בקשה מיוחדת להפסקת לימודים

 

במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי צפוי, מיוחד וממושך, שאינו מאפשר לימודים תקינים במשך שלושה שבועות לכל הפחות (ובמשך שבועיים לפחות במקרה של סמסטר הקיץ), יש לפנות מידית למרכז ההרשמה הארצי ברעננה, בכתב ובצירוף מסמכים רלוונטיים. כל בקשה תיבדק לגופו של עניין, בכפוף להגדרות בהנחיות האוניברסיטה הפתוחה. יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת הלימודים.

יטופלו רק פניות שיתקבלו עד המועדים הבאים:

סמסטר אביב תשפ"ג (ב2023): 12.5.2023

סמסטר קיץ תשפ"ג (ג2023): 18.8.2023

סמסטר סתיו תשפ"ד (א2024): 26.12.2023

סמסטר אביב תשפ"ד (ב2024): 10.5.2024

סמסטר קיץ תשפ"ד (ג2024): 22.8.2024