הנחיות בנושאי בחינות


זכאות להיבחן

בכל אחד ממועדי הבחינה זכאים להיבחן:

א.  סטודנטים של הסמסטר השוטף, שעמדו בדרישות הקורס כפי שפורטו בחוברת הקורס;

ב.  סטודנטים שלמדו את הקורס בסמסטר הקודם שבו הופעל הקורס, עמדו בדרישות הקורס וזכאים להיבחןהערה1.

סטודנטים הלומדים בקורסים סמינריוניים ובקורסי אנגלית ברמות B-E זכאים להיבחן בסוף סמסטר הלימוד בלבד.

סטודנט זכאי להיבחן עד שתי בחינות בקורס בתואר ראשון (בתואר שני לעתים הזכאות היא לבחינה אחת בקורס). סטודנט שלא ניצל את זכותו להיבחן במהלך סמסטר הלימוד והסמסטר העוקב בו מתקיים הקורס, אינו זכאי עוד להיבחן באותו קורס.

סטודנט שנכנס לחדר הבחינה וקיבל שאלון, ניצל בכך את אחד משני המועדים המותרים לו, גם אם לא כתב דבר.

מרכזי בחינה

בחינות הגמר נערכות במרכזי בחינה הפרוסים בכל רחבי הארץ. בחלק מן המועדים נפרשת מערכת מרכזי בחינה מהגליל העליון ועד אילת בדרום. במועדים אחרים הפריסה מצומצמת יותר. תכנון פריסת מרכזי הבחינה נועד לאפשר למרב הנבחנים להיבחן קרוב עד כמה שאפשר למקום מגוריהם.

הרשמה לבחינה וביטול הרשמה

תאריכי הבחינות של כל קורס מפורטים מדי סמסטר במערכת שאילתא, במערכת קול-האו"פ, וכן באמצעות מכתב הנשלח אל הסטודנטים כחודשיים לאחר תחילת סמסטר הסתיו וסמסטר האביב, וסמוך לתחילת סמסטר הקיץ.

מומלץ להירשם לבחינה מוקדם ככל האפשר. השיבוץ למרכז הבחינה ייעשה על-פי אזור מגורים, בקשת הסטודנט, ובכפוף למכסת הנבחנים האפשרית בכל מרכז. את פריסת מרכזי הבחינות האפשרית במועד ניתן לראות כשלושה שבועות לפני המועד במערכת שאילתא או באמצעות פנייה למוקד הפניות.

הרשמה לבחינת הגמר

ביטול הרשמה לבחינת הגמר

התייצבות לבחינה

אישור אקדמי להיבחן שיינתן מעבר לכללי הזכאות הרגילים, אינו פוטר מתשלום עבור הרשמה לכל בחינה נוספת מעבר לשתי ההרשמות שבמסגרת הזכאות.

מועדי סגירת הרשמה וביטול הרשמה לבחינה

ההרשמה לבחינה נפתחת עם פרסום מועדי הבחינה לסמסטר.

מועדי סגירת ההרשמה לבחינה או ביטול הרשמה לבחינה מפורטים בטבלה שלהלן.
שימו לב: ערבי חג, חול המועד, ימי שישי ויום הבחינה לא ייספרו במניין הימים.

התאריך האחרון להרשמה לבחינה ולביטול הרשמה לבחינה בכל מועד בחינה, מפורטים עם פתיחת ההרשמה לבחינה במערכת שאילתא (בקישור למועדי בחינות/הרשמה לבחינה), קול האו"פ ומוקד הפניות.

