למידע נוסף מלא/י פרטיך
אני מסכים/ה לקבל מידע, עדכונים ודבר פרסומת מהאוניברסיטה הפתוחה בדוא"ל ו/או מסרונים
חשיפה » הנחיות הרשמה

הנחיות הרשמה, תשלום שכר לימוד וביטול הרשמה

1. אופן ההרשמה
תוכל/י להירשם לפי נוחותך:

א. בטלפון: 1700-50-8888, במשרד בית הספר חשיפה טלפונים:03-7660661/2/3 בימים א-ה, בשעות 18:00-09:00.

ב. בדואר: יש לשלוח לכתובת: חשיפה – ביה"ס לאומנויות התקשורת, הטלוויזיה והמולטימדיה, דרך האוניברסיטה 1, ת"ד 808, רעננה 4353701. בהרשמה באמצעות הדואר אין לצרף תשלום במזומן.

ג. בפקס (בכרטיס אשראי בלבד): 03-7660680.

ד. באופן אישי: במשרד חשיפה – בקריית חינוך תל אביב בימים א-ה בין השעות 18:00-09:00.

הערה: נרשמים מתחת לגיל 18 מחויבים לעבור ריאיון קבלה על־ידי הנהלת בית־הספר וכן חייבים לצרף לטופס ההרשמה מכתב הסכמה מהורים להרשמתם לאוניברסיטה הפתוחה.


2. אופן התשלום


א. בכרטיס אשראי (ויזה, לאומי קארד, ישראכרט, דיינרס, אמריקן אקספרס):

  1. בתשלום אחד או בתשלומים, כמפורט בטבלת שכר הלימוד.
  2. בתשלומים בהסדר קרדיט: הסדרי תשלום אלה הם בין מחזיקי כרטיס האשראי לבין חברות האשראי. האוניברסיטה הפתוחה אינה אחראית לשינויים העלולים לחול בהסדרים אלה. התשלום בהסדר קרדיט אפשרי רק בתחום מסגרת האשראי שיש לבעל הכרטיס וכרוך בחיוב בריבית בהתאם לשיעורים ולמועדים כפי שייקבעו על־ידי הבנק/חברת האשראי.

ב. בהמחאה/המחאות: בתשלום אחד או בתשלומים חודשיים שווים ועוקבים עד למספר התשלומים שנקבע בהרשמה למסלול או לקורס. תאריך ההמחאה הראשונה יהיה לשבוע לפני תחילת הלימודים או ליום ההרשמה (המאוחר מבין שני המועדים). בכל מקרה, תאריך ההמחאה האחרונה לא יהיה מאוחר מחודש לפני סיום המסלול/קורס. את ההמחאות יש לרשום לפקודת האוניברסיטה הפתוחה, ולצרף את כולן לטופס ההרשמה.

ג. בהמחאה מטעם הפיקדון בקרן לחיילים משוחררים: אפשרות זו קיימת במרבית המסלולים, התכניות והמגמות של בית־הספר. לקבלת שובר הסדרת תשלום והנחיות נוספות יש לפנות למשרד בית־הספר חשיפה. לפי אפשרות זו ניתנים אישורים לבית־הספר לכל קורס בנפרד ובכל תקופה (בדרך כלל לשנה) בנפרד.

ד. בהתחייבות של מקום העבודה או גורם משלם אחר: בהתחייבות של מקום העבודה או גורם משלם אחר: יש לצרף לטופס ההרשמה מכתב התחייבות רשמי של מקום העבודה או הגורם המשלם. המכתב יכלול את שם מוסמך החתימה וחתימתו, חותמת, מס' ח"פ/ע"מ (אם אין, יש לרשום מס' תיק ניכויים במס הכנסה) וכן התחייבות לתשלום שוטף +30 לאוניברסיטה הפתוחה, בגין שכר לימוד ותשלומים אחרים, כמתחייב מנוהל ההרשמה.

לתשומת לב!


1. תשלומי שכר הלימוד המשולמים על־ידי מפעל או חברה לעובדים הנשלחים מטעמם לשם השתלמות, שנועדה לשמור על רמתו של העובד או לשפר את אופן פעילותו, מוכרים על־ידי שלטונות מס הכנסה כהוצאה מוכרת של המפעל או החברה, והטבה זו לא תיחשב כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס.

