הנחיות הרשמה באמצעות מלגה

 
א.      המלגה ניתנת לניצול רק בתקופת הזכאות הרשומה בהודעה על הענקת המלגה.
מלגה שפג תוקפה ולא נוצלה תוחזר לקרן המלגות.
 
ב.      סכום המלגה יוצג כערך כספי בחשבון האישי באוניברסיטה הפתוחה וינוצל באופן אוטומטי לתשלום עבור השירותים הבאים:
§         הרשמה לקורסים לתואר ראשון ושני
§         הרשמה לקורסי אנגלית כשפה זרה
 (לא ניתן לנצל את מלגת "אלף המלגות" בקורסי אנגלית רמות טרום בסיסי א – מתקדמים א).
§         הרשמה לקורסים ספציפיים (כמפורט בטבלה 2 באתר ההרשמה)
§         תשלומים כללים: דמי הרשמה, תוספת עבור הנחיה מוגברת, דמי אבטחה, תוספת קיץ, תוספת חו"ל.
 
ג.        במידה וקיים בחשבון האישי חוב כספי לאוניברסיטה הפתוחה,  סכום המלגה יועבר באופן אוטומטי להסדרת החוב.
 
ד.      במידה וסכום המלגה נמוך מהסכום הנדרש לתשלום, יש לשלם את הפרש התשלום בהתאם למפורט הנחיות ההרשמה.
 
ה.      ניתן לצפות בסכום המלגה שהוענק וסכום המלגה שנוצל, במערכת שאילתא, בתפריט "שכר לימוד ותשלומים".
 
ו.        יש לבצע הרשמה לקורס/ים במערכת שאילתא. מומלץ להקדים ולהירשם. הרשמה לאחר סיום ההרשמה הסדירה, כרוכה בתשלום טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת, כמפורט בהנחיות ההרשמה. מבקשי "אלף המלגות" פטורים מתשלום דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת בסמסטר הראשון ללימודים.
 
ז.       סטודנטים שלאחר הרשמתם יבקשו לבצע שינוי בהרשמה, (החלפת קורס, דחיית לימודים, ביטול הרשמה), יחויבו בתשלום דמי טיפול ועלויות בהתאם למועד קבלת הבקשה, בכפוף למפורט בהנחיות ההרשמה.
 
ח.      במידה וקיבלת מלגה לאחר שנרשמת לקורס/ים, עליך לשלוח אל מרכז ההרשמה בקשה בכתב לניצול המלגה ולקבלת החזר כספי, לכתובת: infodesk@openu.ac.il. לתשומת לבך, ניתן לנצל את כספי המלגה עבור הרשמה לקורס/ים בסמסטר בו הוענקה המלגה וסמסטרים עתידיים. לא ניתן להגיש בקשה לניצול מלגה וקבלת החזר כספי בגין הרשמות שבוצעו בסמסטרים קודמים.
 
ט.      המלגה מיועדת לשמש את הסטודנטים לצורך הלימודים באוניברסיטה הפתוחה. לפיכך, לא ניתן לקבל החזר כספי לחשבון הבנק בגין יתרת זכות של מלגה המופיעה בחשבון האישי באוניברסיטה הפתוחה.