אישור תכניות לימודים לתואר ראשון


אישור תכנית לימודים לתואר

סטודנטים הלומדים לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה, יכולים להרכיב לעצמם תכנית לימודים אישית בהתאם לדרישות התואר שבו הם מעוניינים. במהלך הלימודים מומלץ להגיש את התכנית לבדיקתה ולאישורה של הוועדה לאישור תכניות לימודים. אם לא תוגש תכנית לימודים לאישור במהלך הלימודים, ייבדק מכלול הלימודים על-ידי הוועדה עם סיום הלימודים לתואר. הענקת תואר בוגר אוניברסיטה במסלול המבוקש מותנית באישור הוועדה.

הוועדה לאישור תכניות לימודים פונה לכל מי שצברו 48 נקודות זכות בהמלצה לתכנן את המשך לימודיהם לתואר, לבנות תכנית לימודים ולהגישה לאישור הוועדה. אישור התכנית בשלב זה של הלימודים מבטיח המשך לימודים התואם את הדרישות לתואר בוגר במסלול המבוקש. לפניית הוועדה מצורף תדפיס הכולל את רשימת הקורסים שכבר נלמדו וזכו לציון, וכן רשימה של הקורסים שנלמדים נכון למועד הפקת התדפיס. הסטודנטים מתבקשים לציין על גבי התדפיס את שם התואר המבוקש ולהוסיף את רשימת הקורסים שבכוונתם ללמוד עד להשלמת הדרישות לתואר.

לפני הגשת התכנית לוועדה, יש לבדוק היטב שהיא עונה על כל הדרישות לתואר המבוקש, כמפורט בידיעון. לצורך בניית התכנית, מומלץ להיעזר ביועצי האוניברסיטה הפתוחה. הייעוץ נועד לסייע בבניית תכנית הלימודים, אך אינו תחליף לאישור התכנית על-ידי הוועדה. רק הוועדה לאישור תכניות לימודים מוסמכת לאשר תכנית לימודים.

את התדפיס המלא של תכנית הלימודים יש לשלוח למזכירות הוועדה לאישור תכניות לימודים. לאחר בדיקת התכנית, יישלח לסטודנטים אישור לתכנית או בקשה לעריכת תיקונים. אם נדרשים תיקונים, יש לשלוח למזכירות הוועדה תכנית מתוקנת לאישור.

ניתן לבצע שינויים בתכנית המאושרת בכל שלב במהלך הלימודים, בתנאי שגם התכנית המעודכנת לאחר השינויים עומדת בדרישות לתואר המבוקש. מומלץ לקבל את אישור הוועדה לשינויים המבוקשים.

תכנית לימודים מאושרת תקפה לתקופה של חמש שנים מיום שאושרה. אם במהלך הלימודים יחולו שינויים בדרישות לתואר, או יחולו שינויים בתנאי הקבלה של קורסים בתכנית, או שהאוניברסיטה תפסיק ללמד קורס כלשהו הכלול בתכנית המקורית, או שיחול שינוי בנקודות הזכות ו/או ברמה של קורסים בתכנית, יהיה על הסטודנט לשנות את התכנית בהתאם ולבקש מהוועדה אישור מחודש.

הוועדה לאישור תכניות לימודים מוסמכת להטיל דרישות נוספות על תכניות לימודים של סטודנטים שקיבלו יותר מ-36 נקודות זכות כהכרה בלימודים קודמים. מומלץ לסטודנטים אלה להגיש תכנית לימודים למזכירות הוועדה בשלב מוקדם של לימודיהם.

במקרים חריגים, למעוניינים בתכנית המשלבת קורסים מדיסציפלינות שונות, שאינה מתאימה לאף אחד מהתארים המוצעים על-ידי האוניברסיטה הפתוחה, ניתן לבנות תכנית לתואר ללא אפיון. לקבלת אישור ללמוד לתואר ללא אפיון יש לפנות למזכירות הוועדה בצירוף הצעה לתכנית לימודים.

אישור לימודים לתואר נוסף או לחוג לאחר תואר

סטודנטים בעלי תואר ראשון מהאוניברסיטה הפתוחה או ממוסד אקדמי אחר, יכולים ללמוד באוניברסיטה הפתוחה לתואר ראשון נוסף (להלן: תואר נוסף) או לחוג במתכונת של חוג לתואר דו-חוגי (להלן: חוג לאחר תואר). הלימודים לחוג לאחר תואר יקנו תעודה המעידה על סיום הלימודים לחוג לאחר תואר אך לא יקנו תעודת בוגר נוספת. לפרטים ראו לימודים לתואר נוסף או לחוג לאחר תואר.

