14015 ממידע לידע: מחיפוש מידע לבניית ידע

14015 ממידע לידע: מחיפוש מידע לבניית ידע‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה

שיוך נוסף: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

תנאי קבלה: לפחות שני קורסי תשתית בלימודי התואר השני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה או בתואר השני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך. ידע קודם מומלץ: הקורסים תאוריות למידה והוראה, טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה והדרכה.1

פיתוח הקורס: ד"ר ריקי רימור, פרופ' יורם עשת (‏מהדורה ראשונה‎)‏; ד"ר אינה בלאו, ד"ר תמר שמיר ענבל (‏עריכה מחודשת לתכנים ולפורמט הקורס‎)‏.

יועצים: פרופ' שלמה וינר, ד"ר איריס טבק, ד"ר עמיקם סלנט

בקורס זה נדון באופן ביקורתי בהבדל בין מידע במערכת ממוחשבת לבין ידיעה במחשבה האנושית; נבחנים ההבדלים בין מידע לידע, בין חיפוש מידע לבניית ידע; ונלמדים התהליכים שבהם מעורב הלומד כדי לבנות ידע מסוגים שונים בסביבות למידה טכנולוגיות.

מטרות הקורס

  • להבחין בין מידע וידע, בין חיפוש מידע ובניית ידע.

  • להכיר סוגים שונים של ידע המעורבים במהלך הלמידה בסביבה של טכנולוגיות מידע.

  • לבחון את הקשר בין שימוש בטכנולוגיות מידע ובין בניית סוגים שונים של ידע.

  • לגלות מהן היכולות הקוגניטביות והתובנות המטא-קוגניטיביות המעורבות במהלך הפעילות בסביבות של טכנולוגיות מידע.

מבנה הקורס

בקורס שלושה פרקים:

  • היבטים שונים בתפיסת מושג הידע

  • הבניית ידע בעידן הדיגיטלי

  • סוגים שונים של ידע

הלימוד בקורס מבוסס על אתר למידה המכיל מקראה ובה מאמרים רלוונטיים לקורס, מדריך למידה הכולל סיכום והנחיה לקריאת המאמרים, מצגות השיעורים, הקלטות וידאו, וכן פורום שבו יתנהלו דיונים שבועיים בסוגיות נבחרות. במהלך הקורס יהיה על הסטודנטים להגיש מטלות המבוססות על עבודה קבוצתית מקוונת באתר (‏ממ"ש‎)‏.

רוב מפגשי ההנחיה בקורס יהיו מקוונים.


1 או הקורס טכנולוגיה ולמידה (14010), שאינו מוצע עוד.‏