בוגר בסוציולוגיה עם לימודי חטיבה בחינוך

א. לפחות 108 נ"ז ובהן 24 נ"ז מתקדמות1

את המכסה יש לצבור תוך מילוי הדרישות הבאות:

ב. לימודי תשתית: חובה – 15 נ"ז

רמה

נ"ז

יישומי מחשב למדעי החברה (‏10159‎)‏2

פ

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏

פ

3

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏

ר

3

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏

ר

4

רגרסיה וניתוח שונות (‏10286‎)‏

ר

2

שיטות מחקר איכותניות (‏10748‎)‏

ר

3

ג. לימודי סוציולוגיה: חובה ובחירה – 63 נ"ז

חובה – 33 נ"ז

מבוא לחשיבה חברתית (‏10161‎)‏

פ

3

מבוא לסוציולוגיה (‏10134‎)‏

פ

6

מבוא לאנתרופולוגיה (‏10153‎)‏

פ

6

מגמות בחברה הישראלית (‏10495‎)‏

ר

6

תאוריות סוציולוגיות קלאסיות (‏10721‎)‏

ר

6

תאוריות סוציולוגיות בנות-זמננו (‏10722‎)‏

ר

6

בחירה –30 נ"ז

בבחירה יש לכלול 12 נ"ז מאשכול א ו-18 נ"ז מתקדמות מאשכול ב.

אשכול א

מבוא ללימודי מגדר (‏10680‎)‏

ר

6

בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה (‏10691‎)‏

ר

6

סטייה חברתית (‏10270‎)‏

ר

6

סוציולוגיה של התרבות (‏10659‎)‏

ר

6

סוציולוגיה של ארגונים (‏10728‎)‏

ר

6

חברה, פוליטיקה וכלכלה (‏10737‎)‏3

ר

6

משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית (‏10682‎)‏

ר

6

אשכול ב4

ריבוד: סוגיות באי-שוויון חברתי (‏10349‎)‏

מ

6

מעמד, מגדר ואתניות בחינוך: מבט סוציולוגי (‏10376‎)‏

מ

6

תרבות ארגונית (‏10566‎)‏

מ

6

פערים ואי-שוויון בישראל (‏10576‎)‏

מ

6

תרבות, תקשורת ופנאי בישראל (‏10503‎)‏

מ

6

ספורט וחברה (‏10583‎)‏

מ

6

סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט ושל תקשורת מקוונת (‏10921‎)‏

מ

6

זהויות יהודיות בעידן רב-מודרני (‏10569‎)‏

מ

6

ד. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות בסוציולוגיה, שמהן לפחות עבודה סמינריונית אמפירית אחת.


1

במסגרת 24 נקודות הזכות המתקדמות הנדרשות לתואר יש ללמוד לפחות 18 נ"ז מתקדמות בסוציולוגיה. 6 נקודות הזכות הנוספות יכולות להיות בסוציולוגיה או בקורסי הבחירה המתקדמים בחטיבה.

2

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שיעמדו בבחינת פטור. החל מסמסטר א2013 יוצע קורס חדש שיחליף קורס זה (ולא החל מסמסטר ב2012, כפי שפורסם). יישומי ה-Office בקורס החדש יילמדו בגרסת Office 2010 וכן יהיו שינויים בתוכן הקורס. סטודנטים שילמדו את הקורס 10159 עד סמסטר ג2012 (‏כולל‎)‏ יהיו פטורים מלימוד הקורס החדש.

3

הקורס עדיין אינו נלמד.

4

מי שלמד את הקורס סוציאליזציה (‏10376‎)‏, הקורס ייחשב לו כקורס בחירה מתקדם מקבוצה זו.

ה. לימודי חטיבה: חובה – לפחות 30 נ"ז

חטיבה בחינוך

30-24 נ"ז, בחינוך בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות.

קבוצה א – לפחות 12 נ"ז2,1

רמה

נ"ז

תכנון, פיתוח ויישום תכניות לימודים (‏10106‎)‏

ר

6

פרקים בסוציולוגיה של החינוך (‏10485‎)‏

ר

6

פסיכולוגיה בחינוך (‏10125‎)‏ 2

ר

6

פילוסופיה של החינוך (‏10765‎)‏

ר

6

השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך (‏91412‎)‏3

קבוצה ב – 18-12 נ"ז,2,1 ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות

הוראה יחידנית (‏10256‎)‏

ר

6

קריאה: תאוריה ומעשה (‏10123‎)‏

ר

6

אתגרים בניהול בית ספר (‏10635‎)‏

ר

6

סוגיות בחינוך מיוחד (‏10139‎)‏

ר

6

מחוננות וכישורים מיוחדים (‏10711‎)‏

ר

6

הכנסת שינויים למערכת החינוך (‏10318‎)‏

מ

6

פעילות גומלין בכיתה (‏10328‎)‏

מ

6

הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות? (‏10363‎)‏

מ

6

מנהיגות ויישומיה בחינוך (‏10528‎)‏

מ

6

ליקויי למידה (‏10527‎)‏

מ

6

מטפורה בחשיבה החינוכית (‏10568‎)‏

מ

6

הפרעת קשב והיפראקטיביות (‏10563‎)‏

מ

6


1

סטודנטים שהחלו לימודים לפני סמסטר א2012 רשאים לצבור מקבוצה א של החטיבה 6 נ"ז או 12 נ"ז. מי שיצברו בקבוצה א 6 נ"ז נדרשים לצבור בקבוצה ב 24-18 נ"ז.

2

סטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר א2012 ואילך אינם רשאים ללמוד בתכנית לתואר בפסיכולוגיה עם חטיבה בחינוך את הקורס פסיכולוגיה בחינוך (‏10125‎)‏. סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2012 ואילך ובוחרים ללמוד את הקורס פסיכולוגיה בחינוך (‏10125‎)‏, רשאים ללמוד אותו כאחד משני הקורסים הנדרשים בקבוצה א, או ללמוד רק קורס זה כקורס יחיד בקבוצה א ואז יידרשו לצבור 6 נ"ז נוספות בקבוצה ב (‏כמפורט בהערה 1 לעיל‎)‏.

3

סטודנטים ותיקים שיסיימו את לימודיהם לתואר לפני סמסטר ב2012 וכן סטודנטים בעלי תכנית לימודים מאושרת בתוקף שהקורס אינו נכלל בתכנית הלימודים שלהם, פטורים מקורס זה.

ו. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה לשילוב חטיבה בתואר חד-חוגי עם לימודי חטיבה

בלימודי החטיבה יש לצבור נ"ז בהתאם לדרישות החטיבה בתואר הנלמד.

אם קורס הוא חובה בתואר החד-חוגי וגם בחטיבה, ייכלל הקורס במסגרת התואר החד-חוגי. אם קורס הוא חובה באחד מהם ובחירה באחר, הוא ייכלל במסגרת בה הוא חובה, ולא ייחשב כקורס בחירה במסגרת השנייה. אם קורס הוא בחירה בתואר החד-חוגי ובחטיבה, אפשר לכלול אותו רק בלימודי הבחירה של אחת משתי המסגרות.

יש חטיבות שבהן נדרש לצבור לפחות 6 נ"ז מתקדמות. בחטיבות האחרות, ההשלמה ל-24 נ"ז מתקדמות הדרושות לתואר תהיה במסגרת לימודי התואר החד-חוגי.