המכון לניתוחי מדיניות הוא מרכז בין-תחומי שמטרתו לקדם מחקר בסוגיות ובנושאים תיאורטיים, אמפיריים ויישומיים הקשורים לזיקות הגומלין בין עיצוב מדיניות ויישומה לבין תהליכים ומנגנונים חברתיים, פוליטיים וכלכליים. בחינה תיאורית ואמפירית של זיקות אלה עשויה לתרום ליצירת ידע בעל פוטנציאל יישומי ומועיל למעצבי מדיניות וחברה. לדוגמה, היבט מרכזי של תהליכי עיצוב מדיניות ויישומה הטעון בחינה הוא הממשקים המוסדיים הקיימים בין מודלים של משילות, המדינה, החברה האזרחית וארגונים בינלאומיים. אותן תצורות מורכבות של זיקות גומלין משפיעות באופן מהותי על עיצוב ויישום מדיניות במגוון רחב של תחומים, כגון חינוך, יחסי עבודה, ניהול מקרו-כלכלי, מנגנונים של העברות בין-דוריות, רווחה, איכות הסביבה, יחסי צבא-חברה, ועוד. המכון מעודד מחקרים המתמקדים במקרה הישראלי או במקרים אחרים, מחקרים השוואתיים, ומחקרים הבוחנים את הממדים הגלובליים והבינלאומיים של עיצוב מדיניות ויישומה.

יצירת קשר