המחלקה למדעי הטבע מזמינה סטודנטיות וסטודנטים לקראת סיום התואר להירשם לקורס ייחודי, המאפשר לצבור ניסיון מעשי בחברות ובארגונים בתחום מדעי החיים והביוטכנולוגיה, תוך ליווי מטעם הארגון ומסגל ההוראה של הקורס.

במהלך ההתמחות תיחשפו לעשייה היום-יומית בחברות השונות, תיצרו קשרים מקצועיים, תשדרגו את הניסיון התעסוקתי שלכם ובעיקר תלמדו על עצמכם ועל שוק התעסוקה בתחום הביוטכנולוגיה ומדעי החיים, כדי לבחון את התאמתכם לתחום ואת רצונכם להמשיך ללמוד אותו ולעבוד בו.

פתח הכל

משך ההתמחות ומהלכה

הפרויקט כולל התמחות מתמשכת בארגונים ובחברות שונות בתחום מדעי החיים והביוטכנולוגיה, בליווי ותמיכה של מנטור מתוך הארגון ושל סגל ההוראה של האוניברסיטה הפתוחה. במהלך העבודה יהיו הסטודנטים שותפים לבחירת שאלה מחקרית, שבדרך כלל תהיה רלוונטית לעבודות שמבצע הארגון המסוים שנבחר.

לאחר הגדרת שאלת המחקר ילמדו הסטודנטים.ות ממאמרים את הרקע המדעי הקשור בה, יגדירו יחד עם המדריך את המטרות, ילמדו את שיטות המחקר, ויכינו הצעת עבודה שתכלול רקע מדעי, שאלת מחקר ופרוטוקול שבו מפורטים השלבים, אופן ביצוע הפרויקט ולוח הזמנים.

העבודה תהיה בהיקף 120 שעות בארגונים, במשך סמסטר אחד או שניים. בתום העבודה ינתחו הסטודנטים את התוצאות וידווחו עליהן בכתב במתכונת של פרסום מדעי. בנוסף יציגו הסטודנטים את עבודתם במצגת שתפורסם גם באתר הקורס. הציון יכלול הערכה של הצעת העבודה, העבודה המעשית, העבודה המסכמת והצגת הפרויקט.


  • ההתמחות מתקיימת במשך סמסטר אחד או שניים. ההרשמה לקורס אינה תלויה במועדי ההרשמה הכלליים של האוניברסיטה הפתוחה​
  • מקנה 6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

      לתיאור הקורס בידיעון