מידע לתלמידי תיכון

דברי הסבר להגשת בקשה למלגת סיוע לתלמידי תיכון

לפני מילוי טופס הבקשה הנך מתבקש לקרוא בעיון את ה"הנחיות למילוי הטופס" שבגוף טופס הבקשה ואת דברי ההסבר שלהלן.

1. לוח הזמנים לטיפול במלגות סיוע:

תלמידי תיכון רשאים להגיש בקשה למלגת סיוע במהלך כל השנה.

2. תנאי זכאות להגשת בקשה למלגה:

סטודנט חדש:

סטודנט חדש יכול להגיש בקשה למלגת סיוע מיד עם הרשמתו. ועדת המלגות תדון בבקשתו לאחר שיסיים בהצלחה שתי מטלות בקורס הראשון אליו נרשם ובתנאי שלימודיו אינם ממומנים במלואם על-ידי גורם כלשהו.

סטודנט ותיק:

א. הצליח בקורס אקדמי אחד לפחות.

ב. צבר לכל היותר 17 יחידות שכר לימוד (יחש"ל) כולל הרשמה לסמסטר שבו נידונה בקשתו. (ראה פרק "שכר לימוד" בידיעון האו"פ). סטודנטים שצברו 18 יחש"לים ונותרו להם קורסים שעליהם לשלם תשלום מלא, יצרפו תוכנית לימודים מאושרת ע"י הועדה לאישור תוכניות לימודים.

ג. ניצל את כל המלגות שקיבל בעבר. אם נותרו בידיו מלגות המיועדות לניצול בסמסטר הקרוב יש לציין זאת בבירור.

ד. עמד בתנאים הנדרשים בקורס שאליו נרשם מכספי המלגה, שמימושה חל תוך פרק זמן של שנתיים קודם תחילתה של שנת הלימודים שבה נידונה בקשתו (למעט אם תוך פרק זמן זה נרשם שוב, במימון עצמי, לאותו קורס וסיים אותו בהצלחה).

ה. לא נכשל ביותר מ-%60 מהקורסים או ב-5 קורסים (כאשר הנמוך מביניהם קובע). אם מגיש הבקשה למלגה נכשל בקורס ונרשם אליו שוב, לא יובא בחשבון קורס זה

ו. סטודנט שלימודיו אינם ממומנים במלואם על-ידי גורם כלשהו.

3. אישורים ומסמכים נלווים:

יש לצרף אישורים מעודכנים מהחודשיים האחרונים שקדמו להגשת הבקשה.

כללי: חובה לצרף לבקשה תדפיס עו"ש של כל חשבונות הבנק שברשות ההורים, של 3 החודשים האחרונים הקודמים לבקשת המלגה. אם ברשות ההורים חשבון אחד בלבד יש להצהיר על כך בדף נפרד תוך ציון מספר החשבון ופרטים אישיים.
בנוסף חובה לצרף תדפיס ריכוז יתרות (אובליגו) של כל החשבונות.

סעיף א. בסעיף הנכות יש לצרף אישור מעודכן מביטוח לאומי או ממשרד הבטחון על אחוזי הנכות וקצבת הנכות.

סעיף ב. כלי רכב - יש לציין את שם היצרן, דגם הרכב ושנת הייצור. לדוגמה: היצרן (פיאט), הדגם (אונו 45), שנת הייצור (1985).

סעיף ג. יש לפרט את כל מקורות ההכנסה של המשפחה:

  • שכיר - יש לצרף שני תלושי שכר אחרונים
  • מקבל קצבאות כלשהן - יש לצרף שני תלושי קצבה אחרונים: הבטחת הכנסה, קצבת מזונות, קצבת זקנה, קצבת שארים, קצבת מזונות, קצבת ילדים (יש לציין את הסכום בלבד), קצבת נכות, קצבת אבטלה
  • עצמאי - יש לצרף אישור שומה אחרון (משנה קודמת) כפי שאושר ע"י מס הכנסה ואישור מרואה חשבון על ממוצע הכנסות ברבעון האחרון בשנה הנוכחית.
  • גימלאי - שני תלושי פנסיה אחרונים.
  • חבר קיבוץ - יש להביא אישור על הכנסה, מברית פיקוח לקואופרציה החקלאית העובדת בע"מ. יש להביא אישור מהקיבוץ כי ההורים הנם חברי קיבוץ, ועל העזרה שהקיבוץ נותן למימון לימודי הסטודנט
  • חבר מושב שיתופי - אישור, בהתאם לסטטוס של המושב, מברית פיקוח לקואופרציה החקלאית העובדת בע"מ או מהמוסד לביטוח לאומי.

סעיף ד. על הסטודנט לקבל חוות דעת על מצבו הסוציו-אקונומי מגורם מוסמך בבית הספר (יועץ/ת, מחנך/ת, מנהל/ת וכו').

סעיף ה. סטודנט הלומד במרכז לימוד מאורגן (כגון: מכללה, מרכז תיכוניסטים), חייב להחתים את הנהלת המרכז כמצוין בטופס הבקשה למלגת סיוע. טופס בלא חותמת בסעיף זה יוחזר לסטודנט. בסעיף זה יש לכלול את כל הסיוע ללימודים, כמפורט בטופס הבקשה.

סעיף ו. סעיף זה מיועד לתאור מצבו המשפחתי הכללי של הסטודנט. יש לצרף אישורים על כל נתון המופיע בסעיף זה. במקרה של פטירת אחד ההורים יש לצרף תעודת פטירה. במקרה של גירושין יש לצרף הסכם גירושין ואישור על דמי המזונות. סטודנט שמשפחתו גרה בדירה שכורה יצרף חוזה שכירות

סעיף ז. נדרשת חתימה בסעיף זה של הסטודנט ושל אחד מהוריו.

על הסטודנט להודיע לועדת מלגות על כל שינוי שיחול באחד מן הפרטים שמסר בטופס הבקשה, וזאת עד לקבלת התשובה מועדת המלגות

4. ערעורים:

סטודנט יוכל לערער על החלטותיה של ועדת המלגות עד חודש וחצי מיום קבלת התשובה. ועדת ערעורים תדון בערעור רק אם יהיה בו מידע חדש שאינו מופיע בטופס הבקשה ומידע זה ילווה באישורים/מסמכים מתאימים

Loading nanoRep customer support solution