הצהרה

בכל מקום בו מצוין לשון זכר הכוונה ללשון זכר ונקבה כאחד
עליך לקרוא בעיון את ההצהרות הבאות ולאשר אותן. האישור מתייחס לכל ההצהרות המפורטות להלן: 
 
1    אני מצהיר כי כל הפרטים שאמסור בטופס זה יהיו נכונים, מלאים ומעודכנים. ידוע לי כי מסירת פרטים שאינם נכונים ו/או אינם מלאים או מסירת פרטים שאינם מעודכנים יכולה לשמשעילה לשלילת זכאותי לקבלת סיוע ולהעמדתי לדין בפני ועדת המשמעת של האוניברסיטה הפתוחה (להלן: "האו"פ"). אני מייפה את כוחה של האו"פ לפעול כראות עיניה, לרבות העסקת גורם חיצוני, לצורך בדיקת הפרטים שמסרתי בטופס זה. אם תימצא אי-התאמה בין מה שמסרתי בטופס זה לבין ממצאי הבדיקה, אני מתחייב להחזיר את המלגה שאקבל ואת כל הוצאות הבדיקה, במידה שיהיו כאלה, כפי שייקבע על-ידי האו"פ .
ידוע לי שהאו"פ רשאית לבקש ממני להשלים פרטים ומסמכים נוספים לפי שיקול דעתה. אני מאשר כי ברור לי שהשלמת הפרטים והמסמכים שיידרשו, במועד שייקבע, היא תנאי להמשך הטיפול בבקשתי למלגה .
2    אני מאשר כי ידוע לי שאם לאחר הגשת הבקשה יחול שינוי בזכאותי להגשתה, יופסק הטיפול בבקשתי.
3    אני מתחייב להודיע למדור לסיוע כלכלי באמצעות הדואר האלקטרוני (elefmilgot@openu.ac.il) על כל שינוי שיחול באחד מן הפרטים שמסרתי בטופס זה, וזאת עד לתאריך של קבלת ההודעה על החלטת ועדת המלגות. 
4    ידוע לי כי המלגות מוענקות לצורך ניצול עתידי בלבד. לכן, אם יתברר שלא חלה עלי חובת תשלום שכר לימוד עבור הסמסטרים שאליהם מיועדת המלגה – לא אוכל לנצל את המלגה או לקבל החזר כספי תמורתה גם אם אושרה. באלף המלגות המלגה מוענקת לסמסטר הלימוד הראשון בלבד. 
5    חוק הגנת הפרטיות מחייב את האו"פ לשמור על סודיותו של מידע אישי ו/או רגיש (להלן: "המידע"), המצוי במאגרי המידע שלה. האו"פ מטפלת ברגישות רבה במידע המגיע לידיה במסגרת בקשות הסיוע למלגות. עם זאת, ישנם תורמים שמבקשים מהאוניברסיטה פרטים מסוימים על הסטודנטים המועמדים לקבל מלגה מהתרומה שלהם. בכל מקרה לעולם אין לתורם זה או אחר גישה אל טופסי הבקשות למלגות, וממילא התורמים אינם יכולים לקרוא טפסים אלה. הריני לאשר בזאת את הסכמתי לכך שפרטי הבקשה והמסמכים המצורפים אליה יישמרו במאגרי המידע של האו"פ. אני מצהיר/ה שקראתי את האמור בעניין זה ומאשר/ת לאו"פ להעביר כל מידע בענייני בהתאם לבקשתם של התורמים. 
   אני מצהיר שאיני מקבל מימון ללימודים ממקורות אחרים נוסף על אלה שאציין בטופס. 
   אני מאשר כי ידוע לי שחתימתי על הצהרה זו אינה מחייבת את האו"פ להעניק לי מלגה. 

 

​​​​​​​​​​