הערכת עובדים

מדיניות האו"פ היא להעריך את עובדיה בהתאם לכישוריהם,  הישגיהם ותרומתם לאוניברסיטה.
אחת לשנה מתקיים תהליך הערכה ממוחשב של הישגי העובדים המינהליים ותפקודם בשנה החולפת. התהליך ההערכה מתבצע בשקיפות מלאה, ומאפשר בקרה וניהול יעיל ומהיר של התהליך.