העמוד.
  • לכללי הכנת הטקסט המלאים יש ללחוץ כאן.

 את כתב היד המודפס יש לשלוח לכתובת:
 
למדא עיון - הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה, בניין הכיכר, חדר 459
הקריה ע"ש דורותי דה רוטשילד
דרך האוניברסיטה 1, ת"ד 808
רעננה 4353701
 
את הקבצים הדיגיטליים יש לשלוח לכתובת הדוא"ל:  [email protected]
 

 *חברי המערכת של "למדא עיון" ועובדי ההוצאה אינם רשאים להגיש כתבי יד.