תרשים המבנה האירגוני

המחלקות של האוניברסיטה הפתוחה

>>>>>>>>> לפירוט שמות אנשי הסגל

נשיאת האוניברסיטה הפתוחה

משנה לנשיאה לעניינים אקדמיים

המנהל הכללי

דיקנט המחקר

דיקנט הפיתוח וטכנולוגיות למידה

דיקנט הלימודים האקדמיים

המחלקות האקדמיות

דיקנט הסטודנטים

הספרייה

היחידה לקידום עובדי הוראה

מינהל משאבי אנוש

מינהל התכנון והכלכלה

מינהל המחשוב

מינהל שירותי הוראה

מינהל הלוגיסטיקה

מערך לימודי החוץ של האו"פ (‏מעל"ה‎)‏

בית דניאל

המחלקה לשיווק ולפרסום

לשכת הנשיאה

נשיאה

משנה לנשיאה לעניינים אקדמיים

מנהל כללי

מזכירוּת אקדמית

לשכה משפטית

יוזמות בין-לאומיות

יועצת הנשיאה לקידום הוגנות מגדרית

המחלקה להערכה

המחלקה ממונה על פיתוח והפעלה של מערכת הערכה באוניברסיטה הפתוחה: ביצוע מחקרים וסקרים ומתן משוב ומידע המהווים בסיס לקבלת החלטות בכל רמות הארגון.

היחידה לפיתוח משאבים וקשרי חוץ

היחידה אחראית על גיוס המשאבים לאוניברסיטה הפתוחה מתרומות בארץ ובעולם. במסגרת פעולותיה היא אחראית על הקשר עם אגודות הידידים בארץ ובעולם, על אירוח תורמים ועל ופיתוח קשרים עם ארגונים יהודים בחו״ל.
לאתר פיתוח משאבים וקשרי חוץ

המבקר הפנימי

המבקר הפנימי מונה על-ידי הוועד המנהל של האוניברסיטה ופועל בהתאם לחוק הביקורת הפנימית, לפי המלצת ועדת הביקורת בהתייעצות עם נשיאת האוניברסיטה.

דיקנט המחקר

דיקנט המחקר אחראי על הטיפול בכל הנושאים הקשורים למחקר באוניברסיטה הפתוחה.
לאתר דיקנט המחקר

רשות המחקר

רשות המחקר פועלת לעידוד המחקר של כל חברי הסגל באוניברסיטה הפתוחה, על-ידי סיוע באיתור מקורות חיצוניים למימון מחקרים ובהפניית בקשות אליהם. הרשות אחראית למעקב הכספי והמינהלי אחר הצעות המחקר שהוגשו דרכה וזכו למימון. כמו כן, מקדמת הרשות מחקרים על-ידי תמיכה ישירה באמצעות מענקים, מלגות ומענקי השתלמויות לצורכי מחקר מקרן פנימית של האוניברסיטה הפתוחה.

ליד הרשות פועלת ועדת היגוי המורכבת מארבעה חברי סגל בכירים הממונים על-ידי הנשיאה, ובראשה עומד דיקן המחקר. ועדת ההיגוי מופקדת על הפעילות האקדמית של הרשות, על חלוקת המשאבים ועל הליכי ההערכה של הבקשות המופנות למימון מהקרן הפנימית. האחריות לפעילות המנהלית של הרשות נתונה בידי מנהלת הרשות.
לאתר רשות המחקר

מכוני מחקר

מכון מחקר הוא מסגרת המשמשת קורת גג מדעית, מוסדית ומעשית למחקר בסוגיות ובנושאים תאורטיים, אמפיריים ויישומיים בתחומי דעת שונים, חוצי מחלקות וקשרי, גומלין ביניהם. המכונים מאפשרים הפריה הדדית ושיתוף פעולה, לימוד משותף של סוגיות שונות וכן קיום פעילויות עם חוקרים ועם מומחים מהארץ ומחו"ל.

