סקר הערכת קורס

הקישור יהיה זמין עם מועד עליית הסקר בתאריך 26/05/19.