למידע נוסף מלא/י פרטיך
אני מסכים/ה לקבל מידע, עדכונים ודבר פרסומת מהאוניברסיטה הפתוחה בדוא"ל ו/או מסרונים
חשיפה » מידע והנחיות

מידע והנחיות

המידע בפרק זה עוסק בלימודים המקצועיים בלבד.
מידע והנחיות לגבי הלימודים האקדמיים, ראו בקטלוג הקורסים ובידיעון האקדמי של האוניברסיטה הפתוחה וגם בחוברת העדכונים וההשלמות הסמסטריאלית של סמסטרים אביב וקיץ.
 

בית הספר חשיפה, לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה - כללי


 • קורסים מקצועיים יחידים אינם מקנים נקודות זכות לתואר בוגר אוניברסיטה (B.A.) של האוניברסיטה הפתוחה, אלא רק תכניות לימוד אשר קיבלו אישור מיוחד כמצוין בפירוט תכניות הלימוד תחת סעיף "הכרה אקדמית".
 • בית-הספר יהיה רשאי לשנות בכל עת את מבנה הקורסים, לרבות את תכניות הלימודים של כל קורס ומועדי פעילותו, וכן לצמצם או לאחד קורסים על-פי שיקול דעתו הבלעדי.
 • פתיחת תכנית לימודים או קורס מותנית במספר מינימלי של משתתפים.
 • האוניברסיטה הפתוחה רשאית להפסיק את המשך הלימודים בכל קורס שהוא בשל מיעוט סטודנטים או מכל סיבה אחרת.
 • פתיחת הקורסים בשנה השנייה במסלולים ובתכניות החלקיות מותנית במספר מינימלי של משתתפים.
 • האוניברסיטה הפתוחה רשאית להפסיק את לימודיהם של סטודנטים, אםהם מהווים גורם מפריע בקורס, או בכל תכנית לימודים אחרת ואם הישגיהם בלימודים אינם מצדיקים את המשך לימודיהם. לכל הסטודנטים תהיה זכות שימוע, אם יגישו אותה בכתב למנהל לימודי החוץ באוניברסיטה הפתוחה תוך שבעה ימים מקבלת ההודעה על הפסקת לימודיהם.
 • הסטודנטים שיירשמו מבעוד מועד יקבלו הודעת קבלה לבית-הספר/לקורס,ימים אחדים לפני תחילת הלימודים.
 • ייתכן שבכיתות הלימוד ישתתפו סטודנטים שאינם תלמידי בית-הספר או שאינם תלמידי המסלול שאליו נרשמו הסטודנטים.
 • טופס ההרשמה תקף לגבי הלימודים המקצועיים בלבד.
 • הנהלת בית-הספר רשאית להחליף מרצה, בכל עת, אם תמצא זאת לנכון.
 • בית-הספר לא יספק הסברים להחלטות ראיון הקבלה/ ראיון אישי או ועדת הקבלה. ועדת הקבלה תהיה מוסמכת לקבוע את קבלתם או אי-קבלתם של מועמדים לבית-הספר(הערה: במידה ובית-הספר יאפשר ערעור על החלטות הקבלה בתקנות שיותקנו לצורך כך, יהיו זכאים המועמדים לנקוט בהליכי ערעור כפי שנקבעו).
 • ההרשמה לחלק מקורסי הבחירה מותנית בעמידה בראיון קבלה שייערך עם מנחה הקורס.
 • הלימודים בבית הספר חשיפה הינם לסטודנטים מגיל 18 ומעלה.
 • האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים והתקנות המתפרסמים בחוברת זו מבלי למסור על כך הודעות אישיות. אם יתעורר ספק כלשהו, יועדפו התקנות המתאימות והמעודכנות, כפי שהן מופיעות במסמכים הרשמיים של האוניברסיטה הפתוחה, על אלה המופיעות בחוברת זו.
 • האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות להחליט באופן בלעדי,לפי שיקול דעתה, אם לפתוח ו/או לקיים, ו/או להפסיק, ו/או לדחות מסלול/קורס/קבוצת לימוד מסוימת, על אף שהוצעו ללימודים במועדים מסוימים. החלטה כזאת יכולה להתקבל עקב מיעוט נרשמים ו/או סיבה אקדמית ו/או מנהלית ו/או אחרת.
 • הנרשמים יהיו זכאים לעבור למסלול אחר, לקורס אחר או לקבוצה אחרתה פתוחים להרשמה, או לקבל את כל הסכום ששילמו בגין ההרשמה למסלול/קורס/קבוצה הרלוונטיים.פרט לאמור לעיל, לא יהיו למי מהצדדים זכויות ו/או חובות ו/או תביעות נוספות בקשר להחלטה זו ו/או ביצועה ו/או הנובעים מההרשמה הרלוונטית וביטולה.
 • חלק קטן מהקורסים יתקיימו באחד ממרכזי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה בתל-אביב.
 • ניתן לשלם את שכר הלימוד של מרבית מסלולי ההתמחות המקצועיים באמצעות הפיקדון האישי לחיילים משוחררים. בכל מקרה, על הסטודנטים לבדוק אם לקורס קיים אישור שניתן למועד הלימודים הנוכחי.
 • הלימודים מוכרים על-ידי רוב קרנות ההשתלמות. על המועמדים לפנות אל הקרן המתאימה לבירור זכאותם ומספר השעות המוכרות להשתלמות (ההגשה לגמול הינה באופן עצמאי).
 

