תקופות הרשמה ומועדי הרשמה

האוניברסיטה הפתוחה מקיימת שתי תקופות הרשמה לכל סמסטר: הרשמה סדירה והרשמה מאוחרת. מן הנרשמים בתקופת ההרשמה המאוחרת ייגבו, בנוסף לשכר הלימוד, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת. פירוט תקופות ההרשמה מופיע בטבלאות מועדי ההרשמה שבהמשך.


שימו לב: המועד הקובע לגבי ההרשמה והסכום הסופי הנדרש מהסטודנט, ייקבעו לפי התאריך שבו מתבצעת ההרשמה במערכת שאילתא1 או לפי התאריך שבו התקבל טופס ההרשמה בצירוף התשלום במרכז ההרשמה הארצי ברעננה או באחד ממרכזי ההרשמה בקמפוסים, במרכזי הלימוד, במוסדות או במכללות שבהם נרשם הסטודנט. במקרה ששכר הלימוד שולם בזמן, אך טופס ההרשמה התקבל באיחור, תיחשב ההרשמה כהרשמה מאוחרת החייבת בתשלום דמי טיפול ועלויות בהתאם למועד קבלתה

 

החלטות על פתיחת קבוצות לימוד בקמפוסים, במרכזי הלימוד, במוסדות ובמכללות מתקבלות החל מתום ההרשמה הסדירה ומסתיימות לכל המאוחר חמישה שבועות לפני תחילת הסמסטר. מאחר שיש הגבלה על מספר הסטודנטים בקבוצה, סטודנטים שהרשמתם תיקלט לאחר  6.8.2015 (לסמסטר הסתיו א2016) ולאחר 14.1.2016 (לסמסטר האביב ב2016) יוכלו להצטרף אך ורק לקבוצות לימוד שעדיין לא נסגרו להרשמה וקיימת אפשרות שלא יוכלו ללמוד בקורס או בקבוצת הלימוד שביקשו.

 


 1. הרשמה כוללת את כל הפרטים המאפשרים חיוב כרטיס אשראי
מועדים

קורס/מסלול/סוג תואר
הרשמה סדירה הרשמה מאוחרת פתיחת סמסטר סיום סמסטר מועדי הרשמה לסטודנטים הלומדים בחו"ל
הרשמה סדירה הרשמה מאוחרת
תואר ראשון2 ותואר שני

מ- 2.4.2017


עד 6.6.2017
(יום ג)

מ- 7.6.2017
 
עד 312.7.2017
19.7.2017 19.9.2017
מ- 2.4.2017

עד 6.6.2017
(יום ג)

מ- 7.6.2017

עד 23.6.2017


קורסי אנגלית כשפה זרה1 מ- 2.4.2017
עד 6.6.2017
(יום ג)
מ- 7.6.2017
עד 323.6.2017
2.7.2017 8.9.2017

מ- 2.4.2017
עד 6.6.2017
(יום ג)

מ-7.6.2017


עד 16.6.2017

 

לימודים אינטנסיביים באנגלית כשפה זרה4 מ- 2.4.2017
עד 6.6.2017
(יום ג)
מ-7.6.2017
עד 323.6.2017

2.7.2017

(סמסטר 2ג2017)

2.8.2017

(סמסטר 2ג2017)

13.8.2017

(סמסטר 3ג2017)

8.9.2017

(סמסטר 3ג2017)

סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001) מ-2.4.2017
עד 27.6.2017
19.7.2017 15.9.2017
סדנת הכנה בפיסיקה (91463)

מ-2.4.2017
עד 27.6.2017

19.7.2017 19.9.2017

                                                                        

                                                                            מועדי ההרשמה נקבעים לפי זמן ישראל 1. כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).
 2. כולל הקורס עברית כשפה שנייה (91462).
 3. (א) לא יתקבלו הרשמות לאחר מועד זה, למעט הרשמות של סטודנטים חדשים שיתקבלו עד 18.7.2017, או הרשמות לקורסי אנגלית כשפה זרה שיתקבלו עד 30.6.2017.
  (ב) סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.
 4. פרטים נוספים בפרק אנגלית כשפה זרה.

מועדים

קורס/ מסלול/ סוג תואר
הגשת מועמדות
ללימודים לתואר שני
הרשמה סדירה הרשמה מאוחרת פתיחת סמסטר סיום סמסטר מועדי הרשמה לסטודנטים הלומדים בחו"ל
הרשמה סדירה הרשמה מאוחרת
תואר ראשון ותעודת הוראה לכל הסטודנטים2 ותואר שני לסטודנטים ותיקים בלבד3
מ- 13.11.2016
 
עד 10.1.2017  (יום ג)
מ-11.1.2017
 
עד 13.3.2017
19.3.2017 30.6.2017
מ-13.11.2016

עד 10.1.2017 (יום ג)

מ-11.1.2017

עד 17.2.2017

קורסים לתואר שני למועמדים
ולמתקבלים חדשים בלבד
5,4
עד 731.1.2017 מקבלת התשובה של ועדת הקבלה עד 23.2.2017

מ-24.2.2017

עד 13.3.2017

19.3.2017 30.6.2017

מקבלת התשובה של ועדת הקבלה

 עד 13.2.2017

קורסי אנגלית כשפה זרה6
 

מ- 13.11.2016
 
עד 10.1.2017(יום ג)

מ-11.1.2017

עד 17.2.2017

22.2.2017 6.6.2017 מ- 13.11.2016
 
עד 10.1.2017 (יום ג)

מ-11.1.2017

עד 24.1.2017

סדנת הכנה בפיסיקה

(91463)

 

מ-13.11.2016

עד 24.2.2017

19.3.2017 30.6.2017

 

שימו לב! ההחלטות הסופיות בנוגע לפתיחת קבוצות לימוד מתקבלות על-פי נתוני ההרשמה שייקלטו עד 14.1.2017

– מועדי ההרשמה מתייחסים גם לסטודנטים הלומדים בחו"ל ונקבעים לפי זמן ישראל – 1. (א) לא יתקבלו הרשמות לאחר מועד זה, למעט הרשמות של סטודנטים חדשים שיתקבלו עד 17.3.2017 או הרשמות לקורסי אנגלית כשפה זרה שיתקבלו עד 21.2.2017 (סטודנטים אשר יירשמו לאחר 14.1.2016יוכלו להתקבל ללימודים רק לקבוצה קיימת הפתוחה עדיין להרשמה שאינה מלאה/חסומה). (ב) סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.
 2. כולל הקורסים: עברית כשפה שנייה (91462), יסודות הערבית הספרותית ב (91466), יסודות הערבית הספרותית ד (91469).
 3. ובכלל זה מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתו).
 4. כולל מתקבלים חדשים לתואר שני הנרשמים לקורסי השלמה מתואר ראשון.
 5. לא כולל מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים. מועדי ההרשמה של סטודנטים אלה הם המועדים של סטודנטים ותיקים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתם).
 6. כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).
 7. (א) לאחר מועד זה הגשת מועמדות לתואר שני תהיה לסמסטר הבא. למידע מפורט ראו הנחיות הרשמה לתואר שני. (ב) המידע אינו מתייחס לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית. פרטים לגבי הגשת מועמדות לתשע"ז יפורסמו באתר.