  מועדים שבהם ההרשמה סגורה מועדים שבהם לא ניתן לבטל הרשמה הערות
בחינה בתנאים רגילים שלושה ימי עבודה לפני יום הבחינה שני ימי עבודה לפני יום הבחינה (*) ראו דוגמה להלן
בחינה בתנאים מיוחדים/מתואמים שמונה ימי עבודה לפני יום הבחינה שני ימי עבודה לפני יום הבחינה  
בחינה בחו"ל חודש ימים לפני יום הבחינה שלושה ימי עבודה לפני יום הבחינה  

(*) דוגמה לבחינה בתנאים רגילים:

יום הבחינה מועד אחרון להרשמה לבחינה מועד אחרון לביטול הרשמה לבחינה
ב יום ג בשבוע שלפני יום הבחינה יום ד בשבוע שלפני יום הבחינה
ג יום ד בשבוע שלפני יום הבחינה יום ה בשבוע שלפני יום הבחינה
ה יום א בשבוע שבו מתקיימת הבחינה יום ב בשבוע שבו מתקיימת הבחינה

הזמנה לבחינה

האוניברסיטה הפתוחה שולחת את ההזמנות למועד המבוקש שלושה שבועות לפני מועד הבחינה. אם הסטודנט לא קיבל הזמנה עד שבועיים לפני מועד הבחינה, עליו לבדוק את פרטי ההרשמה שלו במערכת שאילתא או בקול-האו"פ, אם לא מצא תשובה במערכות התקשורת האלה, עליו לפנות למוקד הפניות והמידע או במכתב דחוף או בפקס למרכז ההישגים הלימודיים.

ההזמנה לבחינה מפרטת את מועד הבחינה, את שעת ההתחלה, את מיקום מרכז הבחינה וכיצד להגיע אליו, וכן הנחיות מפורטות לקראת הבחינה, הכוללות פירוט של חומר העזר המותר בשימוש במשך הבחינה. אם מסיבה כלשהי מעוניין הסטודנט להיבחן במרכז בחינה אחר מהמצוין על גבי ההזמנה לבחינה, עליו לפנות מוקדם ככל האפשר למערכת שאילתא או למוקד הפניות והמידע, ובמידת האפשר ייענה בחיוב.

הזדהות בבחינת הגמר

תוספת זמן בבחינה

סטודנט שלמד בבית ספר תיכון ששפת הלימודים בו לא היתה עברית, או עולה חדש, שהתחיל את לימודיו באוניברסיטה הפתוחה עד חמש שנים מיום עלייתו ארצה, יוכל לקבל תוספת זמן של חצי שעה בבחינת הגמר בששת הקורסים האקדמיים הראשונים שבהם ייבחן באוניברסיטה הפתוחה, ובנוסף גם בכל קורסי האנגלית. יש לפנות בבקשה בכתב בצירוף האישורים המתאימים עד חודש וחצי לפני מועד הבחינה (תעודת בגרות או אישור ממנהל בית הספר או תעודת עולה) למרכז ההישגים הלימודיים.

שימוש במילון בבחינה

סטודנט שזכאי לתוספת זמן בגלל שפה (סעיף תוספת זמן בבחינה) רשאי להשתמש במילון במשך כל לימודיו באו"פ (ללא הגבלה ל-6 קורסים בלבד). ניתן להשתמש במילון קשיח – לא אלקטרוני. אפשרות זו אינה קיימת במספר קורסים, שבהם לשימוש במילון יש השלכות אקדמיות על בחינת הגמר. יש לפנות בבקשה בכתב בצירוף האישורים המתאימים (ראו תוספת זמן בבחינה).

תנאי בחינה מיוחדים

סטודנטים שמסיבות בריאותיות או בשל מגבלה אחרת אינם יכולים להיבחן בתנאי הבחינה הרגילים, מתבקשים לפנות בכתב לדיקן הסטודנטים וייעשה מאמץ למצוא עבורם פתרון נאות. הפניות חייבות להיות מלוות באישורים מתאימים (רפואיים וכדו'), והן חייבות להגיע אל מזכירות דיקן הסטודנטים לא יאוחר מחודש לפני מועד הבחינה הראשונה של הסטודנט.

סטודנטים בעלי לקויות למידה: סטודנטים אלה מתבקשים לפנות בכתב למערך הייעוץ האקדמי וההדרכה בלמידה. הפניות חייבות להיות מלוות באבחונים מלאים ולהגיע מוקדם ככל האפשר (ראו באתר לסטודנטים בעלי לקויות למידה).