ועדת מכוני מחקר שמורכבת מארבעה חברי סגל בכירים מגבשת את המסגרת הכללית של התנהלות מכוני המחקר, בוחנת הצעות להקמת מכוני מחקר חדשים באוניברסיטה הפתוחה, מעריכה את הפעילות של המכונים הקיימים ומעבירה המלצותיה להנהלה.

 

באוניברסיטה הפתוחה פועלים כיום שלושה מכוני מחקר:

 • המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה
 • המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים ומוסלמים
 • המכון לניתוחי מדיניות

המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה

המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה הוא גוף מחקר של האוניברסיטה,  המתמקד בבחינת  טכנולוגיות חדשניות ושילובן בתהליכי הוראה ולמידה באקדמיה בכלל ובאוניברסיטה הפתוחה בפרט. המרכז הנו קונסורציום של מרצים מהמחלקות השונות באוניברסיטה הפתוחה והוא פועל לעידוד מחקרים של חברי סגל האוניברסיטה ושל תלמידיהם שעניינם בחדשנות טכנולוגית. מרכז המחקר מקיים פעילות אקדמית שוטפת במסגרת ימי עיון, כנסים וסמינרים, ומקיים קשרים עם מרכזי מחקר דומים בעולם. >נר
לאתר המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה

המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים

המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים מתמקד בחקר השיח שבין בני שלוש הדתות המונותאיסטיות, על מרכיביהן הדתיים, התרבותיים, החברתיים והכלכליים, למן העת העתיקה ועד לזמננו. פעילויות המכון ומחקרי חבריו עוסקים ביחסים הבין-דתיים הללו ותורמים להבנת דינמיקות בין-תרבותיות, בין-חברתיות ובין-לאומיות מחד, ולהבנת תולדותיה של כל תרבות בפני עצמה מאידך. במסגרת פעילויותיו, המכון נותן חסות לקבוצות מחקר, מקיים ימי עיון וכנסים בין-לאומיים ומעניק מענקי מחקר לחוקרים ולסטודנטים מצטיינים.
לאתר המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים

המכון לניתוחי מדיניות

המכון לניתוחי מדיניות הוא מרכז בין-תחומי שמטרתו לקדם מחקר בסוגיות ובנושאים תאורטיים, אמפיריים ויישומיים הקשורים לזיקות הגומלין בין עיצוב מדיניות ויישומה לבין תהליכים ומנגנונים חברתיים, פוליטיים וכלכליים. בחינה תיאורית ואמפירית של זיקות אלה עשויה לתרום ליצירת ידע בעל פוטנציאל יישומי ומועיל למעצבי מדיניות וחברה. המכון מעודד מחקרים המתמקדים במקרה הישראלי או במקרים אחרים, מחקרים השוואתיים, ומחקרים הבוחנים את הממדים הגלובליים והבין-לאומיים של עיצוב מדיניות ויישומה. המכון מארגן סמינרים וכנסים בין-לאומיים ומקומיים, מפרסם סדרת ניירות עבודה, ומספק סיוע מחקרי לחבריו.           לאתר המכון לניתוחי מדיניות

קוד אתי במחקר

המחקר באוניברסיטה הפתוחה מתנהל על פי כללי האתיקה הנהוגים באוניברסיטאות בארץ ובעולם. ועדת האתיקה המוסדית עוסקת במגוון נושאים וסוגיות המתעוררות בהקשר למחקרים שונים, ובהם ההגנה על כבודם ופרטיותם של נחקרים (אישור שאלונים, סקרים, שימוש בנתונים, ועוד), מניעת מצבים של ניגוד עניינים, ועוד. ועדת האתיקה המוסדית וועדות אתיקה משניות-תחומיות הפועלות בצִדה, אחראיות למתן אישורי אתיקה לביצוע מחקרים המבוצעים באוניברסיטה הפתוחה.

