למידע נוסף מלא/י פרטיך
אני מסכים/ה לקבל מידע, עדכונים ודבר פרסומת מהאוניברסיטה הפתוחה בדוא"ל ו/או מסרונים
חשיפה » הנחיות ביטול הרשמה

הנחיות ביטול הרשמה

(למעט משרד הכלכלה):

לקורסים ששכר הלימוד שלהם הוא עד 4,000 ש"ח

מועד קבלת בקשת הביטול גובה הקיזוז ממבטל ההרשמה
עד שבועיים לפני תחילת הקורס* דמי טיפול מינהלי בסך 80 ש"ח או דמי הרשמה אם נקבעו בקורס
במהלך שבועיים לפני תחילת הקורס* 10% משכר הלימוד
לאחר מפגש אחד ערך יחסי של מפגש אחד +10% משכר הלימוד
לאחר שני מפגשים ערך יחסי של שני מפגשים + 10% משכר הלימוד
לאחר שלושה מפגשים ערך יחסי של שלושה מפגשים + 10% משכר הלימוד
לאחר ארבעה מפגשים או יותר אין החזר כספי, לא ניתן עוד לבטל הרשמה.

לקורסים ששכר הלימוד שלהם הוא מעל 4,000 ש"ח
מועד קבלת בקשת הביטול גובה הקיזוז ממבטל ההרשמה
עד שבועיים לפני תחילת הקורס* דמי טיפול מינהלי בסך 80 ש"ח או דמי הרשמה אם נקבעו בקורס
במהלך שבועיים לפני תחילת הקורס* 10% משכר הלימוד
בשבוע הראשון ללימודים ערך יחסי של שבוע אחד + 20% משכר הלימוד
בשבוע השני ללימודים ערך יחסי של שבועיים + 20% משכר הלימוד
בשבוע השלישי ללימודים ערך יחסי של שלושה שבועות + 20% משכר הלימוד
בשבוע הרביעי ללימודים ערך יחסי של ארבעה שבועות + 20% משכר הלימוד
בשבוע החמישי ללימודים ערך יחסי של חמישה שבועות + 20% משכר הלימוד
בשבוע השישי ללימודים ערך יחסי של שישה שבועות + 20% משכר הלימוד
מהשבוע השביעי ללימודים ואילך אין החזר כספי, לא ניתן עוד לבטל הרשמה.

* בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010:
אם בקשת הביטול תתקבל בכתב תוך 14 יום מיום ההרשמה ובלבד שהביטול יעשה עד 7 ימי עסקים לפני תחילת הקורס, יחויב המבטל ב- 5% משכר הלימוד המלא בקורס (כולל דמי הרשמה) או 80 ₪, הנמוך מבין השניים.
לאחר המועד שצוין, יופעל נוהל הביטול של האוניברסיטה הפתוחה.

נהלים אלו לא יחולו על הרשמות דרך ארגונים. במקרה כזה נהלי הביטול המחייבים הינם הנהלים המפורסמים באתרי הארגונים, והם אלו שיחולו על הנרשם.



  • ראה גם סעיף דגשים והערות


הנחיות ביטול הרשמה למשרד הכלכלה בלבד



לקורסים ששכר הלימוד שלהם הוא עד 4,000 ש"ח
מועד קבלת בקשת הביטול גובה הקיזוז ממבטל ההרשמה
עד שלושים יום לפני תחילת הקורס דמי הרשמה בלבד
במהלך שלושים יום לפני תחילת הקורס 10% משכר הלימוד
לאחר מפגש אחד ערך יחסי של מפגש אחד +10% משכר הלימוד
לאחר שני מפגשים ערך יחסי של שני מפגשים + 10% משכר הלימוד
לאחר שלושה מפגשים ערך יחסי של שלושה מפגשים + 10% משכר הלימוד
לאחר ארבעה מפגשים או יותר 40% משכר הלימוד
לאחר שעברו 1/3 מהקורס אין החזר כספי, לא ניתן עוד לבטל הרשמה.

לקורסים ששכר הלימוד שלהם הוא מעל 4,000 ש"ח
מועד קבלת בקשת הביטול גובה הקיזוז ממבטל ההרשמה
עד שלושים יום לפני תחילת הקורס דמי הרשמה בלבד
במהלך שלושים יום לפני תחילת הקורס 10% משכר הלימוד
לאחר מפגש אחד ערך יחסי של מפגש אחד +20% משכר הלימוד
לאחר שני מפגשים ערך יחסי של שני מפגשים + 20% משכר הלימוד
לאחר שלושה מפגשים ערך יחסי של שלושה מפגשים + 20% משכר הלימוד
לאחר ארבעה מפגשים ערך יחסי של ארבעה מפגשים + 20% משכר הלימוד
לאחר חמישה מפגשים ערך יחסי של חמישה מפגשים + 20% משכר הלימוד
לאחר שישה מפגשים ערך יחסי של שישה מפגשים + 20% משכר הלימוד
לאחר שבעה מפגשים ועד 1/3 מהקורס 40% משכר הלימוד
לאחר שעברו 1/3 מהקורס אין החזר כספי, לא ניתן עוד לבטל הרשמה.