הגשת בקשה ללימודים לתואר נוסף או לחוג לאחר תואר

המעוניינים יגישו בקשה לרכזת המסלול ללימודים לתואר נוסף או לחוג לאחר תואר שבמרכז ההישגים הלימודיים של האוניברסיטה הפתוחהnote1 (ראו פניות למרכז ההישגים הלימודיים), בציון התואר או החוג המבוקש.note1 הוועדה תבדוק, בתיאום עם הוועדה להכרה בלימודים קודמים, את מידת החפיפה של התואר או החוג המבוקש לתואר שהושלם בלימודים הקודמים, ובהתאם לכך תחליט אם לאשר את הבקשה או לדחות אותה. כמו כן, תיבדק ההכרה בלימודים קודמים הרלבנטית למסלול המבוקש.
לכל בקשה יש לצרף טופס מקדים, גיליונות ציונים ואישור זכאות לתואר רשמיים ומאושרים כחוק, שמכילים את חותמת מוסד הלימודים וחתימה. למסמכים המקוריים יש לצרף העתק. בקשות המלוות במסמכים מקוריים ללא העתק - המסמכים המקוריים לא יוחזרו לשולח. אפשר לצרף לבקשה מסמכים מצולמים ללא מסמכים מקוריים, בתנאי שהתעודות המקוריות תוצגנה לפני רכזות הוועדה או יועץ מוסמך, והם יאשרו את הצילומים כזהים למקור. בוועדה יתקבלו גיליונות ציונים בשפה העברית והאנגלית בלבד. מסמכים בשפות אחרות יתקבלו עם תרגום ואישור של נוטריון ישראלי בלבד. יש להביא בחשבון שלעתים הטיפול בבקשה ללימודים לאחר תואר עשוי להימשך כמה חודשים.
תשובת הוועדות לאישור תכניות לימודים ולהכרה בלימודים קודמים לא תהיינה בתוקף למי שלא יחלו לימודיהם תוך שלוש שנים מתאריך קבלת התשובה וכן למי שיפסיקו לימודיהם לתקופה העולה על שלוש שנים מתאריך קבלת התשובה. במקרה זה יהיה על הסטודנטים להגיש מחדש את מסמכיהם לבדיקת הוועדות. הוועדות אינן מתחייבות לכך שהסטודנטים יקבלו תשובה זהה לזו שקיבלו בעבר.
קורסים שעבורם יוענקו נקודות זכות על-ידי הוועדה להכרה בלימודים קודמים לא יפורטו בגיליון הציונים של האוניברסיטה הפתוחה, וציוניהם לא ישוקללו בחישוב הציון הסופי לתואר או לחוג.

––––––––––––––––––––––––––––––––

note1 מתעניינים בלימודים לאחר תואר שאינם סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה יתבקשו לשלם דמי טיפול כמו מי שפונה לייעוץ מוקדם של הוועדה להכרה בלימודים קודמים ועדיין אינו סטודנט של האוניברסיטה הפתוחה, בהתאם לטבלת תשלומים אחרים בפרק ההרשמה. דמי הטיפול לא יוחזרו בשום מקרה מרגע קליטת הפנייה בוועדה. בעת ההרשמה לאוניברסיטה הפתוחה יופחתו דמי טיפול אלה מדמי ההרשמה לסטודנט חדש, בכפוף לכך שההרשמה תבוצע במהלך שנה ממועד החלטת הוועדה.

note1 רשאים לפנות בבקשה ללימודים לתואר או לחוג לאחר תואר מי שסיימו תואר אקדמי או מי שנמצאים לקראת סיום לימודיהם לתואר ראשון.

לימוד קורסים במוסד אקדמי אחר במהלך הלימודים באוניברסיטה הפתוחה

סטודנטים שמבקשים ללמוד קורסים במוסד אקדמי אחר במהלך לימודיהם באוניברסיטה הפתוחה ולקבל אישור מראש להכרה בקורסים אלה, יכולים לפנות בבקשה מנומקת לוועדה לאישור תכניות לימודים. רצוי להתייעץ עם איש סגל של האוניברסיטה הפתוחה בתחום המתאים לפני הפנייה לוועדה. בדרך כלל לא יינתן אישור ללמוד קורס במוסד אקדמי אחר אם קיים באוניברסיטה הפתוחה קורס מקביל לו.