אופמופ

אופמופ בע"מ, היא חברה להעברת טכנולוגיות בבעלות האוניברסיטה הפתוחה. במהלך פעילותה של האוניברסיטה נוצר ידע חדש, המהווה קנין רוחני. בהיותה מוסד אקדמי לתועלת הציבור, מעוניינת האוניברסיטה שידע חדש כאמור, שהינו בעל פוטנציאל מסחרי, ינוצל לטובת החברה והמשק ואף יניב לאוניברסיטה הכנסות שתשמשנה לקידום מטרותיה. להשגת מטרה זו, מעוניינת האוניברסיטה שידע חדש כאמור יועמד לרשות התעשייה, לשם ניצולו לתועלת החברה. אופמופ פועלת למסחור והעברת הידע לתעשייה ולמשק.

לאתר אופמופ

דיקנט הפיתוח וטכנולוגיות למידה

דיקנט הפיתוח וטכנולוגיות למידה אחראי על היחידה לפיתוח אקדמי ועל המרכז לשילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק (שה"ם).

בין הנושאים שבטיפול דיקנט הפיתוח וטכנולוגיות למידה:

 • קביעת יעדי הפיתוח לקורסים האקדמיים ובקרתם
 • שיפור וייעול תהליכי הפיתוח משלב הצעת הקורס ועד סיום הפיתוח.
 • עיצוב מדיניות השימוש בטכנולוגיות מידע בפיתוח ובהוראה אקדמית.
 • זיהוי כיוונים עתידיים לטכנולוגיות בנושא ספרים דיגיטליים ואחרים.
 • העשרה של מגוון הקורסים באמצעים שונים: דפוס, וידאו, תוכנות ולומדות.
לאתר דיקנט הפיתוח וטכנולוגיות למידה

המרכז לשילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק – שה"ם

לאתר שה"ם

מרכז שה"ם באוניברסיטה הפתוחה שם לו ליעד לתרום לשמירת מעמדה המוביל של האו"פ בתחום שילוב הטכנולוגיה בהוראה מרחוק; לשדרג ולשפר את שיטות ההוראה וחומרי הלימוד ולהתאימם לעידן הדיגיטלי; לפתח תובנות ומודעות בדבר הפוטנציאל הפדגוגי של הטכנולוגיות, להנחילן ולהטמיען באו"פ; להרחיב את הנגישות להשכלה גבוהה לכלל הציבור באמצעות טכנולוגיה. לשם מימוש היעדים הללו פועל מרכז שה"ם בכמה ערוצים:

 • פיתוח והפעלה של סביבת למידה באינטרנט המאפשרת להקים אתר לכל קורס, לקיים באמצעותו תהליכי הוראה ולמידה מקוונים ותקשורת מהירה ויעילה בין כל השותפים ללמידה;
 • העמדת תשתית טכנולוגית לשם קיום חלופות למפגשי הנחיה פנים-אל-פנים – מפגשי הנחיה חיים המועברים באמצעות מערכות טכנולוגיות מתקדמות מאולפני הווידאו של האוניברסיטה הפתוחה אל מחשבי הסטודנטים;
 • פיתוח והפקה של חומרי לימוד דיגיטליים עשירי וידאו ואודיו, המשלימים, מעשירים ולעתים מחליפים את ספרי הלימוד;
 • פיתוח והפקה של מגוון חומרי לימוד אינטראקטיביים בהדגשת צילומי וידאו;
 • איתור טכנולוגיות חדשות וגישות פדגוגיות חדשניות, בחינתן, ניהול ניסויים לגביהן, והתאמתן למערך ההוראה והלמידה;
 • הדרכת אנשי סגל ההוראה אשר מיישמים טכנולוגיות שונות במסגרת הוראת הקורסים, הטמעתן של הטכנולוגיות בקִרבם, ותמיכה בהם.

המרכז כולל ארבע יחידות, ובהן פועלים מומחים פדגוגיים ומעצבי למידה, מתכנתים, אנשי סיסטם ובדיקות תוכנה, טכנאי וידאו וקול, ומומחי אינטראקטיב.

