נספחים:

 האוניברסיטה הפתוחה

דוח הנשיאה

השנה האקדמית תשע"ג (2013-2012)