Header

 

 

אתיופיה

נצרות, אסלאם, יהדות

 

פרופ' חגי ארליך

 

אתיופיה היא אחת הישויות המדיניות הוותיקות. תולדותיה כמערכת פוליטית ותרבותית נמשכות ברצף כאלפיים שנה. לאורך כל מאות השנים הללו הצליחה אתיופיה לשמור על עצמאותה, הן מול האימפריות המוסלמיות של המזרח התיכון והן מול האימפריאליזם האירופי בעת החדשה.

 

האוניברסיטה הפתוחה השקיעה זה מכבר בלימודה של היסטוריה מרתקת זו. הספר "אתיופיה – מקיסרות למהפכה" מאת פרופ' חגי ארליך (הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 1997), הוא אחת מיחידות הקורס צמיחת המדינות החדשות באפריקה, ומשמש את הציבור הישראלי האקדמי המתעניין, ואת צעיריה המשכילים של עדת "ביתא ישראל", עולי אתיופיה. 

 

הספר החדש "אתיופיה – נצרות, אסלאם, יהדות", שהוא גם ספר הקורס המתקדם, יצא בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה. ספר מקיף ורחב יריעה זה (365 עמודים), מוסיף נדבך ומעמיק את הדיון. 

 

ההיסטוריה הארוכה של אתיופיה הייתה גם זירת מפגש מיוחדת לשלוש הדתות המונותיאיסטיות הגדולות. הנצרות הגיעה שמה בשנת 334 לספירה והייתה לדת הממלכה. הצלב והכתר חברו יחדיו ללא הפרדה – מקרה נדיר בעולם הנוצרי, עד למהפכת 1974.

 

האסלאם הגיע לאתיופיה ממש בשחר לידתו. חבורת תומכיו הראשונים של הנביא מוחמד, שנרדפה על-ידי אצילי מכה, מצאה מקלט בחצרו של המלך הנוצרי האתיופי. קשר מוסלמי נוצרי ראשוני זה החל מסכת יחסים מורכבת בין ממלכות האסלאם במזרח התיכון לקיסרות הנוצרית, והיה גם ראשית כינונן של קהילות מוסלמים באתיופיה. כיום מונים המוסלמים כמחצית האוכלוסייה. הם מערערים על ההגמוניה הנוצרית ופועלים בתנופה להגדרה מחודשת של זהותה הדתית והתרבותית של הארץ.

 

היהדות הגיעה לאתיופיה עוד לפני שתי הדתות האלה, ככל הנראה מחצי האי ערב. השפעתה עיצבה לאורך הדורות ממדים חשובים בתרבות הארץ, והיבטים מרכזיים בנצרותה. למשל: שמירת שבת, ברית מילה, מנהגי כשרות. קהילת "ביתא ישראל" התקיימה תוך דיאלוג ממושך עם הנצרות, עד מבצעי עלייתה ומעברה מההוויה האתיופית להוויית ארצנו. 

 

בספר החדש ישנו ניסיון להבין את תולדות אתיופיה, תוך מעקב אחר הממד הדתי של הפוליטיקה, החברה והתרבות. במקביל, ישנו ניסיון להבין כל אחת מדתות אלה, תוך ראייתן מזווית פריפריאלית מיוחדת. נצרות, אסלאם ויהדות לא נכפו על אתיופיה הר כגיגית ולא התקבלו בשלמותן כדוגמות מיובאות. הן קיבלו באתיופיה פרשנות מקומית ייחודית, שלימודה יעניין ודאי סטודנטים של דתות אלה. הספר מלווה במאות איורים המשקפים את התשומות של כל אחד ממערכי האמונה הללו לתרבותה העתיקה ורוויית הדתיות של ארץ כוש ומלכת שבא.

 

 

צוות הפיתוח:

אחראי: פרופ' חגי ארליך

כותבים: פרופ' חגי ארליך,

פרופ' סטיבן קפלן, ד"ר הגר סלמון

מרכזת פיתוח: ד"ר אירית בק

 

 

Back Line