חל מיום 15/2/2015 נכנס לתוקפו תיקון מס' 10 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן: "החוק"), לפיו נקבע, כי מוסד להשכלה גבוהה, שהמדינה משתתפת בתקציבו, הינו "רשות ציבורית" לעניין החוק1.
להלן יבואו ההנחיות ליישום חוק חופש המידע באוניברסיטה הפתוחה.

שם הממונה: נעמי חדש
כתובת: הממונה מכח חוק חופש המידע
האוניברסיטה הפתוחה
דרך האוניברסיטה 1, רעננה
ת.ד. 808 רעננה 43107
טלפון: 09-7781606
אימייל: [email protected]

פתח הכל
1. עד יום זה חל חוק חופש המידע על מוסדות להשכלה גבוהה בכל הנוגע לניהול עניניהם הכספיים ובענינים אלה בלבד בהתאם לצו לקביעת רשות ציבורית לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 שפורסם בי.פ. 5475, 29.12.2005.עד יום זה חל חוק חופש המידע על מוסדות להשכלה גבוהה בכל הנוגע לניהול עניניהם הכספיים ובענינים אלה בלבד בהתאם לצו לקביעת רשות ציבורית לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 שפורסם בי.פ. 5475, 29.12.2005.