מינהל כספים, תכנון וכלכלה

המינהל אחראי על ביצוע המדיניות הכלכלית של האוניברסיטה הפתוחה בתחומי תכניות העבודה, התקציב, הכספים, הרכש, הארגון ושיטות והייעוץ המשפטי לתחום המכרזים והרכש. לרשימת עובדי מינהל התכנון והכלכלה


מחלקת תכנון ותקציבים

מחלקת תכנון ותקציבים עוסקת בבניית תכניות עבודה ותקציב, בתפעול שוטף של התקציב האוניברסיטאי ובביצוע בקרה על סוגי התקציבים השונים, בבדיקות כלכליות, בתמחור פעילויות ותהליכים ובכתיבת נהלים.


מחלקת חשבות

מחלקת החשבות אחראית על ניהול, פיקוח, בקרה ומעקב של המערכת הפיננסית באוניברסיטה הפתוחה; ניהול קרנות האוניברסיטה הפתוחה והרישומים החשבונאיים לכל סוגי התקציב; ניהול השקעות האוניברסיטה הפתוחה; דיווח למוסדות האוניברסיטה הפתוחה ולגורמי חוץ; אחריות בנושא ספקים ותשלומים, גבייה ועוד.


מחלקת רכש

מחלקת רכש אחראית על יישום מדיניות הרכש הנקבעת על-ידי הנהלת האוניברסיטה ובהתאם לחוק חובת המכרזים, ביצוע הרכש עבור מחלקות האוניברסיטה, לרבות רכישת ציוד, פריטים ושירותים נלווים, וכן על מתן ייעוץ ושירותים בתחומי הרכש השונים.

יצירת קשרטלפון: 09-7781051