תקנון המשמעת לסטודנטים

מכוח סמכותו לפי סעיף 3.1.2.5 לתקנון הכללי קובע הסנאט תקנון משמעת לסטודנטים.

קישור לתקנון המשמעת