מידע והנחיות -סטודנטים


 • סטודנטים שיעמדו בכל הדרישות של תכנית הלימודים, יהיו זכאים לקבל תעודה של חשיפה בית-הספר לאומנויות התקשורת, הטלוויזיה והמולטי מדיה של לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה, המעידה על סיום לימודיהם, וזאת באותם הקורסים שניתנת בהם תעודה, לפי שיקול דעת האוניברסיטההפתוחה.
 • הסטודנטים מתחייבים למלא אחר כל ההוראות בתקנות בית-הספר ותקנות האוניברסיטה הפתוחה, כפי שיעודכנו מפעם לפעם.
 • קיימת חובת נוכחות ב-80% מהמפגשים.
 • סטודנטים יהיו זכאים לציון בקורס רק אם נכחו בשיעורים בהתאם לחובות הקורס וביצעו את מטלות החובה בקורס.
 • כל שעת לימוד נמשכת 45 דקות.
 • סטודנט בוגר אשר לא סיים את חובותיו (הגשת פרויקט מסכם או מבחן)יוכל לעשות זאת באישור מיוחד של הנהלת בית-הספר תוך 6 חודשים ממועד סיום הלימודים בקורס.
 

תקנון המשמעתתקנון המשמעת המחייב את הסטודנטים הנו תקנון המשמעת ללימודים אקדמיים הנמצא בידיעון האקדמי המצוי במשרדי האוניברסיטה הפתוחה. וכן באתר האינטרנט של האוניברסיטה הפתוחה בקישור:http:/www.openu.ac.il/General/ethics.html

 

זכאות לפטורים


 • סטודנטים שלמדו בעבר במוסד אקדמי וזכאים לפטור מקורסים, יגישו את בקשתם עד שבוע לפני תחילת הלימודים בצירוף תעודה ו/או גיליון ציונים ו/או תיק עבודות.
 • סטודנטים הזכאים לפטור מקורסים אינם זכאים להנחה בשכר הלימוד.
 • סטודנטים שקיבלו פטור משני קורסים ומעלה זכאים לקורס רשות אחד ממגוון הקורסים שאינם תלויי ציוד/טכנולוגיה ואינם נלמדים במעבדת המדיה ו/או בחדרי העריכה. קורסי הרשות ייקבעו על ידי הנהלת בית-הספר.
 • ידע מוקדם בתוכנת Photoshop מאפשר הגשת בקשה לקבלת פטור מ"סדנת Photoshop" כנגד הצגת תעודה ו/או תיק עבודות, אך אינו מזכה בקורס רשות.
 • האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים ובתכניות הלימודים המופיעים בידיעון זה, בלי למסור על כך הודעות אישיות.
 

