הנחיות הרשמה באמצעות מלגה


1.המלגה ניתנת לניצול רק בתקופת הזכאות המוגדרת במכתב המצורף להודעה על המלגה/במערכת השאילתא, ובתנאי שהמלגה תנוצל לא יאוחר מהמועד האחרון שנקבע, בהתאם לסמסטר האחרון לזכאותך, כמפורט להלן:
אם הסמסטר האחרון שבו ניתן לנצל את המלגה הוא סמסטר א (סתיו): זכאותך למלגה תקפה עד 1 במרץ.
אם הסמסטר האחרון שבו ניתן לנצל את המלגה הוא סמסטר ב (אביב): זכאותך למלגה תקפה עד 1 באוגוסט.
אם הסמסטר האחרון שבו ניתן לנצל את המלגה הוא סמסטר ג (קיץ): זכאותך למלגה תקפה עד 1 באוקטובר.
 
2.המלגה הינה רק עבור שכר לימוד בסיסי לקורס, (שכר לימוד לקורס במתכונת של הנחיה רגילה), בהתאם לתואר אליו נרשמת בעת הגשת הבקשה למלגה. המלגה אינה חלה על תשלומים נוספים כגון: דמי הרשמה לסוגיהם, תוספת עבור הנחיה מוגברת, דמי אבטחה, תוספת קיץ, תוספת חו"ל, תשלום עבור תעודת סטודנט, תשלום עבור שירותי רווחה, וכן כל תשלום אחר שיידרש ואינו שכר לימוד. במידה ושכר הלימוד בקורס המבוקש גבוה משכר לימוד בסיסי לקורס אקדמי בהנחיה רגילה, יש לשלם את הפרש התשלום.

3.ניתן לנצל את המלגה להרשמה לקורסים אקדמיים, לקורסי אנגלית-רמות1,2 בהתאם לתוקף המצוין במכתב המצורף להודעה על המלגה/ מערכת שאילתא.

4.המלגה אינה ניתנת להמרה בכסף3. המלגה מיועדת להרשמה רק בסמסטרים המפורטים בתקופת הזכאות במכתב המצורף. לא ניתן לקבל בגינה החזרים כספיים רטרואקטיביים על קורסים מסמסטרים קודמים. כמו כן, לא ניתן להאריך את תוקף השימוש במלגה או לקבל בגינה החזרי וינוגרד, החזרים כספיים עודפים, או כל החזר אחר בכסף או בשווי כסף.

5.ביצוע הרשמה
 
 1.אם קיבלת מלגה מלאה, באפשרותך להירשם באמצעות מערכת שאילתא, או למלא טופס בקשת הרשמה לסטודנט ותיק. בטופס יש להקפיד למלא את סמסטר ההרשמה במקום המבוקש, וכן לציין את מספר האסמכתא של המלגה (תחת הכותרת "לשימוש המשרד", בשדה "מספר מלגה"). לידיעתך, טופס בקשת הרשמה לסטודנט ותיק ניתן להורדה מאתר האוניברסיטה הפתוחה: https://www.openu.ac.il/registration/permissionandforms/Forms/Pages/default.aspx
2.אם קיבלת מלגה חלקית, ניתן לשלם את יתרת שכר הלימוד באמצעות כרטיס אשראי דרך מערכת שאילתא, או באמצעות טופס בקשת הרשמה לסטודנט ותיק, בהתאם לאפשרויות התשלום המפורטות בהנחיות ההרשמה.
3.מסטודנט שירשם בתקופת ההרשמה המאוחרת ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת, כמפורט בהנחיות ההרשמה.
נבקשך להירשם בהקדם האפשרי בהתאם להנחיות ההרשמה באתר האוניברסיטה הפתוחה.
5.סטודנט שלאחר הרשמתו יבקש לבצע שינוי בהרשמה, (החלפת קורס, דחיית לימודים, ביטול הרשמה), יהיה חייב בתשלום דמי טיפול ועלויות בגין השינוי, בהתאם למועד קבלת הבקשה, בכפוף למפורט בהנחיות ההרשמה
6. אם קיבלת מלגה לאחר שנרשמת ושילמת בעצמך, נבקשך לשלוח אל מרכז ההרשמה בקשה בכתב לניצול המלגה בקורס ובסמסטר המבוקש, בכפוף למועדים המפורטים בסעיף 1. החזר כספי יבוצע בהתאם. הודעה על ביצוע ההחזר הכספי תשלח אליך בנפרד.
 
1 שכר הלימוד לקורס אנגלית טרום בסיסי א (61136) גבוה משכר לימוד לקורס אקדמי. לפיכך, יש לשלם את הפרש התשלום.
 
2 לא ניתן לנצל את "מלגות האלף" לתשלום עבור קורסי אנגלית: טרום בסיסי א - מתקדמים א (רמות B-E).
 

3 למעט מלגות הצטיינות בלימודים.


.