הסכם קיבוצי ואישי

הסכם עבודה קיבוצי – יחסי העבודה בין האו"פ לבין העובדים המינהליים מעוגנים בהסכם קיבוצי מיוחד שנחתם ביום 9 ביוני 2010 (על השינויים והעדכונים שנעשו במהלך השנים) בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה לבין הנהלת האו"פ. ההסכם מתחדש אחת לחמש שנים.
הסכם זה חל על עובדי האו"פ המינהליים בלבד והוא מפרט את זכויותיהם וחובותיהם של עובדים. הסכם העבודה הקיבוצי מופיע באתר מינהל משאבי אנוש ובאתר ועד הסגל המינהלי.
חלקו הראשון של ההסכם הקיבוצי מתייחס לתנאי עבודתם של עובדים במעמד העסקה חודשי ("לפי משרה"). חלקו השני מתייחס לתנאי עבודתם של עובדים במעמד העסקה יומי ("לפי שעות").
הסכם עבודה אישי – נחתם בין עובדים שההסכם הקיבוצי אינו חל עליהם  לבין האו"פ. בהסכם מפורטים כללי העסקת העובדים וגובה השכר. כללי העסקה אלה לא יפחתו מהקבוע בחוק ובתקנותיו.
עותק מהסכם העבודה האישי נמסר לעובדים החדשים ועותק נוסף מתויק בתיק האישי.
כל הזכויות המפורטות בהסכם העבודה הקיבוצי או האישי נוספות על הזכויות שמוקנות לכל העובדים על-פי חוקי העבודה של מדינת ישראל.

יצירת קשר

אורית גבאי, שירית יוסף

טלפון: 09-7781569, 09-7781573
פקס: 09-7780644
דוא"ל: oritgab@openu.ac.il, shirity@openu.ac.il