פרויקט גמר זכויות יוצרים


 • הנהלת בית-הספר תקבע על-פי שיקול דעתה, אילו פרויקטים של סטודנטים ייצגו את בית-הספר בתחרויות ובפסטיבלים או באירועים אחרים. כמו כן תקבע הנהלת בית-הספר, על-פי שיקול דעתה, למי יינתנו המלצות לקרנות השונות. הנהלת בית-הספר גם תקבע לאילו סרטים או פרויקטים יינתן סיוע כספי כדי להתקינם לדרישות הפסטיבלים שבהם ישתתף בית-הספר. ובעניין זה, כל סרט גמר או פרויקט של בית-הספר יציין כי נעשה במסגרת חשיפה – בית-הספר לאומנויות התקשורת, הטלוויזיה והמולטימדיה של לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה.
 1. כל זכויות היוצרים לתרגילים, לעבודות (דפוס, קבצי מחשב דיגיטליים וכד'), לסרטים (אנימציה, מעברון, וידאו-קליפ, דוקומנטרי, עלילתי וכד') ולפרויקט המסכם (בכל תצורה: פיזי ו/או דיגיטלי), הנעשים במסגרת בית-הספר ו/או בליווי מרצים של בית-הספר ו/או תוך שימוש בציוד של בית-הספר, שמורות לבית-הספר. הסטודנט/בוגר רשאי להציג את עבודותיו ללא מגבלה בתנאי שיצוין כי נעשה במסגרת חשיפה – בית-הספר לאומנויות התקשורת, הטלוויזיה והמולטימדיה של האוניברסיטה הפתוחה, כמפורט בסעיף 2. ובעניין זה, כל בקשה חריגה תועבר לאישור הנהלת בית-הספר חשיפה, האוניברסיטה הפתוחה.
  °כל הסטודנטים ישאירו עותק של פרויקט הגמר בארכיון בית-הספר.
 2. כל סרט גמר או פרויקט מסכם של בית-הספר יציין כי נעשה במסגרת חשיפה – בית-הספר לאומנויות התקשורת, הטלוויזיה והמולטימדיה של לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה. הצגת הקרדיט תעשה על-פי הנחיות בית-הספר במלואן ותכלול את לוגו בית-הספר, השם המלא של בית-הספר ושם האוניברסיטה הפתוחה.
 

שימוש בציוד בית-הספר


 • השימוש בציוד בית-הספר יהיה למטרות לימודים בלבד ולא לשום מטרה אחרת.
 • הסטודנטים אחראים לכל ציוד שהם משתמשים בו. כל נזק שייגרם בשל שימוש לא סביר, רשלנות וכד', יהיה על חשבון הסטודנטים.
 • הסטודנטים זכאים להשתמש בציוד בית-הספר אך ורק לביצוע התרגילים והמשימות המוטלים עליהם על-ידי כל אחד ממורי הקורסים, על-פי המוקצב בקורס.
 • בית-הספר יאפשר לסטודנטים להשתמש בציוד בימים ובשעות שייקבעו מראש, בתנאי שלא ייפגע מהלכם התקין של הלימודים בקורסים אחרים.
 • להבטחת השימוש בציוד, יש להזמינו לפחות שבוע מראש. סטודנטים שלא יודיעו על כוונתם להשתמש בציוד מסוים, לא יוכלו לקבלו ממחסן בית-הספר.
 • ציוד מתכלה מכל סוג שהוא – סרטי צילום, קלטות וידאו,סוללות, תקליטורים וכו' – יהיה על חשבון הסטודנטים. אם בית-הספר יספק אותו על הסטודנטים להחזירו במצב תקין או להחליפו על חשבונם במקרה של אי-תקינות.
 • הסטודנטים אחראים לשמירת תקינותו של הציוד ועל החזרתו בשלמותו. במקרים של גניבה, אובדן  או נזק לציוד, הדברים יישקלו לגופו של עניין ועל הסטודנטים תחול השתתפות עצמית. מידע מפורט בנושא זה יינתן במזכירות בית-הספר.
 • על הסטודנטים לדווח מיד על כל תקלה – למניעת נזק מצטבר ובלתי הפיך.
 • תקלה כלשהי בציוד שתגרום לסטודנטים לחוסר אפשרות לעשות שימוש באמור למעלה לא תעניק לסטודנטים זכות לתביעה כספית נגד בית-הספר, אך יחד עם זאת הסטודנטים יהיו זכאים לקבל אפשרות נוספת במועד אחר לשימוש זהה או דומה.
 • אמצעי גיבוי פרויקטים או תרגילים, כגון: תקליטורים וקלטות, יסופקו על ידי הסטודנטים.
 • ציוד צילום וידאו מקצועי וחצי מקצועי מיועד לסטודנטים פעילים הלומדים בבית-הספר. הציוד יושאל אך ורק לסטודנטים במסלולים הרלוונטים בהם לומדים צילוםו/או מפיקים סרט כחלק מדרישות תכנית הלימודים. בציוד הצילום הביתי רשאים להשתמש כל הסטודנטים.


אני מסכים/ה לקבל מידע, עדכונים ודבר פרסומת מהאוניברסיטה הפתוחה בדוא"ל ו/או מסרונים

דף הבית
לצור קשר דרך טלפון
השארת פרטים