דיקנט הלימודים האקדמיים

דיקנט הלימודים האקדמיים ממונה על הטיפול בכל הנושאים הכלל-אוניברסיטאיים והעל-מחלקתיים הקשורים ללימודים באוניברסיטה הפתוחה. בין הנושאים שבטיפול דיקנט הלימודים האקדמיים:

 • עיצוב מדיניות ההוראה השוטפת, שבמסגרתה פועלות המחלקות האקדמיות.
 • עיצוב הנהלים, הכללים והתקנות שבמסגרתם מתנהלים הלימודים והמחייבים את הסטודנטים במהלך לימודיהם.
 • בקרת ההוראה ויישום לקחים ממנה.
 • הדרכה והכשרה של סגל ההוראה במחלקות השונות.
 • ריכוז פעילויות הייעוץ ללימודים אקדמיים והדרכה בלמידה.
 • עיצוב הכללים לשיתוף פעולה עם המכללות והמוסדות שבהם נערכים לימודים של האו"פ וקיום קשר שוטף עמם.
 • טיפול בפניות של מוסדות חדשים להתקשרות עם האוניברסיטה.
 • ריכוז הפעילות של ועדת המשמעת ושל בית הדין לערעורים.
 • הוצאת עיתון אלקטרוני לסטודנטים "קצרים או"פטימיים".

לאתר דיקנט הלימודים האקדמיים

המחלקה לקידום מצוינות בהוראה

המחלקה ממונה על פיתוח והפעלה של מערכות הכשרה והדרכה לסגל ההוראה באוניברסיטה הפתוחה. פעילות המחלקה כוללת הכשרה לכניסה לתפקיד, סדנאות להמשך פיתוח מקצועי, תצפיות במפגשי הנחיה, ייעוץ אישי, ליווי בתכנון ובביצוע של כנסים ועוד. פעילות זו מתמקדת הן ברמת הפרט והן ברמת הקורס, המחלקה והארגון.

לאתר המחלקה לקידום מצוינות בהוראה

ייעוץ, למידה והתמדה

בדיקנט הלימודים האקדמיים פועלות שלוש מחלקות שייעודן הוא ללוות את הסטודנטים לאורך מסלול לימודיהם באוניברסיטה הפתוחה ולסייע להם בתכנון לימודיהם והצלחה בלימודים:

 • המחלקה לייעוץ ללימודים אקדמיים.
 • המחלקה לניהול ההתמדה.
 • המחלקה להוראה וללמידה.

לאתר מערך הייעוץ וההדרכה ללימודים אקדמיים

המחלקות האקדמיות

המחלקה האקדמית היא יחידה אוטונומית שבה מתנהלים כל העניינים המקצועיים של הדיסציפלינות השייכות אליה. חברי המחלקות האקדמיות – סגל אקדמי בכיר וסגל הוראה אקדמי – עוסקים במחקר, בפיתוח קורסים ובהוראתם.

הספרייה

ספריית האוניברסיטה הפתוחה היא ספרייה אקדמית המספקת שירותי עיון, השאלה ומידע לסטודנטים, לאנשי הסגל האקדמי הבכיר וסגל ההוראה ולעובדיה של האוניברסיטה הפתוחה.           לאתר הספרייה

היחידה לקידום עובדי הוראה

לאתר היחידה לקידום עובדי הוראה

מינהל כללי

המינהל הכללי אחראי על תכנון וביצוע מכלול הפעולות המינהלתיות והכלכליות המאפשרות את השגת מטרותיה של האוניברסיטה הפתוחה.

מינהל התכנון והכלכלה

המינהל אחראי על ביצוע המדיניות הכלכלית של האוניברסיטה הפתוחה בתחומי תכניות העבודה, התקציב, הכספים, הרכש, הארגון ושיטות והייעוץ המשפטי לתחום המכרזים והרכש.

מחלקת תכנון ותקציבים

מחלקת תכנון ותקציבים עוסקת בבניית תכניות עבודה ותקציב, בתפעול שוטף של התקציב האוניברסיטאי ובביצוע בקרה על סוגי התקציבים השונים, בבדיקות כלכליות, בתמחור פעילויות ותהליכים ובכתיבת נהלים.

