דיקנט הלימודים האקדמיים מופקד על עיצוב ההוראה והלמידה הכלל-אוניברסיטאיים והעל-מחלקתיים הקשורים ללימודים באוניברסיטה הפתוחה.
עיצוב מדיניות ההוראה השוטפת, שעל-פיה פועלות המחלקות האקדמיות.
גיבוש הנהלים, הכללים והתקנות המחייבים את הסטודנטים במהלך לימודיהם ושבמסגרתם מתנהלים הלימודים.
עיצוב מתכונת ההנחיה בקורסים והכללים שבמסגרתם נערכים חוזי ההעסקה של המנחים.
פתיחת קבוצות לימוד ברחבי הארץ יחד עם ראשי המחלקות האקדמיות בהוראה.
בקרת ההוראה ויישום לקחים ממנה.
קביעת לוח הזמנים האקדמי: מועדי תחילת הסמסטר וסיומו, ימי חופשה, בחינות, היצע קבוצות ופתיחתן. כמו כן אחראי הדיקנט לנושא התמדת הסטודנטים, תמיכה בלימודים והיעוץ ללימודים אקדמיים.
הדרכה והכשרה של סגל ההוראה במחלקות השונות.
שילוב טכנולוגיות בהוראה.
ריכוז פעילויות הייעוץ ללימודים אקדמיים וההדרכה בלמידה.
עיצוב הכללים לשיתוף פעולה עם המכללות והמוסדות שבהם נערכים לימודים של האוניברסיטה הפתוחה וקיום קשר שוטף עמם.
טיפול בפניות של מוסדות חדשים להתקשרות עם האוניברסיטה הפתוחה.
ריכוז הפעילות של וועדת המשמעת ושל בית הדין לערעורים.
טיפול בפניות סטודנטים בכל הנושאים העל-מחלקתיים ובנושאים חריגים.
טיפול בלימודים של מגזרים מיוחדים ובכללם: דוברי ערבית, תלמידי תיכון, תלמידי חו"ל ואסירים.
קביעת כללי המשמעת בכל העניינים הנוגעים להוראה וללימודים.
טיפול במצטייני דיקן הלימודים האקדמיים והוצאת תעודות הצטיינות.
פתח הכל