יחסי צבא-חברה

נושא 1

תחום המחקר של יחסי צבא-חברה עוסק ביחסים בין החברה האזרחית לבין הארגון הצבאי שהוקם כדי להגן עליו. תחום זה מתמקד בהיבטים שונים העולים מהמתח בין הסמכות האזרחית לבין הסמכות הצבאית וביניהם השפעת הצבא על מבנה הכוח החברתי, שינויים בהרכבו החברתי של הצבא, שיח השכול והיררכיית המוות, מודל הגיוס, הפיקוח האזרחי על הצבא, יחסי צבא-דת ויחסי צבא-חברת השוק.

רגולציה, אחריות תאגידית ואיכות סביבה

נושא 2

תחום המחקר של רגולציה, אחריות חברתית ואיכות סביבה עוסק בסוגיות מדיניות הקשורות לקיימות, שינויי אקלים, יעילות אנרגטית, צריכה ירוקה ופיתוח עירוני בר קיימא הנחשבים אתגרים מרכזיים במאה ה -21. תחום זה מתמקד באסטרטגיות ההתמודדות של ממשלות, חברות פרטיות, וארגונים לא ממשלתיים, ובהבנת הקשרים ההדדיים בין מימדים רגולטיביים, כלכליים, סביבתיים וחברתיים.

חברה, תרבות וחינוך

נושא 3

תחום המחקר של חברה, תרבות וחינוך עוסק בסוגיות מדיניות בהקשרים החברתיים, התרבותיים, הפוליטיים והכלכליים הרחבים. תחום זה מתמקד בהבנת בעיות בחברה דמוקרטית מחד תוך בחינת היבטים מבניים סוציולוגיים של יחסי כוח ואי-שוויון חברתי המשעתקים אלו, ומאידך תוך הצעת פתרונות בעלי פוטנציאל לשינוי מבני ושינוי ביחסים החברתיים.