מחלקת חשבות

מחלקת החשבות אחראית על ניהול, פיקוח, בקרה ומעקב של המערכת הפיננסית באוניברסיטה הפתוחה; ניהול קרנות האוניברסיטה הפתוחה והרישומים החשבונאיים לכל סוגי התקציב; ניהול השקעות האוניברסיטה הפתוחה; דיווח למוסדות האוניברסיטה הפתוחה ולגורמי חוץ; אחריות בנושא ספקים ותשלומים, גבייה ועוד.

מחלקת רכש

מחלקת רכש אחראית על יישום מדיניות הרכש הנקבעת על-ידי הנהלת האוניברסיטה ובהתאם לחוק חובת המכרזים, ביצוע הרכש עבור מחלקות האוניברסיטה, לרבות רכישת ציוד, פריטים ושירותים נלווים, וכן על מתן ייעוץ ושירותים בתחומי הרכש השונים.

מחלקת ארגון ושיטות

מחלקת ארגון ושיטות עוסקת בבחינה ושיפור תהליכי עבודה, כתיבת מסמכי אפיון עבור מערכות מידע, הערכת עלות של תהליכים ובחינת חלופות, בחינת עומסים וחישובי כח אדם, ליווי והטמעת שינויים בארגון, ריכוז וליווי פרויקטים רוחביים בתחום הארגון ושיטות.

מינהל המחשוב

מינהל המחשוב אחראי לאפיון, לפיתוח ולתחזוקה של מערכות המידע בתחום שירותי ההוראה, הפיתוח והמחקר ובתחום השירותים המינהליים. כמו כן, אחראי המינהל להפעלה ולתחזוקה של מרכז המחשבים, של מערכות התקשורת ושל ציוד המחשוב באוניברסיטה, ולנושאי ההדרכה והתמיכה בשימוש במחשבים האישיים, ובתפעול מערכות המידע.

מינהל שירותי הוראה

מינהל שירותי הוראה אחראי לתכנון, לארגון, לתיאום ולביצוע שירותי ההוראה שהאוניברסיטה מעניקה לסטודנטים, למרכזי לימוד ולמחלקות האקדמיות. שירותי ההוראה עליהם המערך מופקד: מידע והרשמה, ארגון תיאום וביצוע הפעילות בקמפוסים ובמרכזי הלימוד בכל רחבי הארץ, ארגון וביצוע בחינות הגמר, ריכוז המידע על הישגי הסטודנטים ומתן מענה לפניותיהם. מינהל שירותי ההוראה אחראי על הקמפוסים ומרכזי הלימוד הישירים של האוניברסיטה הפתוחה.

המחלקה האדמיניסטרטיבית לשירותי הוראה

המחלקה אחראית לפעילות המינהלית המתאמת את העבודה של המחלקות האקדמיות עם המחלקות במינהל שירותי הוראה. המחלקה מטפלת בהפקת בחינות הגמר בכל הקורסים, הכנת חוזים וכתבי מינוי למנחים וטיפול בתשלומים למדריכי עבודות סמינריוניות, תזה ועבודות מסכמות.

מרכז ההישגים הלימודיים

מרכז ההישגים הלימודיים אוצר ומטפל במאגר הנתונים המסווג של ציוני הסטודנטים, ואחראי לעיבודו ולהפצתו תוך כדי שמירה על צנעת הפרט. המרכז משמש מזכירות לוועדות אקדמיות שונות הקשורות בהישגים לימודיים (הוועדה להכרה בלימודים קודמים, הוועדה לאישור תכניות לימודים, הוועדה לתואר שני, ועדת חריגים). המרכז אחראי לתכנון לוח זמנים של מועדי הבחינות ולזימון הסטודנטים לבחינות. המרכז אחראי לארגון ולתיאום של בחינות אמי"ר/ם, ועל טיפול במאגר המידע של תוצאות בחינות אלה וכן בקביעת רמת האנגלית ממקורות אחרים (אוניברסיטאות ופסיכומטרי). המרכז אחראי לטיפול הניהולי השוטף ולמתן שירות לסטודנטים במהלך לימודיהם (אישור לימודים, זכאות לתואר, ערעורים, צילומים, קוד אישי וסיסמה, אישורי השתתפות בבחינה).

