אביב

סמסטר אביב
מועדים

קורס/ מסלול/ סוג תואר
הגשת מועמדות
ללימודים לתואר שני
הרשמה סדירה הרשמה מאוחרת פתיחת סמסטר סיום סמסטר מועדי הרשמה לסטודנטים הלומדים בחו"ל
הרשמה סדירה הרשמה מאוחרת
תואר ראשון ותעודת הוראה לכל הסטודנטים2 ותואר שני לסטודנטים ותיקים בלבד3
מ- 13.11.2016
 
עד 10.1.2017  (יום ג)
מ-11.1.2017
 
עד 13.3.2017
19.3.2017 30.6.2017
מ-13.11.2016

עד 10.1.2017 (יום ג)

מ-11.1.2017

עד 17.2.2017

קורסים לתואר שני למועמדים
ולמתקבלים חדשים בלבד
5,4
עד 731.1.2017 מקבלת התשובה של ועדת הקבלה עד 23.2.2017

מ-24.2.2017

עד 13.3.2017

19.3.2017 30.6.2017

מקבלת התשובה של ועדת הקבלה

 עד 13.2.2017

קורסי אנגלית כשפה זרה6
 

מ- 13.11.2016
 
עד 10.1.2017(יום ג)

מ-11.1.2017

עד 17.2.2017

22.2.2017 6.6.2017 מ- 13.11.2016
 
עד 10.1.2017 (יום ג)

מ-11.1.2017

עד 24.1.2017

סדנת הכנה בפיסיקה

(91463)

 

מ-13.11.2016

עד 24.2.2017

19.3.2017 30.6.2017

 

שימו לב! ההחלטות הסופיות בנוגע לפתיחת קבוצות לימוד מתקבלות על-פי נתוני ההרשמה שייקלטו עד 14.1.2017

– מועדי ההרשמה מתייחסים גם לסטודנטים הלומדים בחו"ל ונקבעים לפי זמן ישראל – 1. (א) לא יתקבלו הרשמות לאחר מועד זה, למעט הרשמות של סטודנטים חדשים שיתקבלו עד 17.3.2017 או הרשמות לקורסי אנגלית כשפה זרה שיתקבלו עד 21.2.2017 (סטודנטים אשר יירשמו לאחר 14.1.2016יוכלו להתקבל ללימודים רק לקבוצה קיימת הפתוחה עדיין להרשמה שאינה מלאה/חסומה). (ב) סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.
 2. כולל הקורסים: עברית כשפה שנייה (91462), יסודות הערבית הספרותית ב (91466), יסודות הערבית הספרותית ד (91469).
 3. ובכלל זה מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתו).
 4. כולל מתקבלים חדשים לתואר שני הנרשמים לקורסי השלמה מתואר ראשון.
 5. לא כולל מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים. מועדי ההרשמה של סטודנטים אלה הם המועדים של סטודנטים ותיקים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתם).
 6. כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).
 7. (א) לאחר מועד זה הגשת מועמדות לתואר שני תהיה לסמסטר הבא. למידע מפורט ראו הנחיות הרשמה לתואר שני. (ב) המידע אינו מתייחס לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית. פרטים לגבי הגשת מועמדות לתשע"ז יפורסמו באתר.

מועדים

קורס/ מסלול/ סוג תואר
הגשת מועמדות
ללימודים לתואר שני
הרשמה סדירה הרשמה מאוחרת פתיחת סמסטר סיום סמסטר מועדי הרשמה לסטודנטים הלומדים בחו"ל
הרשמה סדירה הרשמה מאוחרת
תואר ראשון ותעודת הוראה לכל הסטודנטים2 ותואר שני לסטודנטים ותיקים בלבד3
מ- 5.11.2017
 
עד 2.1.2018 (יום ג)
מ-3.1.2018
 עד 119.2.2018
6.3.2018 18.6.2018
מ-5.11.2017

עד 2.1.2018 (יום ג)

מ-3.1.2018

עד 5.2.2018

קורסים לתואר שני למועמדים
ולמתקבלים חדשים בלבד
5,4
עד 72.1.2018 מקבלת התשובה של ועדת הקבלה עד 5.2.2018

מ-6.2.2018

עד 119.2.2018

6.3.2018 18.6.2018

מקבלת התשובה של ועדת הקבלה

 עד 5.2.2018

קורסי אנגלית כשפה זרה6
 

מ- 5.11.2017
 
עד 2.1.2018 (יום ג)

מ-3.1.2018

עד 119.1.2018

4.2.2018 23.5.2018 מ- 5.11.2017
 
עד 2.1.2018 (יום ג)

מ-3.1.2018

עד 12.1.2018

סדנת הכנה בפיסיקה

(91463)

 

מ-5.11.2017

עד 12.2.2018

6.3.2018 18.6.2018

 

שימו לב! ההחלטות הסופיות בנוגע לפתיחת קבוצות לימוד מתקבלות על-פי נתוני ההרשמה שייקלטו עד 17.1.2018

– מועדי ההרשמה מתייחסים גם לסטודנטים הלומדים בחו"ל ונקבעים לפי זמן ישראל – 1. (א) לא יתקבלו הרשמות לאחר מועד זה, למעט הרשמות של סטודנטים חדשים שיתקבלו עד 5.3.2018 או הרשמות לקורסי אנגלית כשפה זרה שיתקבלו עד 2.2.2018 (סטודנטים אשר יירשמו לאחר 17.1.2018 יוכלו להתקבל ללימודים רק לקבוצה קיימת הפתוחה עדיין להרשמה שאינה מלאה/חסומה). (ב) סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.
 2. כולל הקורסים: עברית כשפה שנייה (91462), יסודות הערבית הספרותית ב (91466).
 3. ובכלל זה מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתו).
 4. כולל מתקבלים חדשים לתואר שני הנרשמים לקורסי השלמה מתואר ראשון.
 5. לא כולל מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים. מועדי ההרשמה של סטודנטים אלה הם המועדים של סטודנטים ותיקים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתם).
 6. כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).
 7. (א) לאחר מועד זה הגשת מועמדות לתואר שני תהיה לסמסטר סתיו תשע"ט (א2019). למידע מפורט ראו הנחיות הרשמה לתואר שני. (ב) המידע אינו מתייחס לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית. פרטים לגבי הגשת מועמדות לתשע"ט יפורסמו באתר.

לתשומת לב!
החל מסמסטר סתיו תשע"ב (א2012), סטודנטים לתואר ראשון, שביום הרשמתם צברו 18 נקודות זכות ויותר, ישלמו שכר לימוד מופחת בהרשמתם לקורס אקדמי לתואר ראשון שמקנה נקודות זכות. סטודנטים לתואר ראשון שביום הרשמתם טרם צברו 18 נקודות זכות, ישלמו שכר לימוד מלא, בהתאם להחלטות ועדת וינוגרד על הפחתת שכר לימוד לסטודנטים לתואר ראשון. הפחתת שכר הלימוד אינה חלה על קורסים לתעודת הוראה או על קורסי השלמה לתואר שני. על סטודנטים שנרשמים לקורסים אקדמיים לתואר ראשון לבדוק ביום הרשמתם כמה נקודות זכות צברו ולשלם את שכר הלימוד בהתאם למפורט בטבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים בהמשך סעיף זה .

סוג הקורס
סוג התשלום
הסכום לתשלום
קורס לתואר ראשון7 קורס לתואר שני
שכר לימוד מלא לסטודנט שטרם צבר 18 נ"ז שכר לימוד מופחת לסטודנט שצבר 18 נ"ז
שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה 2,065 1,528 2,294
תוספת עבור הנחיה מוגברת2 ​300 ​300 ​–
​שכר לימוד לקורס בהנחיה מוגברת ​2,365 ​1,828 ​–
​שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה למשרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם ולמשרת/מסיים שירות לאומי5 ​1,858 ​1,375 ​2,064
​שכר לימוד לקורס בהנחיה מוגברת למשרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם ולמשרת/מסיים שירות לאומי5 ​2,158 1,675 ​–
​שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה למשרת/מסיים שירות חובה שהוא לוחם5 ​1,032 764 1,147
​שכר לימוד לקורס בהנחיה מוגברת, למשרת/מסיים שירות חובה שהוא לוחם5 ​1,332 ​1,064 ​–
​שכר לימוד עבור הקורס הראשון שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה רגילה6 ​1,445 ​1,069 1,605
​שכר לימוד עבור הקורס הראשון שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה מוגברת6 ​1,745 ​1,369 ​–
​שכר לימוד עבור כל קורס נוסף שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה רגילה6 ​1,652 ​1,222 ​1,835
​שכר לימוד עבור כל קורס נוסף שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה מוגברת6 ​1,952 ​1,522 ​–

 

יש להוסיף לשכר הלימוד של כל קורס דמי אבטחה ותשלומים אחרים כמפורט בטבלה 3 : תשלומים אחרים. (הסבר מפורט ראו בסעיף תשלומים אחרים).

סטודנטים שלומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של כל קורס תוספת חו"ל בגובה 636 ש"ח.


 

 1.  למעט שכר לימוד לקורסים ספציפיים המפורטים בטבלה 2.
 2.  התשלום עבור הנחיה מוגברת אינו חלק משכר הלימוד.
 3.  שכר לימוד לסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה, כמפורט בסעיף הרשמה לקורסי אנגלית כשפה זרה.
 4. שכר לימוד לסטודנטים חיצוניים.
 5. בכפוף להנחיות שבסעיף מלגות.
 6. ראו הסבר בסעיף הרשמה חוזרת לקורס.
 7. כולל הקורס אנגלית: מתקדמים ב.

