תואר שלישישכר לימוד ללימודי תואר שלישי

שכר הלימוד המלא לשנת הלימודים תשפ"ה הינו 15,858 ₪.

סטודנטים לתואר שלישי נדרשים לשלם בשנתיים הראשונות ללימודים שכר לימוד מצטבר מינימלי בגובה 80% משכר הלימוד המלא.

בעבור כל אחד מארבעת הסמסטר​ים הראשונים ללימודיהם (לא כולל סמסטר קיץ), ישלמו הסטודנטים 20% משכר הלימוד המלא. החל מהסמסטר החמישי ועד לקבלת אישור הזכאות לתואר ישלמו עבור כל סמסטר נוסף 5% משכר הלימוד המלא.

שכר לימוד ללימודי השלמה לתואר שלישי

מועמדים ללימודי תואר שלישי הנדרשים בלימודי השלמה, ישלמו שכר לימוד בגובה 25% משכר הלימוד המלא לכל שנה מלימודי ההשלמה או חלק ממנה, ללא תלות במספר הקורסים אליהם נרשמו.

שכר הלימוד ללימודי ההשלמה אינו חלק משכר הלימוד לתואר שלישי.

תשלומים אחרים

שכר הלימוד לתואר שלישי ושכר הלימוד ללימודי ההשלמה אינם כוללים תשלומים אחרים, כגון: דמי רישום, דמי אבטחה שנתיים, תשלום עבור תעודת סטודנט ודמי שירותי רווחה. תשלומים אלה מתווספים לשכר הלימוד. הסכומים לתשלום מפורטים בטבלה 3: תשלומים אחרים.

הדגשים

  • ​ההרשמה ללימודי תואר שלישי תתאפשר רק לאחר החלטת ועדת הקבלה.
  • שכר הלימוד לתואר שלישי, לרבות לימודי ההשלמה, הינו קבוע ואינו תלוי בהיקף הלימודים, במספר הקורסים ו/או במספר שעות הלימוד.
  • שכר הלימוד לתואר שלישי ישולם עד קבלת אישור הזכאות לתואר, ובכלל זה תקופת שיפוט עבודת הדוקטורט.
  • על-פי הנחיות המועצה להשכלה גבוהה, סטודנטים אזרחי חו"ל (שאינם מחזיקים באזרחות ישראלית) או סטודנטים ישראלים המקבלים מימון מלא או חלקי במסגרת הסכמי שכר בין עובדים לבין מעבידים או במסגרת אחרת של מימון מוסדי, ממשלתי, ציבורי או אחר, ישלמו שכר לימוד הגבוה ב-25% משכר הלימוד המפורט לעיל. תשלום באמצעות התחייבות כנ"ל אפשרי רק לסטודנטים שהגורם המשלם עבורם הוא גוף שקיים ופועל בישראל.