Header

 

קורסים חדשים

 

קורסים חדשים לתואר שני במינהל עסקים (MBA)

תכנון כוח-אדם בכלים סטטיסטיים

תרבות וניהול בינלאומי

כלכלה בינלאומית היבטים מוניטריים

דינמיקה של משא ומתן בעסקים

קבלת החלטות מוסריות בעסקים

 

קורסים חדשים לתואר שני במדעי המחשב (M.Sc)

בעיות אופטימיזציה ברשתות סלולריות

 

קורסים חדשים לתואר שני בלימודי דמוקרטיה (M.A)

התהוותם של פרלמנטים בימי הביניים

סדנה בדידקטיקה של הוראת האזרחות

רב-תרבותיות בחברה ובבית-הספר - היבטים חינוכיים ואורייניים

 

קורסים חדשים לתואר ראשון

התנסות במחקר רגרסיה וניתוח שונות

דידקטיקה של הוראת הפסיכולוגיה

מבוא לפיסיקה גרעינית

על הסטייה

קריאה - תיאוריה ומעשה : לומדים ומלמדים אוריינות

מושגי יסוד בשלטון המקומי

מבוא להנדסת תעשייה וניהול

ניהול התפעול I

אתיופיה - נצרות, אסלאם, יהדות

מכורש ועד אלכסנדר - תולדות ישראל בשלטון פרס

 Back Line