אפיק מעבר לבית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

מועד כינון האפיק – כסלו תש"ע, דצמבר 2009
המידע באתר עודכן בשבט תשפ"ג, ינואר 2023

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת תל-אביב, בבית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

 

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, מכוננות האוניברסיטה הפתוחה (להלן האו"פ) ואוניברסיטת תל-אביב אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לבית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים (להלן ביה"ס) של אוניברסיטת תל-אביב.

  

אפיק זה יאפשר לסטודנטים להתחיל את דרכם האקדמית במסגרת הגמישה של האוניברסיטה הפתוחה ואחר כך אם יבחרו לעשות כן, להשלים לימודים לתואר ראשון בביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים של אוניברסיטת תל-אביב במסלול חד-חוגי, או במסלול דו-חוגי. הקבלה לביה"ס היא על סמך הישגים במקבץ הקורסים של האו"פ כמפורט בהמשך.1
 
על המעוניינים להתקבל ללימודי תואר דו-חוגי במדע המדינה להבטיח את קבלתם גם לחוג השני אם על ידי עמידה בתנאי הקבלה לאותו החוג או עמידה בתנאי אפיק המעבר לאותו החוג (אם קיים כזה).
 
סטודנטים שיתקבלו לביה"ס וירצו לעבור לחוג אחר באוניברסיטת תל-אביב במשך לימודי התואר הראשון, יהיו חייבים לעמוד בכל דרישות הקבלה לשנה א לחוג החדש. 

 

1   סטודנטים בעלי תואר אקדמי, שיעמדו בדרישות אפיק המעבר, יוכלו להשלים לימודים במסגרת "חוג שלאחר תואר" בביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל-אביב. עם סיום הלימודים תוענק תעודת בוגר במתכונת חוג לאחר תואר .

מידע כללי

פתח הכל

דרישות אפיק המעבר

 

הקבלה לביה"ס דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת באופן בלבדי על ההישגים באוניברסיטה הפתוחה. יתקבלו סטודנטים שיעמדו בשלוש הדרישות הבאות:
1. צברו לפחות 30 נ"ז באוניברסיטה הפתוחה, ובהן נקודות הזכות בקורסים המפורטים בטבלת ההקבלות. קורסים שאינם מופיעים בטבלת ההקבלות לא בהכרח יוכרו באוניברסיטת תל-אביב, אך נדרשים לצורך הקבלה.
2. ציון 80 לפחות בכל קורס בטבלת ההקבלות.
3. הציון הממוצע של כל הקורסים, כולל קורסים שלא מטבלת ההקבלות, הוא 85 ומעלה.

סטודנטים המעוניינים להתקבל לביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים חייבים להיות בעלי 30 נקודות זכות לפחות באוניברסיטה הפתוחה. ניתן להגיע למכסה זאת על ידי לימוד קורסים נוספים של האוניברסיטה הפתוחה לפי בחירתם. הקורסים הנוספים (שאינם מופיעים בטבלת ההקבלות שלהלן) לא בהכרח יוכרו בלימודים באוניברסיטת תל-אביב, אך נדרשים לצורך הקבלה.

ראו גם הערת רגל 3 בטבלת ההקבלות.

טבלת ההקבלות 1

 
האוניברסיטה הפתוחה​​ אוניברסיטת תל-אביב
החוג למדע המדינה 1031
מספר​ שם קורס​ נ"ז​​ מספר​ שם קורס​ נ"ז​
10406 ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל 6​ 1031.1002 פוליטיקה ומשטר בישראל​ 4
10611 מבוא למחשבה מדינית 6 1031.1400 מבוא למחשבה פוליטית​ 4
10205 מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים 6 1031.1900 מבוא ליחסים בין-לאומיים ואסטרטגיה​ 4

30111

30112


10775​
צמד הקורסים:
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב
או את הקורס
יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים סטטיסטיים2

3

3


4
1009.1555 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים​ 5
10660​ מבוא לפוליטיקה השוואתית3 6 1031.1108​ פוליטיקה השוואתית 4

הערה:

אם יחולו שינויים בתכנית הלימודים של ביה"ס או של האו"פ יבוא הדבר לידי ביטוי בכמות הפטורים שתינתן, אך לא בעצם הקבלה להמשך הלימודים לתואר הראשון. הסטודנטים מתבקשים לבחון מדי פעם אם חלו שינויים בדרישות האפיק.

 

1   מי שלמד באו"פ עד סמסטר ב2023 (כולל) את הקורס מבוא למינהל וניהול ציבורי (10437) יקבל בחוג למדע המדינה פטור מהקורס מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית (1031.1800).

2   לקורס זה יש בתנאי הקבלה קורס שאינו נכלל באפיק המעבר.

3   ניתן להתחיל את הלימודים בביה"ס גם ללא קורס זה. סטודנטים שלא למדו באו"פ את הקורס מבוא לפוליטיקה השוואתית 10660, ילמדו את הקורס פוליטיקה השוואתית 1031.1108 במהלך שנה ב בחוג למדע המדינה. בכל מקרה חובה לצבור לפחות 30 ש"ס (‏נ"ז‎)‏ בציון ממוצע של 85 כדי ליהנות מאפיק המעבר.