2. אחריות הצדדים (האוניברסיטה הפתוחה ו/או הסטודנט/ית) וחליפיהם בקשר להסכם ללימודים במסלול/קורס כלשהו נספחיו ותנאיו, לרבות פרסומים ומצגים וכן כתוצאה ובשל הפרת הסכם, פיצויים ו/או נזקים ו/או מכל סיבה שהיא, תהיה מוגבלת בסכום התביעה עד לגובה שכר הלימוד נשוא התובענה. הגבלת האחריות והחבות הנ"ל תחול על כל תובענה, למעט תביעת נזיקין לנזקי גוף שנגרמו לסטודנט/ית. בשום מקרה של תביעה בגין הפרת ההסכם, אף אחד מהצדדים (האוניברסיטה ו/או הסטודנט/ית) לא יישא בכל נזק תוצאתי ו/או עקיף ו/או מיוחד, לרבות אובדן עסקה כלשהי, אובדן השתתפות ו/או גמול ו/או זמן ו/או אובדן רווחים או בכל נזק אחר בסכום שעולה על הסכום האמור לעיל.

האוניברסיטה הפתוחה רשאית להפסיק את לימודיהם של סטודנטים אם הם מהווים גורם מפריע בקורס, או בכל תכנית לימודים אחרת, ואם הישגיהם בלימודים אינם מצדיקים את המשך לימודיהם. לכל הסטודנטים תהיה זכות שימוע, אם יגישו אותה בכתב למנהל לימודי החוץ באוניברסיטה הפתוחה בתוך שבעה ימים מיום קבלת ההודעה על הפסקת לימודיהם.

3. הודעות לאוניברסיטה


יש לשמור עותק מכל מכתב הנשלח בדואר, בדוא"ל או בפקס וכן אישור רשמי על המשלוח. האוניברסיטה לא תתחשב בטענה שמכתב כלשהו נשלח בדואר, בדוא"ל או בפקס ולא הגיע, אלא בצירוף הוכחה לכך (כגון: אישור משלוח פקס, דף פירוט שיחות מ"בזק" או אישור על דואר רשום). אם לא תצורף הוכחה, הנושא יטופל בהתאם למועד הפנייה שתתקבל בכתב (באישור או בדף הפירוט חייב להופיע מספר הפקס שאליו נשלח המכתב – מרכז ההרשמה או חשיפה). המועד הקובע הוא תאריך קבלת הפנייה בכתב במשרדי חשיפה.

4. הנחיות החלפת קורס


א.בקשה להחלפת קורס תוגש בכתב בלבד למשרד בית־הספר או למרכז ההרשמה.
ב.המועד הקובע הינו מועד קבלת הבקשה.
א.החלפת קורס לקורסים ששכר הלימוד שלהם הינו עד 4,000 ש"ח
עיתוי קבלת הבקשה גובה התשלום הנדרש
עד המפגש השלישי (כולל) הפרש שכר הלימוד בין הקורס המקורי לבין הקורס החדש
מהמפגש הרביעי ואילך אין החלפת קורס


ב.החלפת קורס/מסלול לקורסים/מסלולים ששכר הלימוד שלהם הינו מעל 4,000 ש"ח

עיתוי קבלת הבקשה גובה התשלום הנדרש
עד השבוע השני (כולל) הפרש שכר הלימוד בין הקורס/מסלול המקורי לבין הקורס/מסלול החדש
מהשבוע השלישי ועד השבוע השישי (כולל) הפרש שכר הלימוד בין הקורס/מסלול המקורי לבין הקורס/מסלול החדש בקיזוז ערך המפגשים שחלפו בקורס המקורי
מהשבוע השביעי ואילך אין החלפת קורס/מסלול


ההנחיות אינן תקפות לגבי קורסים המהווים חלק מתכנית/מסלול שמשולם בעבורה/בעבורו שכר לימוד כולל. אין אפשרות להמיר מסלול לימודים (הכולל מספר קורסים) בקורס בודד.


5. הנחיות החלפת קורס לקורסי למשרד הכלכלה בלבד: על-פי הנחיות משרד הכלכלה, לא ניתן לבצע החלפת קורס, או שינוי מרכז לימוד.

הנחיות אלה מתייחסות לקורסים המקצועיים בלבד.
הרשמה לקורסים האקדמיים הינה על-פי המידע וההנחיות המפורסמים בקטלוג הקורסים ובידיעון האקדמי.

שינויים בלתי-צפויים

במועדי המפגשים עלולים לחול שינויים עקב אילוצים בלתי-צפויים. כמו כן עלול להיווצר מצב שבו לא יתאפשר לקיים מפגש אף-על-פי שהייתה כוונה לקיימו. הזכות לשינויים שמורה.
מערך לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה נערך לקיים את הלימודים באופן פרונטאלי תחת הנחיות משרד הבריאות ותנאי התו הסגול. יתכן ויחולו שינויים בהנחיות משרד הבריאות או יוטלו מגבלות, אשר יחייבו שינויים במתכונת הלימודים כולל מעבר ללימודים מקוונים.
אני מסכים/ה לקבל מידע, עדכונים ודבר פרסומת מהאוניברסיטה הפתוחה בדוא"ל ו/או מסרונים

דף הבית
לצור קשר דרך טלפון
השארת פרטים