רשימת קריטריונים מלאה לזכאות להגשת בקשה למלגת סיוע

1.הסטודנט לומד לתואר (לא הצהיר שאינו לומד לתואר).
 
2.סיים בהצלחה קורס אקדמי1 אחד לפחות באוניברסיטה הפתוחה.
סטודנט שעומד לסיים קורס אקדמי, זכאי להגיש בקשה למלגה בתנאי שייבחן במועד א של הסמסטר שבו נלמד הקורס. בקשתו תיבדק רק אם יסיים את הקורס בהצלחה (לא חל על סטודנט לתואר שני).
 
3.רשום לקורס2 אחד לפחות בסמסטר הדיון . על ההרשמה להיות תקינה ופעילה.
 
4. סטודנט שלימודיו אינם ממומנים במלואם על ידי גורם חיצוני כלשהו ו/או הסטודנט אינו מוגדר רב מלגאי.

5.אזרח ישראל/תושב מדינת ישראל.
 
6. הסטודנט אינו אסיר.
 
7.סטודנט שנותר לו קורס אחד לפחות בתשלום (לא במסגרת קורסי שמ"א) בתקופה שבה אפשר לנצל את המלגות.

8.סטודנט שמילא את כל חובותיו בכל קורס שמומן באמצעות מלגה, או סטודנט שלא מילא את כל חובותיו בקורס שמומן באמצעות מלגה ונרשם אליו שוב במימון עצמי.

9.סטודנט לתואר ראשון שלא נכשל ביותר מ-60% מהקורסים או בחמישה קורסים (כאשר הנמוך מביניהם קובע). אם נכשל בקורס, נרשם אליו שוב וסיים אותו בהצלחה, לא יחושב קורס זה במניין הכישלונות.

10.סטודנט לתואר שני שלא נכשל ביותר מ-50% מהקורסים או בשלושה קורסים (כאשר הנמוך מביניהם קובע). אם נכשל בקורס, נרשם אליו שוב וסיים אותו בהצלחה, לא יחושב קורס זה במניין הכישלונות.

11.סטודנט שאינו זכאי למימון מהאוניברסיטה הפתוחה על לימודיו.
  
12. לא נזקפת לחובת הסטודנט עבֵרת משמעת תקפה.
החלטות הוועדה הבאות יגרמו לשלילת הגשת בקשה למלגה למשך שנה אחת מיום הזנת ההחלטה למערכת:
ביטול מטלה או בחינה. 
ביטול זכויות שנצברו ע"י התלמיד בקורס/עבודה.  
הרחקה על תנאי למספר סמסטרים. 
הרחקה על תנאי לסמסטר עד תום הלימודים .
הרחקה על תנאי לצמיתות .
פסילה מקבלת הטבות כספיות כלשהן. 
הרחקה על תנאי ל N סמסטרים בתקופה של X סמסטר.
החלטות הוועדה הבאות יגרמו לשלילת הגשת בקשה למלגה למשך שנתיים מיום הזנת ההחלטה למערכת:
הרחקה למספר סמסטרים/או תקופה.
 
13. במועד יולי – הסטודנט לא הגיש בקשה במועד ראשון של אותה שנה (במועד ינואר)

1  קורס אקדמי = קורס באחד מתחומי הלימוד של המחלקות האקדמיות שמקנה נ"ז לתואר.
2   קורס = קורס אקדמי, קורסי אנגלית, קורסי חינוך והוראה ולימודי תעודה.