בקשה מיוחדת להפסקת לימודים

 

במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי צפוי, מיוחד וממושך, שאינו מאפשר לימודים תקינים במשך שלושה שבועות לכל הפחות (ובמשך שבועיים לפחות במקרה של סמסטר הקיץ), יש לפנות מידית למרכז ההרשמה הארצי ברעננה, בכתב ובצירוף מסמכים רלוונטיים. כל בקשה תיבדק לגופו של עניין, בכפוף להגדרות בהנחיות האוניברסיטה הפתוחה. יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת הלימודים.

יטופלו רק פניות שיתקבלו עד המועדים הבאים:

סמסטר אביב תשע"ט (ב2019): 3.5.2019

סמסטר אביב תשע"ט (ב2019) של קורסי אנגלית כשפה זרה: 18.4.2019

סמסטר קיץ תשע"ט (ג2019): 16.8.2019

סמסטר סתיו תש"פ (א2020): 8.1.2020

סמסטר אביב תש"פ (ב2020): 22.5.2020

סמסטר אביב תש"פ (ב2020) של קורסי אנגלית כשפה זרה: 5.5.2020

סמסטר קיץ תש"פ (ג2020): 24.8.2020

סמסטר קיץ תש"פ (ג2020) של קורסי אנגלית כשפה זרה: 16.8.2020