חל מיום 15/2/2015 נכנס לתוקפו תיקון מס' 10 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן: "החוק"), לפיו נקבע, כי מוסד להשכלה גבוהה, שהמדינה משתתפת בתקציבו, הינו "רשות ציבורית" לעניין החוק1.
להלן יבואו ההנחיות ליישום חוק חופש המידע באוניברסיטה הפתוחה.

שם הממונה: נעמי חדש
כתובת: הממונה מכח חוק חופש המידע
האוניברסיטה הפתוחה
דרך האוניברסיטה 1, רעננה
ת.ד. 808 רעננה 43107
טלפון: 09-7781606
אימייל: foia@openu.ac.il

פתח הכל