/tafnit/articles/art
למידע נוסף מלא/י פרטיך
אני מסכים/ה לקבל מידע, עדכונים ודבר פרסומת מהאוניברסיטה הפתוחה בדוא"ל ו/או מסרונים
תפנית » מאמרים » למדא: חדש על המדף - מספרי האוניברסיטה הפתוחה

למדא: חדש על המדף - מספרי האוניברסיטה הפתוחה

אסטרטגיה תחרותית גלובלית: מיצוב דינמי של חזון ושל יכולות ליבה במרחב נקודות ייחוס אסטרטגיות, מהדורה שנייה

מחברים: אבי פייגנבאום, בהשתתפות זכי שפר

אבי פייגנבאום
אבי פייגנבאום
הספר מציג גישה חדשנית לניהול אסטרטגי של חברות המתמודדות בתחרות מקומית וגלובלית; בהקניית יכולת חשיבה אינטגרטיבית המושתתת על הבנת מבנה התחרות בסביבות עסקיות גועשות, ומקנה יכולות של ראייה אסטרטגית המבוססות על מיומנויות וכישורים באבחנה תלת-ממדית של מיצוב הפירמה ביחס למיצובם של מתחרים באותה סביבה עסקית.

הנושאים הנדונים בספר: גישה תחרותית גלובלית; פנים הארגון; ניתוח ענפים; סביבה תחרותית גלובלית; התרחבות אסטרטגית של יחידה עסקית; חדירה למדינות זרות ודפוסי התרחבות; ניהול אסטרטגי של חברות רב-עסקיות;ניהול אסטרטגי של חברות רב-לאומיות; ניהול אסטרטגי דינמי; ניהול שינויים אסטרטגיים; יישום אסטרטגיה; ניהול אסטרטגי של דירקטוריון.

לפרטים נוספים ולרכישת ספר במחיר מבצע לחצו כאן
מבוא למקרוכלכלה

מחברים: אריה נחמיאס, גליה עופר, יעקב רוזנברג

ספרי הסדרה:
אריה נחמיאס, גליה עופר, יעקב רוזנברג
אריה נחמיאס, גליה עופר, יעקב רוזנברג
כרך א: מבוא: הצגת התחום והכרת מושגי יסוד; החשבונאות הלאומית; מרכיבי הביקוש המצרפי - צריכה פרטית, השקעה וצריכה ציבורית; שיווי משקל בשוק המוצרים; הכסף במשק ומערכת הבנקאות; שוק הכסף; שיווי משקל משולב - שוק המוצרים ושוק הכסף

כרך ב: מאזן התשלומים ושוק מטבע החוץ; המשק הפתוח-חדש

הסדרה מקנה מושגי יסוד בתורת הכלכלה ומציגה דרך לניתוח המקרוכלכלה, קרי כלכלת המשק. לניתוח זה שתי מטרות: להסביר את הגורמים לשינויים במשתנים כלכליים חשובים ולחזות את התוצאות של השינויים בעקבות שימוש באמצעי מדיניות כלכליים שונים.

בין הנושאים הנדונים: חשבונאות לאומית, ניתוח קביעת התוצר הלאומי והרכב שימושיו, שילוב בין המערכת הריאלית (שוק המוצרים) לבין המערכת המוניטרית (שוק הכסף), מאזן התשלומים ושוק מטבע החוץ, משטרי שערי חליפין, מדיניות כלכלית ומשק גלובלי. נתונים מהמשק הישראלי הממחישים את הנושאים הנדונים מעניקים הזדמנות להיכרות עם כלכלת ישראל.

לפרטים נוספים ולרכישת ספר במחיר מבצע לחצו כאן
אני מסכים/ה לקבל מידע, עדכונים ודבר פרסומת מהאוניברסיטה הפתוחה בדוא"ל ו/או מסרונים

דף הבית
לצור קשר דרך טלפון
השארת פרטים