Header

"בין ייחוד לטמיעה:

יהודי גרמניה 1780-1918"

מאת פרופ' שולמית וולקוב, יצא לאור בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה

 

תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה לא חדלים לעורר עניין. קהילה יהודית שהחלה את דרכה בשולי החברה, הפכה תוך שניים-שלושה דורות לקהילה אמידה ומשגשגת, מעורה בחיי החברה הסובבת ובולטת במיוחד בתחומי התרבות והרוח.  כאשר נדמה היה שמהלך האמנציפציה הצליח מעבר למשוער, הובילה הדרך לנאציזם  ולאושוויץ.

 

לספר שלפנינו שני חלקים. הראשון מספר כרונולוגית את סיפורה של יהדות גרמניה - הן בהקשר של יחסי יהודים ולא-יהודים והן בהקשר הפנים-יהודי. הוא דן בתהליכי ה"כניסה" של היהודים לחברה הבורגנית, באופנים בהם ביקשו לערוך רפורמות ביהדותם ולהתאים את חייהם לדרישות המודרנה. הסיפור מתעכב בצמתים היסטוריים עיקריים, כמו שנת "אביב העמקים" (1848), או ימי ראשיתה של "האנטישמיות המודרנית" (בשנות השבעים של המאה ה-19), ועוסק בהמשך במבנה המקצועי והדמוגראפי של יהודי הקהילה, בארגוניהם השונים ובתהפוכות שעברה הכרתם העצמית.

 

החלק השני דן בכתיבה ההיסטורית על יהדות זו. הוא סוקר את העמדות האידיאולוגיות שהכתיבו את האסכולות השונות בתחום זה עד לא מזמן; את המתח בין ליברלים לציונים ובין אורתודוקסים לרפורמים. לבסוף, מוצגות הדרכים שבהן, לאחר השואה, הולכת ונבנית היסטוריוגרפיה חדשה של יהדות גרמניה, שתהווה בו-זמנית חלק מתולדות היהודים בזמן החדש ופרק בהיסטוריה הגרמנית.

 

שולמית וולקוב היא פרופסור להיסטוריה גרמנית באוניברסיטת תל-אביב. ספרה במעגל המכושף; יהודים, אנטישמים וגרמנים אחרים (2002), נשען על הסיפור ההיסטורי העולה מן הספר שלפנינו ומרחיב בכמה מן הסוגיות הנדונות בו.

 

לאחרונה יצא לאור הספר סיפורו של גרמני, 1914-1933, שאותו תרגמה שולמית וולקוב מגרמנית והוסיפה הערות ואחרית דבר. 

 


Back Line