אנו עושים מאמצים רבים שכל המידע המופיע באתר יהיה נכון אולם במקרה של ספק או סתירה או מידע שגוי יהיה הנוסח המחייב זה המפורט בתקנונים המקוריים של האוניברסיטה הפתוחה, כפי שיתפרסם מעת לעת, לפי העניין.