מרכז ההרשמה

מרכז ההרשמה מטפל בחמישה תחומים עיקריים:

 • גיבוש וכתיבת הנחיות הרשמה, נוהלי הרשמה ותשלום שכר לימוד.
 • תכנון הליכי הרשמה והכנת המערכת הממוחשבת בהתאם, קליטת הרשמה וטיפול בתקינות הרשמה.
 • טיפול אדמיניסטרטיבי בהרשמות סטודנטים ותשלומי שכר לימוד וטיפול בבקשות, כגון: שינויים בהרשמה, טיפול בהחזרים כספיים, טיפול בבקשות מיוחדות בנושאים הקשורים להרשמה ולתשלום שכר לימוד.
 • הפקה ומשלוח של תעודות סטודנט.
 • ריכוז נתונים ומסירת מידע לגורמים שונים באוניברסיטה.

מחלקת מרכזי לימוד

מחלקת מרכזי לימוד אחראית על הארגון וההפעלה של מרכזי הלימוד בארץ: איתור מתקנים, אישור התאמתם לצורכי לימודים, תיאום ציוד ועזרי לימוד לפי דרישות צוותי הקורסים, ריכוז וניהול לוחות המפגשים של הקורסים השונים לפי תכניות הלימודים שלהם, עדכון הסטודנטים וכל הנוגעים בדבר אודות השינויים השוטפים בלוחות המפגשים, ועריכה והפצה של דוחות על הפעילות במרכזי הלימוד.

המחלקה לארגון בחינות

המחלקה לארגון בחינות אחראית על הארגון והביצוע של הבחינות בארץ ובחו"ל: איתור מתקנים למרכזי בחינה, התקשרות ותיאום השימוש, גיוס והדרכת כוח אדם (‏משגיחים, אנשי צוות ורכזים‎)‏, תכנון פריסה, תכנון שיבוץ הנבחנים בתנאים מיוחדים, בבתי סוהר ובחו"ל. ניהול וביצוע יום הבחינה בכל מקום בארץ באמצעות הצוותים המגויסים, ניהול מוקד הבחינות וניהול ארכיון בחינות.

מוקדי מערך הלימודים האקדמיים

מוקדי מערך הלימודים האקדמיים מספקים שירות למתעניינים בלימודים ולסטודנטים במגוון נושאים אדמיניסטרטיביים.

מוקד המתעניינים

מוקד המתעניינים אחראי לטיפול במתעניינים בלימודים (לתואר ראשון ושני) באוניברסיטה הפתוחה. המוקד מספק שירות למתעניין החל מהפנייה הראשונית, הזמנת המתעניין למפגש מידע, תיאום פגישות הייעוץ ועד לרישום מוצלח לשביעות רצון המתעניין.

מוקד הפניות והמידע

מוקד הפניות והמידע אחראי על מתן מידע ושירות אדמיניסטרטיבי לסטודנטים במהלך לימודיהם באו"פ. המוקד מלווה את הסטודנט עם קליטת ההרשמה ועד סיום לימודיו בכל שאלה או בקשה. מגוון הנושאים האדמיניסטרטיביים בהם מטפל המוקד כולל טיפול בפניות כגון: הרשמה, נושאים כספיים, חומרי לימוד, קביעת פגישות ייעוץ, מטלות, בחינות, תמיכה טכנית קו ראשון באתרי האו"פ, מידע לגבי מלגות, תעודות סטודנט, דמי רווחה, הזמנת אישורים, הפקת סיסמאות, דיקן הסטודנטים ועוד.


המחלקה לדוברות וליחסי ציבור

המחלקה לשיווק ולפרסום

המחלקה אחראית על ריכוז, תכנון וביצוע של פעולות השיווק והפרסום של האוניברסיטה הפתוחה ובכלל זה מיתוג האו"פ.

