נוהל התקשרות עם מוסד מלמד

מוסד חדש המבקש להתקשר עם האוניברסיטה הפתוחה במטרה לקיים במסגרתו לימודים אקדמיים לתואר של האוניברסיטה הפתוחה, צריך לפנות לדיקנט הלימודים האקדמיים (בדוא"ל: smadarg@openu.ac.il, או בטלפון: 09-7781165). הבקשה נבדקת, ואם נמצא שיש אפשרות להתקשרות כזאת, נציג המוסד/מכללה/עיריה מוזמן לפגישה.
התנאי הראשוני להתקשרות הוא היות המוסד מלכ"ר, עמותה או עיריה. מוסד שאינו עומד בתנאי זה, אינו בר התקשרות, בגין ההגבלות הרשמיות המוטלות על האוניברסיטה הפתוחה בעניין זה. אם המוסד הפונה הוא עמותה/מלכ"ר/עיריה הוא יתבקש להציג את המסמכים הרשמיים המעידים על כך.
,לאחר קבלת המסמכים המתאימים, מועברת הבקשה לאישור "פורום המוסדות" של האוניברסיטה. אם "פורום המוסדות" מאשר את ההתקשרות יהיה התהליך כדלקמן:
  • אם מדובר ב"מוסד מלמד" המקיים לימודים מקצועיים או אחרים, והוא מעוניין בהכרה בלימודים אלה – יגיש בשלב זה את תכנית הלימודים והיצע הקורסים שלו ל"ועדה להכרה בלימודים קודמים" לצורך בחינת אפשרות ההכרה. החלטות הוועדה יועברו לדיקנט הלימודים האקדמיים ול"מערך הייעוץ האקדמי" לאישור ובניית תכנית לימודים מתאימה.
  • המוסד/המכללה יפנה ל"מערך הייעוץ האקדמי" לגיבוש ובנייה של תכנית לימודים המתאימה למוסד, על-פי מיגוון התכניות הקיימות באוניברסיטה הפתוחה והיצע הקורסים בכל סמסטר.
  • המחלקה למרכזי לימוד של האוניברסיטה תשלח נציג לבדיקת מקום הלימוד המוצע (מבנה/כיתות) ותאשר התאמתו לדרישות האוניברסיטה הפתוחה.
  • אנשי המוסד החדש יוזמנו לסבב היכרות עם הגורמים השונים באוניברסיטה הפתוחה: מעש"ה (הישגים לימודיים ,מרשם, ארגון בחינות), דיקנט הלימודים האקדמיים (מינהלת הדיקנט, מערך הייעוץ האקדמי), יחסי ציבור ופרסום ודיקנט הסטודנטים.
פתח הכל