על אודות סגל ההוראה האקדמי

חברי הסגל האקדמי הזוטר אחראים להוראה בכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה (להלן האו"פ). עם חברי הסגל האקדמי הזוטר נמנים מרכזי ההוראה והמנחים.

בכל הקורסים באו"פ ישנם מרכזי הוראה המופקדים על תכנון כל היבטי ההוראה של הקורס, הן בהיבט התוכני והן בהיבט המינהלי. ריכוז ההוראה הוא תפקיד ייחודי לאו"פ, שבה שיטת ההוראה מבוססת על עקרון הלימוד העצמי וההוראה מרחוק.
מרכזי ההוראה שומרים בקפידה על אחידות ההוראה בקורסים השונים. הם כותבים את המטלות ואת בחינות הגמר לכל קורס וקורס כאשר בכל קבוצת לימוד ובכל מרכז לימוד נלמד אותו חומר לימוד בדיוק, והסטודנטים נדרשים לעמוד באותן מטלות ולהיבחן על פי שאלון זהה בבחינת הגמר.

מרכזי ההוראה אף משמשים כתובת לסטודנטים בכל שאלה אקדמית או מינהלית.

תפקידם של מרכזי ההוראה כולל גיוס מנחים, הכשרתם, שיבוצם לקבוצות הלימוד והערכה שוטפת של עבודתם. 

תפקידם של המנחים הוא לסייע לסטודנטים להבין את חומר הלימוד לעומקו, ולתמוך בהם כדי שיוכלו להצליח בקורס. במהלך מפגשי ההנחיה המנחים מתרגלים עם הסטודנטים את חומר הלימוד, מבהירים ומסבירים אותו, שמים דגשים ונותנים הנחיות לכתיבת המטלות והבחינה. המנחים בודקים את המטלות ונותנים לסטודנטים משוב, הן בציון המטלה והן בהערות מפורטות בתוכה.
במהלך הסמסטר המנחים תומכים בסטודנטים גם באופן פרטני, בעל-פה, בטלפון, באתר הקורס ובדוא"ל.