|  חברי המכון  |  פרסומים  |  אירועים  |  מחקר  |  צור קשר    |    Members  |  Publications  |  Events  |  Research  |  Contact  |  Home
המכון לניתוחי מדיניות הוא מרכז בין-תחומי שמטרתו לקדם מחקר בסוגיות ובנושאים תיאורטיים, אמפיריים ויישומיים הקשורים לזיקות הגומלין בין עיצוב מדיניות ויישומה לבין תהליכים ומנגנונים חברתיים, פוליטיים וכלכליים. בחינה תיאורית ואמפירית של זיקות אלה עשויה לתרום ליצירת ידע בעל פוטנציאל יישומי ומועיל למעצבי מדיניות וחברה. לדוגמה, היבט מרכזי של תהליכי עיצוב מדיניות ויישומה הטעון בחינה הוא הממשקים המוסדיים הקיימים בין מודלים של משילות, המדינה, החברה האזרחית וארגונים בינלאומיים. אותן תצורות מורכבות של זיקות גומלין משפיעות באופן מהותי על עיצוב ויישום מדיניות במגוון רחב של תחומים, כגון חינוך, יחסי עבודה, ניהול מקרו-כלכלי, מנגנונים של העברות בין-דוריות, רווחה, איכות הסביבה, יחסי צבא-חברה, ועוד. המכון מעודד מחקרים המתמקדים במקרה הישראלי או במקרים אחרים, מחקרים השוואתיים, ומחקרים הבוחנים את הממדים הגלובליים והבינלאומיים של עיצוב מדיניות ויישומה.
כדי ליצור סביבה מחקרית חיונית ופורייה בעבור חוקרים מתחומים שונות, המכון מארגן סמינרים וכנסים בינלאומיים ומקומיים, מפרסם סדרת ניירות עבודה, ומספק סיוע מחקרי לחבריו.
The Open University Institute for Policy Analysis is an interdisciplinary research center. Its goal is to advance the study of subjects and issues - theoretical, empirical and applied - associated with the interrelationships between policy formation and implementation, and social, political and economic processes and mechanisms. The theoretically informed examination of these relationships can produce new knowledge with potential practical benefits for policy makers and for society. For instance, one major facet of policy formulation and implementation to be explored is the institutional interface of models of governance, the state, civil society, and international organizations. These complex configurations of relationships fundamentally affect policy formation and implementation in many different domains, such as education, labor relations, macroeconomic management, mechanisms of intergenerational transfers, welfare, environment protection, military-civil relations, etc. The Institute encourages studies on these topics that focus on the Israeli case and also on other cases, comparative studies, and studies that explore the international and global dimensions of policy formation and implementation.
In order to provide a vital research environment to scholars from different disciplines, the Institute organizes international and local seminars and conferences, publishes a series of working papers, and provides research assistance to its members.