6 בפברואר, 2024
‏כ"ז שבט, תשפ"ד


סטודנטיות וסטודנטים יקרים, 

מכתב זה נשלח לכל המוגדרים במערכות האוניברסיטה כזכאים להתאמות "חרבות ברזל", ובכלל זה, משרתי ומשרתות מילואים, כוחות הביטחון, מפונים ומפונות. אנו מקווים כי כולכם בטוב ומייחלים לימים שקטים. כפי שעדכנו בעבר, תוכלו למצוא את רשימת ההתאמות המלאה כאן ולפנות אלינו בכל ערוצי ההתקשרות המפורסמים בדף. 
בעיצומה של תקופה מורכבת ומאתגרת זו, ולקראת תקופת הבחינות של סמסטר א2024, אישרה האוניברסיטה התאמות נוספות בנושא בחינות לאוכלוסייה הזכאית של מלחמת "חרבות ברזל": 


בחינות

 1. באופן מיוחד לתקופה זו, סטודנט שנכשל פעמיים בבחינה יוכל להיבחן פעם נוספת ללא תשלום (ולא פעמיים בלבד כבשגרה) מתוך המועדים א ו-ב של סמסטר א2024 ושל הסמסטר העוקב שבו יילמד הקורס. 
 2. סטודנט שנבחן במסגרת תיקון ציון בקורס לצורך חישוב הציון הסופי בקורס, יילקח הציון הגבוה ביותר מהציונים שיושגו בבחינות בקורס זה.  
 3. מי שיבחן במועדי הבחינות של שנת הלימודים 2024 ויקבל בבחינה ציון 60 ומעלה יוכל להמיר את הציון המספרי בציון "עובר" בינארי. שימו לב, אפשרות זו מוגבלת לשלושה קורסים בלבד במהלך התואר. יש לוודא שהיא לא נוצלה כבר בעבר. 

לתשומת לבכם

 • הזכאות בסעיפים 1 ו-2 תחול על סטודנטים וסטודנטיות שהיו זכאים להיבחן במועדי הבחינות של סמסטר ג2023 ועל הסטודנטים הלומדים בסמסטר א2024 ומוגדרים במערכת כאוכלוסייה זכאית להתאמות מלחמה. 
 • ניתן יהיה לממש את ההתאמות במועדי הבחינות של שנת הלימודים 2024 בלבד
 • סעיף 3 אינו חל על קורסים בלימודי תואר שני, בלימודי דוקטורט, בלימודי השלמה ועל קורסים שבהם ההערכה היא באמצעות עבודה או פרויקט.

הגשת בקשה מיוחדת להמרת ציון מספרי ב"עובר" בינארי

סטודנט או סטודנטית המבקשים להמיר ציון מספרי בציון "עובר" בינארי נדרשים להגיש בקשה מיוחדת באמצעות מערכת שאילת"א: פניה חדשה>משימות אקדמיות> בקשה להמרת ציון מספרי לציון עובר, בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"

הבהרות בעניין ציון "עובר"

 1. ציון "עובר" יאפשר לסטודנטים ולסטודנטיות להמשיך ברצף הלימודים באו"פ, ובכלל זה:
 • ציון "עובר" בקורס מתקדם יאפשר כתיבת עבודה סמינריונית בקורס, גם אם נדרש ציון מספרי מינימלי כתנאי מקדים לכתיבת עבודה בקורס זה. סייג: במחלקה לניהול וכלכלה סעיף זה אינו מבטל את דרישת ציון הסף במטלת חובה (פרו"ס). 
 • ציון "עובר" יחשב כעמידה בתנאים לצורך למידה ברצף. 

 1. ציון "עובר" אינו שווה ערך לציון מספרי, וחשוב להכיר את מגבלותיו, בין השאר, בהיבטים האלה:
 • ציון עובר אינו משוקלל בחישוב ממוצע הציונים לתואר. 
 • ציון עובר אינו מוכר כממלא את הדרישות ב"אפיקי המעבר" ובלימודי חשבונאות. 
 • בכמה מהמסלולים לתואר שני, ציון עובר בקורס של תואר ראשון (אשר נלמד כחלק מהתואר או כקורס השלמה לו) אינו מוכר לצורך הרשמה לתואר השני. 
 • "ציון עובר" אינו מוכר לצורך המרת בגרות לתלמידי אקדמיה בתיכון. לתלמידים אלה הוסדר מתווה מיוחד בשיתוף משרד החינוך. לבירורים יש לפנות למחלקה לתלמידי תיכון. 
 • ציון עובר אינו מוכר בחישוב הזכאות להצטיינות השנתית בלימודים (הצטיינות נשיא או דיקן הלימודים האקדמיים). 
 • אי אפשר לקבל נקודות זכות במוסדות אקדמיים אחרים על קורסים עם ציון עובר.

ביצוע שינויים בבחירת ציון "עובר"

סטודנטים וסטודנטיות שבחרו בהסדרה מיוחדת (ציון "עובר") ומעוניינים בציון מספרי, יצטרכו לגשת לבחינה נוספת במסגרת נוהל תיקון ציון בקורס או במסגרת נוהל שיפור ציון לתואר לפי הזכאות בקורס. 

בברכה,  


חתימה פרופ' גיא מירון
 
פרופ' גיא מירון 

המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים