דיקן הסטודנטים - שלך ובשבילך האוניברסיטה הפתוחה
   אודות  |  דלת פתוחה  |  מלגות  |  מעורבות חברתית  |  מילואים  |  שירותים לסטודנט  |  סטודנטים עם מוגבלות  |  חוקים ותקנות  |  יצירת קשר

ועדה לתיאום מילואים (ולת"מ)

סטודנטים הנקראים לשירות מילואים בשנת הלימודים זכאים לבקש את דחיית השירות, קיצורו, ביטולו או פיצולו.

סטודנטים העומדים ב"תנאי זכאות לולת"מ", כמפורט להלן, חייבים להודיע ליחידותיהם על זכאותם בתחילת כל סמסטר. אישור זכאות אפשר לקבל במרכז ההרשמה ויש להביאו או לשלחו ליחידה.

לפני הפנייה לולת"מ סטודנטים, מומלץ לנסות לתאם את מועד שירות המילואים עם היחידה. אם הזימון הוא לתקופה הארוכה מן המותר על־פי פקודות מטכ"ל, יש לפנות ליחידה ולבקש תיקון של הצו.

תנאי זכאות לולת"מ

סטודנט זכאי להגיש בקשה לולת"מ, אם הוא עומד בתנאים המפורטים להלן:

  1. בסמסטר סתיו (א) – רשום לשלושה קורסים לפחות.
  2. בסמסטר אביב (ב) – עומד באחד מתנאי ההרשמה האלה: א. רשום לשלושה קורסים לפחות. ב. היה רשום לשלושה קורסים לפחות בסמסטר סתיו (א) ורשום לשני קורסים לפחות בסמסטר אביב (ב).
  3. בסמסטר קיץ (ג) – רשום לקורס אחד לפחות, ובסמסטרים א ו־ב יחד, באותה שנת לימודים, היה רשום לחמישה קורסים לפחות (2+3 או 3+2).

סטודנט שאינו עומד בתנאי הזכאות לולת"מ ונקרא למילואים בתקופת הבחינות, לא יוכל להגיש בקשה באמצעות הולת"מ כדי לאפשר לו להיבחן, אלא יפנה את בקשתו ישירות למפקדים ביחידתו.

הגשת בקשה לולת"מ נעשית באמצעות טופס מיוחד. את הטופס ודברי ההסבר ניתן להוריד מדף זה או באמצעות פנייה אל מוקד הפניות והמידע, טל': 09-7782222.

את הטופס המלא עם צילום צו הקריאה יש למסור או לשלוח אל מזכירות דיקן הסטודנטים לא יאוחר מ-35 יום לפני תחילת שירות המילואים.

הגשת בקשה לולת"מ היא מסיבות אקדמיות בלבד, בקשות מסיבות משקיות או אחרות אינן מטופלות על־ידי דיקן הסטודנטים.