סטודנטים הלומדים בחו"ל: לסטודנטים אלה קיים הסדר מיוחד לקיום הבחינות בנציגויות הדיפלומטיות של ישראל בחו"ל (ראו גם כאן).

תשלום במקרה של אי-התייצבות לבחינה: סטודנטים הזכאים לתנאי בחינה מיוחדים/מתואמים וסטודנטים בחו"ל שלא יבטלו בזמן את הרשמתם ולא יופיעו לבחינה, יחויבו בתשלום בהתאם למפורט בפרק ההרשמה, בטבלה 3:תשלומים אחרים.

תוצאות בחינה

האוניברסיטה הפתוחה תשתדל למסור לכל סטודנט את תוצאות הבחינה תוך עשרים וחמישה ימים ממועדה. ציוני בחינות לא יימסרו בשיחת טלפון, אך יש אפשרות לקבלם במערכת שאילתא או בקול-האו"פ. לאחר עשרים וחמישה ימים ממועד הבחינה, אם לא קיבל הסטודנט הודעה על תוצאותיה, יוכל לפנות למוקד הפניות לבירור. אם לא עמד הסטודנט בכל הדרישות הלימודיות בקורס, לא יקבל נקודות זכות בקורס, גם אם עמד בהצלחה בבחינת הגמר (הדרישות הלימודיות מפורטות בחוברת הקורס).

קבלת קובץ סרוק של מחברת בחינה

סטודנטים שרוצים לעיין בבחינתם או לערער עליה יוכל לקבל במייל, במרבית הקורסים, קובץ סרוק של מחברת הבחינה, וזאת עד ארבעה שבועות מיום הפקת ההודעה על ציון הבחינה ותמורת תשלום לכיסוי עלויות כמפורט בפרק הרשמה טבלה 3: תשלומים אחרים. שירות זה ניתן גם באמצעות מערכת שאילתא, קול-האו"פ או מוקד הפניות והמידע.

ערעור על תוצאות בחינה

ערעור מנומק היטב על ציון בבחינת הגמר יוגש תוך ארבעה שבועות מיום הפקת ההודעה. כדי להגיש ערעור יש לבקש צילום או סריקה של בחינת הגמר האישית, תמורת תשלום, עד ארבעה שבועות מיום הפקת ההודעה.

את הערעור יש להגיש באופן מקוון באמצעות שאילתא.

למבקשים צילום מחברת שישלח בדואר, יצורף גם טופס ערעור להגשה בפקס. נוהל הערעור מתואר בהנחיות לערעור על ציונים. ערעור שאינו מנומק לא ייבדק.

תיקון ציון

סטודנט שנבחן פעם אחת בלבד בקורס והוא זכאי לנקודות זכות, אבל מעוניין לתקן את ציונו, רשאי להיבחן פעם נוספת באחד ממועדי הבחינה שבהם הוא זכאי להיבחן. ציון הבחינה השנייה יהיה הציון הקובע וציון הבחינה הראשונה יבוטל. הבחינה השנייה תיחשב כמועד שני ולא יינתן מועד נוסף. את הבקשה להיבחן לתיקון ציון יש להגיש למרכז ההישגים הלימודיים או באמצעות מערכת שאילת"א לא יאוחר משבועיים לפני המועד הרצוי, ובה יצהיר הסטודנט כי הוא יודע שהציון האחרון הוא הקובע.


הערה1 סטודנטים בעלי זכאות להיבחן שאינם רשומים לקורס בסמסטר השוטף, יכולים, בדרך-כלל, להצטרף למפגשי ההנחיה של הסמסטר השוטף, ו/או לבקר באתר הקורס ברשת האינטרנט. את ההשתתפות במפגשי ההנחיה יש לתאם עם מרכז ההוראה. כמו כן, כדאי לברר עם מרכז ההוראה באילו מן האמצעים הלימודיים של הסמסטר השוטף אפשר ומומלץ להיעזר כחלק מתהליך ההתכוננות לבחינה.