דגשים והערות:



1.בקשת ביטול ההרשמה תוגש בכתב בלבד למרכז ההרשמה, או למשרדי בית־הספר חשיפה – בית־הספר לאומנויות התקשורת והדיגיטל (במכתב בדואר ישראל או בדוא"ל).

2.המועד הקובע הנו מועד קבלת הבקשה בכתב במשרדי בית־הספר/מרכז ההרשמה.

3. דמי ההרשמה אינם מוחזרים בעקבות ביטול הרשמה/אי קבלה לקורס.

4. דמי ההרשמה אינם נכללים כחלק משכר הלימוד.

5.גובה הקיזוז המינימלי יהיה דמי הטיפול המנהלי בסך 80 ש"ח או דמי הרשמה אם נקבעו בקורס – הגבוה מבין השניים. סכום זה לא יוחזר בכל מקרה של ביטול ביוזמת התלמיד. במשרד הכלכלה גובה דמי הביטול המקסימלי לא יעלה על מחצית שכר הלימוד בקורס.

6. סוג עלות הביטול והבסיס לחישוב דמי הטיפול והעלויות בגין ביטול הרשמה ייקבע על־פי שכר הלימוד המלא שנקבע לקורס, ולא על־פי הסכום ששולם בפועל.

7. בקורסים הכוללים עד 4 מפגשים, המועד האחרון לביטול הנו על־פי הטבלה שלעיל או עד שחלף חצי מזמן הקורס – הנמוך מבין השניים.

8.במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי־צפוי, מיוחד וממושך, שאינו מאפשר לימודים תקינים במשך 21 יום לכל הפחות יש לפנות מידית למשרדי חשיפה – בית־הספר לאומנויות התקשורת ודיגיטל, בכתב ובצירוף מסמכים רלוונטיים. כל בקשה תיבדק לגופו של עניין, בכפוף לתקנות האוניברסיטה הפתוחה. יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת הלימודים.

9.בחתימתי על ההצהרה וההתחייבות בטופס ההרשמה, אני מצהיר גם שידוע לי ש: דמי ההרשמה אינם מוחזרים בעקבות ביטול ההרשמה/אי קבלה לקורס.

10.בקורסים בהם אין ראיון קבלה, יש לשלם את שכר הלימוד ביחד עם דמי ההרשמה, (דמי ההרשמה נגבים מיידית. החיוב עבור שכר הלימוד לא יתבצע לפני המועדים שנקבעו בקורס).

11.בקורסים בהם יש ראיון קבלה, שכר הלימוד ישולם מייד לאחר אישור הקבלה (החיוב לא יתבצע לפני המועדים שנקבעו בקורס) כמפורט להלן:

  • מהמשלמים באמצעות כרטיס אשראי, או התחייבות מקום העבודה, או גורם משלם אחר, שכר הלימוד ייגבה באופן אוטומטי, בהתאם לאופן התשלום המצוין בסעיף 2א ב"אופן התשלום". .
  • המשלמים באמצעות המחאה אישית או תשלום באמצעות הפקדון בקרן לחיילים משוחררים, מחויביםלהסדיר את תשלום שכר הלימוד מיד לאחר קבלת ההודעה על הקבלה לקורס.

אי־פתיחת קורס


האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים או מכל סיבה אחרת. במקרה כזה יוחזר לנרשמים מלוא שכר הלימוד ודמי ההרשמה ששולמו.

הנחות


שכר הלימוד המלא של הקורסים והפעילויות של מערך לימודי החוץ – בית־הספר חשיפה הוא שכר הלימוד המפורסם כשכר לימוד לתלמיד חדש.

כל שכר לימוד אחר שמפורסם בדפי המידע של מערך לימודי החוץ – בית־הספר חשיפה או מפעם לפעם בפרסומים אחרים, הנו שכר לימוד לאחר הנחה משכר הלימוד המלא.

פירוט ההנחות המלא נמצא במשרדי מערך לימודי החוץ – בית־הספר חשיפה.

במקרה שתלמיד זכאי לשתי הנחות או יותר, תחול רק ההנחה הגבוהה מבין ההנחות התקפות. בשום מקרה לא יהיה כפל הנחות ואין הנחות מצטברות, אלא אם צוין כך במפורש בפרסום.

שינויים בלתי־צפויים


במועדי המפגשים עלולים לחול שינויים עקב אילוצים בלתי־צפויים. כמו כן עלול להיווצר מצב שבו לא יתאפשר לקיים מפגש אף־על־פי שהייתה כוונה לקיימו. הזכות לשינויים שמורה. שינויים בלתי־צפויים, אינם מהווים עילה להחזר כספי או לטענה כלשהי כלפי חשיפה או האוניברסיטה הפתוחה.

אני מסכים/ה לקבל מידע, עדכונים ודבר פרסומת מהאוניברסיטה הפתוחה בדוא"ל ו/או מסרונים

דף הבית
לצור קשר דרך טלפון
השארת פרטים