כינון אפיק המעבר – ספטמבר 2003


המידע באתר עודכן באלול תש"ע, אוגוסט 2010

אפיק מעבר למחלקה לכלכלה

התחלת הלימודים: אוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת בן-גוריון, במחלקה לכלכלה

למעלה    

מבוא

המחלקה לכלכלה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב נענתה לפניית האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ למסד אפיק מעבר מן האו"פ ללימודי שנה ב במחלקה לכלכלה באוניברסיטת בן-גוריון. המחלקה לכלכלה באוניברסיטת בן-גוריון (‏להלן המחלקה‎)‏ בדקה ומצאה כי קיימת חפיפה רבה בתוכן וברמה בין לימודי שנה א במחלקה לבין הקבצים מוגדרים של קורסים באו"פ.

לפיכך, מוכנה אוניברסיטת בן-גוריון להתחייב לקבל ללימודי שנה ב במחלקה לכלכלה סטודנטים שישלימו באו"פ את הקבץ הלימודים המתאים, כפי שהוגדר במשותף על-ידי שני המוסדות, ויעמדו בו בהישגים גבוהים. הפרטים המלאים מובאים בהמשך.

מועמדותם של סטודנטים שירצו לעבור מן האו"פ למחלקה, בלא שעמדו במלוא הדרישות המפורטות בטבלת ההקבלות, המבטיחות קבלה לשנה מתקדמת, תידון לפי ההליכים הרגילים. סטודנטים שלמדו באו"פ והתקבלו לפקולטה בהליכי קבלה רגילים, היינו שלא לפי ההסדר המפורט – מידת ההכרה בלימודים הקודמים שלהם תיקבע על-ידי המחלקה המקבלת, לפי שיקול דעת המחלקה. ההכרה המובטחת לעומדים בכל הדרישות תספק, במקרה זה, קווים מנחים, אך היא אינה מחייבת.

למעלה    

מידע כללי

הרשמה

סטודנטים הלומדים באו"פ מתוך כוונה לעבור דרך האפיק המשולב לשנה ב במחלקה לכלכלה, יוכלו להירשם לאוניברסיטת בן-גוריון במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים בה הם מבקשים להגיע למחלקה, וזאת – בין אם הוא עמדו בתנאי הרישום הכלליים לאוניברסיטת בן-גוריון (‏הנוגעים לתעודת בגרות ולציון בבחינה הפסיכומטרית‎)‏, בין אם לאו. בטופס ההרשמה עליהם לרשום כי הם לומדים באפיק המעבר באו"פ, וכן לצרף גיליון ציונים חלקי מן האו"פ, המעיד שהתחילו ללמוד בה את לימודי האפיק, כנדרש.

לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים במחלקה, יהיה עליהם להעביר לאוניברסיטת בן-גוריון את גיליון הציונים המעודכן מן האו"פ. השלמת לימודי החובה לפני התחלת הלימודים במחלקה, היא אחד מתנאי הקבלה לשנה מתקדמת.

הקבלה לשנה ב מותנית גם ברמת ההישגים באו"פ כמפורט בסעיף קבלה למחלקה.

גיליון הציונים החלקי, המוגש בעת ההרשמה, אמור לשקף סבירות להשלמת הדרישות בזמן, וברמה הנדרשת.

קבלה למחלקה

סטודנטים שישלימו את לימודי החובה, המפורטים בטבלת ההקבלות, וישיגו בלימודיהם באו"פ את ציוני הסף הנדרשים, יתקבלו לשנה ב במחלקה לכלכלה.

להלן ציוני הסף:

ממוצע 90 בקורסי האו"פ שבטבלת ההקבלות, ובנוסף ציון 95 לפחות בכל אחד מן הקורסים: מבוא למיקרוכלכלה, מבוא למקרוכלכלה וחשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול. הרמה הנדרשת משקפת את הביקוש למחלקה.

המחלקה תשתדל לקלוט גם סטודנטים עם ממוצע 90 וציון 95 רק באחד משלושת קורסי המבואות, על-פי דירוג הישגיהם ומספר המקומות הפנויים.

