על אודות הסגל האקדמי הבכיר

חברי הסגל האקדמי הבכיר הם הליבה האקדמית של האוניברסיטה הפתוחה (להלן האו"פ). תפקידם דומה לזה של חברי הסגל באוניברסיטאות האחרות, למעט ההבדל באופן ההוראה, הנובע מייחודה של האו"פ כאוניברסיטה להוראה מרחוק, ולמעט העובדה שמספרם של חברי הסגל, בכל התחומים האקדמיים באו"פ, הוא קטן יחסית.
 
חברי הסגל הבכיר באו"פ מופקדים על פיתוח קורסים כתובים וקורסים משולבי טכנולוגיה, ועליהם מוטלת האחריות האקדמית להוראת הקורסים הללו (ההוראה עצמה נעשית על ידי חברי הסגל הזוטר).
 
העיסוק במחקר הוא חלק משמעותי בפעילותם של חברי הסגל האקדמי הבכיר באו"פ. הם נדרשים לעסוק ברציפות במחקר בתחום מומחיותם, והם אף נשפטים ומקודמים על פי ההישגים המחקריים שלהם – רמת המחקר, טיבו ומקוריותו.
 
קליטתם של חברי סגל חדשים נעשית בהתאם לתקנים המוקצים לכל מחלקה באו"פ. תקנים אלה מוגדרים בתכנית העבודה הרב-שנתית של האו"פ המביאה בחשבון את מכלול צורכי האוניברסיטה.
 
הקריטריונים לקליטתם של חברי סגל חדשים הם מצוינות מחקרית, פוטנציאל מנהיגות בתחום ההתמחות שלהם ויכולת השתלבות בדרך ההוראה הייחודית של האו"פ.