הקורסים שנלמדו במוסדות אקדמיים אחרים ושאושרו מראש על-ידי הוועדה לאישור תכניות לימודים, יירשמו בגיליון הציונים הנלווה לתעודת הבוגר, אך ציוניהם לא ישוקללו בציון הסופי לתואר.

ההיקף הכולל של קורסים שיוכרו בדרך זו לא יעלה על 48 נ"ז, ובכל מקרה, חובה ללמוד באוניברסיטה הפתוחה קורסים בהיקף כולל של לפחות 48 נ"ז (‏מתוכן, בתכניות דו-חוגיות, לפחות 12 נ"ז בכל חוג‎)‏, ובהם קורסים מתקדמים בהיקף של לפחות 24 נ"ז. כמו כן, חובה לכתוב במסגרת הלימודים באוניברסיטה הפתוחה את כל העבודות הסמינריוניות ולהגיש את כל הפרויקטים הנדרשים לקראת התואר המבוקש.

מי שיילמדו קורסים במוסד אקדמי אחר במהלך לימודיהם באוניברסיטה הפתוחה ללא קבלת אישור מראש מטעם הוועדה לאישור תכניות לימודים, יוכלו להגיש בקשה להכרה בקורסים אלה לוועדה

קבלת תואר אקדמי

מי שסיימו את לימודיהם ועמדו בכל הדרישות לאחד מן התארים של האוניברסיטה הפתוחה יהיו זכאים לתואר בוגר אוניברסיטה.

הזכאות לתואר נחשבת מיום ההזנה של הציון האחרון לתואר במערכת הממוחשבת של האוניברסיטה הפתוחה.

מרכז ההישגים הלימודיים מטפל בפניות הסטודנטים לקבלת התואר ובהפקת המסמכים המעידים על כך. מי שקיבלו הודעה על קליטת הציון האחרון הנדרש לתואר, יוכלו לפנות ולבקש את מסמכי הזכאות לתואר.

סטודנטים הזכאים לתואר יכולים לבקש ממרכז ההישגים הלימודיים לעכב את קבלת התואר כדי שתהיה להם שהות לשפר ציונים לתואר (‏ראו פירוט בנספח 5‎)‏ או כדי ללמוד קורסים נוספים לתואר זה או לצורך קבלת תואר באפיון אחר. במצב כזה, ניתן לקבל אישור זמני לזכאות לתואר.

לאחר הפקת מסמך הזכאות לתואר אין אפשרות לשנות את אפיון התואר או ללמוד קורסים נוספים לתואר או לשפר ציונים. מי שימשיכו ללמוד באוניברסיטה הפתוחה לאחר קבלת מסמך הזכאות לתואר וישלימו את מלוא הדרישות לתואר ממוקד יותר או באפיון אחר, יוכלו לקבל גיליון ציונים משלים המפרט את לימודיהם לאחר קבלת התואר, אך לא תעודת בוגר נוספת.

המסמכים שהסטודנטים מקבלים עם סיום הלימודים לתואר כוללים:

1. אישור זכאות לתואר שבו מצוין אפיון התואר ותאריך הזכאות.

2. אישור לימודים לתואר (‏גיליון ציונים‎)‏ שבו מפורט מכלול הלימודים לתואר – כל הקורסים והעבודות ופירוט ההישגים בהם, וכן ציון הגמר לתואר.

3. תעודת בוגר המוענקת בטקס חלוקת התארים.

למי שלא ייפנו ביוזמתם לקבלת הזכאות לתואר, יפיק מרכז ההישגים הלימודיים את מסמכי התואר בתוך שנה מיום הזכאות.

סטודנטים המסיימים לימודים לחוג לאחר תואר או לתעודת הוראה או לימודי תעודה, יקבלו אישור זכאות לתעודה (‏במקום אישור זכאות לתואר‎)‏ לפי אותם כללים, ותעודה על סיום הלימודים.

גיליון ציונים

בכל שלב במהלך הלימודים ניתן לקבל, לפי בקשה ותמורת תשלום, גיליון ציונים המשקף את מכלול הלימודים עד למועד הפקת הגיליון. את הבקשה יש להפנות למרכז ההישגים הלימודיים באמצעות שאילתא, קול-האו"פ או מוקד הפניות והמידע. בבקשה יש לציין לאיזו מטרה מיועד האישור (‏גמול, המשך לימודים במוסד אחר במסגרת אפיקי מעבר, או כל מטרה אחרת‎)‏.