התחלת הלימודים במחלקה

סטודנטים המבקשים להתקבל לשנה ב במחלקה, על סמך הישגיהם באו"פ, כמפורט במסמך זה, חייבים להתחיל את הלימודים לא יאוחר מ-5 שנים מיום תחילת לימוד הקורס הרלוונטי הראשון באו"פ, ולא יאוחר משנה אחת מאז סיימו באו"פ את הקורס הרלוונטי האחרון.

קורס רלוונטי הוא כל קורס המופיע בטבלת ההקבלות.

מעבר לחוגים אחרים

סטודנטים שיתקבלו לשנה ב במחלקה לכלכלה, ויבקשו לעבור לחוג אחר באוניברסיטת בן-גוריון במשך לימודי התואר הראשון, יהיו חייבים לעמוד בכל דרישות הקבלה של תלמיד שנה א לחוג המבוקש.

תחולה

בשל האופי הניסיוני של האפיק המשולב, תהיה הקבלה הנזכרת לעיל מובטחת, לפי שעה, רק לסטודנטים שיעמדו בדרישות המעבר עד תחילת שנת הלימודים תשע"ג, לאחר מכן ייתכנו שינויים. אם יוכנסו שינויים בתכנית הלימודים של המחלקה לכלכלה לפני המועד הנ"ל, עשוי הדבר להתבטא בכמות הפטורים שתינתן לסטודנטים, אך לא בעצם קבלתם להמשך הלימודים לתואר הראשון במחלקה.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

ממוצע ציוני הקורסים שמופיעים בטבלת ההקבלות הנדרש מהסטודנטים הנרשמים למחלקה הוא לפחות 90.

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה לכלכלה
מספר שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ נ"ז שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ נ"ז
10131 מבוא למיקרוכלכלה 3 מבוא לכלכלה א 4
10126 מבוא למקרוכלכלה 4 מבוא לכלכלה ב 4
10142 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול 3 חשבון דיפרנציאלי 4
30111 מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א 3 מבוא סטטיסטיקה לכלכלנים א 4
30112 מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב 3 מבוא סטטיסטיקה לכלכלנים ב 4

פטורים

סטודנטים שיגיעו לשנה ב דרך האפיק המשולב, יקבלו פטורים מכל מקצועות הלימוד המקבילים לקורסים שלמדו באו"פ, לפי טבלת ההקבלות. עבור קורסים אלה הם יקבלו זיכוי אקדמי לפי התקנון (‏ציון מילולי‎)‏. בטבלת ההקבלות מפורטות גם נקודות הזכות שייזקפו לזכותם בגין לימודיהם באו"פ. הפטורים האלה יקצרו את משך הלימודים במחלקה עד להשלמת התואר.

לתשומת לב: אם קורסים במחלקה מקבילים לשני קורסים או יותר של האו"פ, יינתן פטור מקורסים אלה רק למי שלמד באו"פ את כל הקורסים הנדרשים להקבלה.

פטורים על סמך קורסים של האו"פ שאינם מופיעים בטבלת ההקבלות, יינתנו על-פי שיקול דעתם של החוגים בפקולטה.

השלמת קורסים הנלמדים בשנה א

סטודנטים שיתקבלו לשנה ב במחלקה לכלכלה, יהיו חייבים להשלים את קורסי החובה שמהם אינם פטורים, במהלך השנה הראשונה ללימודיהם במחלקה.

לימודי אנגלית

אוניברסיטת בן-גוריון דורשת שליטה ברמת פטור בשפה האנגלית כתנאי לקבלה לשנה ב. מומלץ לסטודנטים המתכננים ללמוד באפיק המעבר המיוחד, להשלים את דרישות האנגלית עוד באו"פ, או להיבחן בבחינת אמי"ר ולהשיג בה ציון ברמת פטור, כתנאי קבלה לאוניברסיטת בן-גוריון.

למעלה