האוניברסיטה קיבלה אוטונומיה לפתיחת תכניות נוספות לתואר שני
האוניברסיטה הפתוחה קיבלה מהמלג הסמכה כללית ("אוטונומיה") לפתיחת תכניות חדשות ללימודי מוסמך ולהענקת תואר בתכניות אלה.

המל"ג בישיבתה ביום ג', 29.5 אישרה את בקשת האוניברסיטה הפתוחה לקבלת הסמכה כללית ("אוטונומיה") לפתיחת תכניות לימודים חדשות לתואר שני (שתקבלנה אישור מקדמי ממל"ג/ות"ת במסגרת תכנית החומש הקיימת) ולהענקת התואר בתכניות אלו.
האוטונומיה תאפשר לאוניברסיטה הפתוחה לבחון ולפתח את תכניות הלימודים החדשות לתואר שני שתאושרנה לנו במסגרת תכנית החומש הנוכחית, מבלי להזדקק לאישור המל"ג לפתיחתן ולמתן תאריהן.
 
האוטונומיה ניתנה על בסיס ההכרה של מל"ג /ות"ת בעמידת האוניברסיטה הפתוחה בתנאים האקדמיים, התקציביים והתאגידיים שמאפשרים אותה, והיא תזרז, ללא כל ספק, את תהליכי אישור תכניות הלימודים החדשות לתואר השני.

המל"ג העמידה את האוטונומיה לפתיחת תכניות לימודים לתואר שני כתנאי סף מרכזי להגשת בקשה ללימודי דוקטורט על ידי מוסדות אקדמיים שאינם מוסמכים להעניק תואר דוקטור.

עם קבלת האישור לעמידת האוניברסיטה הפתוחה בתנאי זה, היא תוכל  לפעול לקידום קבלת אישור ללימודי דוקטורט.