Header

יהודי תימן: היסטוריה, חברה ותרבות

10565 - 6 נקודות זכות

 

ד"ר בת-ציון עראקי-קלורמן

 

מאז המאה השנייה לספירה, לפחות, התקיימה בתימן ברציפות קהילה יהודית. רוב יהודי תימן היגרו לישראל בשנים 1949-1950, אולם גם היום חיים בה כמה מאות יהודים. עד ההפיכה הרפובליקאית, בשנת 1962, יהודי תימן לא היו זכאים לשוויון בפני החוק, הם נעדרו זכויות פוליטיות ומעמדם המשפטי הוגדר כבני חסות. עם זאת, למרות המחיצות הדתיות וההבדלים במעמד המשפטי, תימן היא דוגמה לדו-קיום מוסלמי-יהודי ייחודי. בין יהודים למוסלמים התפתחו יחסי קרבה שיצרו מעין קשר סימביוטי הדוק. דוגמה זו מעלה את המחשבה שיחסי קרבה בין יהודים למוסלמים אפשריים גם בזמננו. בנושא זה ובנושאים אחרים דן הקורס המתקדם יהודי תימן: היסטוריה, חברה ותרבות, שהוראתו החלה בשנת הלימודים תשס"ג.

 

הקורס דן בפרקים מרכזיים בתולדות קהילת יהודי תימן ומתמקד במאות ה-19 וה-20. הדיון מציג את הייחוד של יהודי תימן נוכח מציאות היסטורית, שחסכה מהם ומשאר תושבי תימן את השפעתם הישירה של כוחות הקולוניאליזם המערבי, בגילוייו הפוליטיים, הכלכליים והתרבותיים – וזאת בניגוד לרוב ארצות האסלאם שבהן חיו קיבוצים יהודים. בעוד שקהילות יהודיות בארצות אירופה ובארצות האסלאם חוו רמות שונות של תהליכי אמנציפציה, השכלה, עיור, אנטישמיות מודרנית ולאומיות יהודית בדמות הציונות, החברה היהודית התימנית נשארה במידה רבה מחוץ להתפתחויות מודרניות, כלכליות, חברתיות ותרבותיות. כוחות המודרניזציה חדרו לתימן בסוף המאה ה-19 והשפיעו רק באיטיות על תנאיה הכלכליים והחברתיים. גם התמורות בחיי הקהילה היהודית היו איטיות ונתנו מענה לשינויים הפוליטיים הפנימיים ולמגמות שחדרו לתימן מן החוץ.

 

עוד עוסק הקורס בתרבותם הייחודית של יהודי תימן, שהתפתחה תוך שימור ערכים תרבותיים יהודיים עתיקים, אימוץ מאפיינים שונים מתרבות הסביבה המוסלמית, והיענות לזרמים מובילים במחשבה ובספרות היהודית, שהגיעו אליהם ממרכזים יהודיים מחוץ לתימן. 

 

הדיון מעלה נושאים כגון: מעמדם המשפטי של היהודים, השיפוט הרבני, היהודים במערכת המשפט המוסלמית, צורת היישוב ותנאי המגורים, היהודים בכלכלה ותמורות כלכליות, היהודים בחברה המוסלמית–תימנית, מנהיגות אזרחית ורוחנית, חיי הקהילה, החינוך ותמורות בחינוך, היצירה הספרותית, משיחיות ותנועות משיחיות, נשים וחיי המשפחה, תרבות חומרית, המחול והמוסיקה, תמורות בתקופת השלטון העות'מאני (1872-1918), רעיונות ההשכלה, המחלוקת על לימוד הקבלה. תנועת העלייה מתימן לארץ-ישראל, שהחלה בשנת 1881, נבחנת על רקע התמורות הפוליטיות הבין-לאומיות ולאור המציאות הכלכלית והחברתית המשתנה בתימן.

 

את יחידות הקורס חותמת מקראה שהיא אסופת מאמרים הדנים ביוצאי תימן בארץ-ישראל. המאמר הפותח דן בהתיישבות יהודים מתימן בירושלים בשנות השמונים של המאה ה-19, והמאמר הסוגר מנתח את דוח ועדת החקירה הממלכתית (ועדת קדמי) שחקרה את היעלמותם בישראל, באמצע המאה ה-20, של ילדים למשפחות יוצאות תימן, ופרסמה את ממצאיה בשנת 2001. 

 

שתי יחידות הלימוד הראשונות, הלקוחות מקורס קודם: יהודי תימן - פרקים בתולדותיהם ובתרבותם, נכתבו על-ידי רן שגב (יחידה 1), פרופ' יוסף טובי וד"ר ירון צור (יחידה 2). יחידות 3-9 הן חדשות ונכתבו על-ידי ד"ר בת-ציון עראקי-קלורמן.

 

צוות הקורס:

אחראי אקדמי: פרופ' ישראל גרשוני

כותבת ומרכזת הפיתוח: ד"ר בת-ציון עראקי-קלורמן

עורכת: עדה כהן

 


Back Line