מינהל הלוגיסטיקה

מינהל הלוגיסטיקה אחראי למתן מגוון שירותים לוגיסטיים לעובדי האוניברסיטה ולסטודנטים בקריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה ובמרכזי הלימוד. המינהל מספק שירותי ביטחון ובטיחות, תחבורה, אחזקה, בינוי ונכסים, ניקיון, משק, אחסנה והפצה, חנות מכירת ספרים (‏למדא‎)‏, דואר, ביטוח, תקשורת ומולטי-מדיה ושירותי ארכיב.

מדור תחבורה

מדור תחבורה מספק שירותים בנושאי הקצאות רכבים, היסעים, טיולים, שליחיות, הזמנת מוניות והובלות באו"פ.

המרכז הלוגיסטי

המרכז הלוגיסטי מטפל באחסון ובהפצת חומר הלימוד לסטודנטים ולמנחים, וכן לחנויות מכירה ברחבי הארץ. כמו כן, המרכז מטפל בניפוק נייר לבתי דפוס, אורגינלים, נייר צילום, ציוד משרדי, מחשבים, מעבדות ושירותי הפצת דואר פנים וחוץ לעובדי האוניברסיטה הפתוחה ולמרכזי הלימוד.

מחלקת אחזקה, בינוי משק ונכסים

מחלקת בינוי ואחזקה אחראית לתקינות המערכות ולאחזקה השוטפת של קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה ובמרכזי הלימוד השונים, וכן על הבינוי, אשרות והיתרים, ניקיון, גינון, ריהוט, שילוט וארכיב. כמו כן, המחלקה אחראית על התקשורת, הטלפוניה ומולטי-מדיה.

המחלקה לביטחון, בטיחות ואיכות הסביבה

המחלקה עוסקת בתכנון וניהול מערך האבטחה במרכזי האוניברסיטה הפתוחה הפרוסים ברחבי הארץ, ובניהול ופיקוח על תחום הבטיחות ואיכות הסביבה באוניברסיטה הפתוחה.

למדא

חנות למדא מטפלת בשיווק ובמכירת ספרים בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה ליחידים, למוסדות ולחנויות ברחבי הארץ ומטפלת בהשאלות עזרי לימוד לסטודנטים.

מערך לימודי החוץ של האו"פ (‏מעל"ה‎)‏

במערך לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה מאוגדים בתי הספר אסכולות, חשיפה והמרכז הארצי ללימודי תעודה הכולל את תפנית, דיאלוג, מירב ודיפלומה.

כחלק מתפיסת העולם של האוניברסיטה הפתוחה, המושתתת על נגישות וזמינות, פתח מערך לימודי החוץ של האו"פ שלוחות בחיפה, בירושלים ובבאר שבע, בנוסף על אלה שבמרכז.

מידע נוסף על לימודי בחוץ של האו"פ תוכלו לקרוא בידיעונים של כל אחד מהם, ובאתר: http://extra-academic.openu.ac.il/


אסכולות – בית הספר ללימודים רב-תחומיים

חשיפה – בית הספר לאומנויות התקשורת, הטלוויזיה והמולטימדיה

המרכז הארצי ללימודי תעודה

בית דניאל

בית דניאל הוא מתחם של האוניברסיטה הפתוחה בזיכרון יעקב, המשתרע על-פני כ-42 דונם של חורש ים תיכוני טבעי. המקום משמש לפעילויות תרבות והעשרה של האוניברסיטה ושל מוסדות וארגונים אחרים, ובכללן: סדנות מוסיקה, סדנות לכתיבת שירה, ימי עיון, השתלמויות, סדנות מנהלים, הדרכות, כנסים, קונצרטים ועוד. במתחם מתקיימות פעילויות על בסיס יומי ופעילויות ממושכות יותר, הכוללות לינה בחדרי האירוח של בית דניאל.

לאתר בית דניאל