Header

 

 

בימים ההם (יוני 1939) ובזמן הזה (דצמבר 2002)

 

היועץ לממשלת פלשתינה (א"י) בענייני ההתגוננות בפני התקפות אוויר פרסם ביוני

1939 (!) חוברת צנועה בת 8 עמודים ובה הוראות מתאימות להתגוננות. החוברת חולקה לכל בתי האב היהודים בארץ.

 

יש דמיון רב בין ההוראות שניתנו לפני כ-63 שנים לבין מה שאנו יודעים היום. דוגמאות נוספות:

 

"אם דר אתה בעיר, סדר עם ידידיך חדרים בכפרים או בישובים חקלאיים כי ימציאו מקומות שיכון לחולים, לילדים ולדברים היקרים לך" וכו'.

 

"חסן את חדר המקלט שלך בפני אפשרות של חדירת גאז מתוך שתסתום את כל הפירצות, החרכים והסדקים, והדבק ניר שקוף או ניר רגיל על פני החלונות" וכו'. 

Back Line