 

סוג הקורס
סוג התשלום
הסכום לתשלום
מתקדמים א (רמה B) בסיסי (רמה C) טרום בסיסי ב (רמה D) טרום בסיסי א 5(רמה E)
שכר לימוד לקורס 11,521
(1,977)2
12,281
(2,965)2
12,281
(2,965)2
13,041
(3,953)2
​שכר לימוד לקורס למשרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם ולמשרת/מסיים שירות לאומי3 11,521
(1,779)2
12,281
(2,668)2
12,281
(2,668)2
13,041
(3,558)2
​שכר לימוד לקורס למשרת/מסיים שירות חובה שהוא לוחם3 ​1,521 ​2,281 ​2,281 ​3,041
​שכר לימוד עבור הקורס הראשון שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה 4 ​1,521 ​2,281 ​2,281 ​3,041
​שכר לימוד עבור כל קורס נוסף שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה 4 11,521
(1,582)2
12,281
(2,372)2
12,281
(2,372)2
13,041
(3,162)2


יש להוסיף לשכר הלימוד של כל קורס דמי אבטחה ותשלומים אחרים, כמפורט בטבלה 3 : תשלומים אחרים. (הסבר מפורט ראו בסעיף תשלומים אחרים).

סטודנטים שלומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של כל קורס תוספת חו"ל בגובה 636 ש"ח. 1. שכר לימוד לסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה, כמפורט בסעיף הרשמה לקורסי אנגלית כשפה זרה.
 2. שכר לימוד לסטודנטים חיצוניים.
 3. בכפוף להנחיות שבסעיף תשלום באמצעות מלגות.
 4. ראו הסבר בסעיף הרשמה חוזרת לקורס.
 5. קורס טרום בסיסי א הינו קורס מורחב הכולל גם את תכני הקורס טרום בסיסי ב
שם הקורס הסכום לתשלום (בש"ח)
פרקטיקום בהוראת תושב"ע ומחשבת ישראל (55156) 2,065
​סמינר דידקטי בתושב"ע ומחשבת ישראל (55471) 2,065
פרקטיקום בהוראת היסטוריה (55195)​ 2,065
​סמינר דידקטי בהיסטוריה (55474) 2,065
​פרקטיקום בהוראת הספרות (55168) ​2,065
​סמינר דידקטי בספרות (55470) ​2,065
​דידקטיקה של הוראה הפסיכולוגיה (55157) ​2,065
​דידקטיקה של הוראת האזרחות (69007) ​2,065
סדנה בדידקטיקה של מדעי המחשב (55467) ​2,065
​אוריינות מחקר בחינוך (55476) 2,065​
​קורס הכנה לבחינת פטור ב"הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים" (91440)  ​2,065
סדנת הכנה בפיסיקה (91463)4 1,239​
פרויקט מסכם בהנדסת תעשייה וניהול (10923)5 24,130
(3,593)3
השלמות בחשבון אינטגרלי (20492)​ 1,032​
מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415)4 2,065​
מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים – אלגברה לינארית (91416)​ 1,032​
סדנת גישור ידע באנגלית (91428)4 2,065​
​עברית כשפה שנייה (91462)4 ​1,858
​יסודות הערבית הספרותית ב (91466)4 ​2,588
 
יש להוסיף לשכר הלימוד של כל קורס דמי אבטחה ותשלומים אחרים, כמפורט  בטבלה 3 : תשלומים אחרים, (הסבר מפורט ראו בסעיף תשלומים אחרים).
סטודנטים שלומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של כל קורס תוספת חו"ל בגובה 636 ש"ח.
הערות:
א. חיילים בשירות חובה או משרתים בשירות לאומי, או חיילים משוחררים, או מסיימי שירות לאומי, זכאים למלגת עידוד בכפוף להנחיות בסעיף תשלום באמצעות מלגות.
ב. הנרשמים לאחד מהקורסים המפורטים לעיל בפעם השנייה, זכאים לשלם שכר לימוד מופחת, בכפוף להנחיות בסעיף הרשמה חוזרת לקורס.

 1. שכר הלימוד הנקוב בטבלה הוא שכר לימוד לקורס במתכונת של הנחיה רגילה. לימוד הקורס בהנחיה מוגברת כרוך בתוספת תשלום עבור ההנחיה המוגברת.
 2. שכר לימוד לסטודנטים שטרם צברו 18 נקודות זכות, בכפוף להחלטות ועדת וינוגרד על הפחתת שכר לימוד.
 3. שכר לימוד לסטודנטים שצברו 18 נקודות זכות, בכפוף להחלטות ועדת וינוגרד על הפחתת שכר לימוד.
 4. הקורס מוצע במתכונת של הנחיה מוגברת בלבד, לפיכך, יש להוסיף לשכר הלימוד המצוין בטבלה, תוספת עבור ההנחיה המוגברת.
 5. קורס זה מקנה יחידת שכר לימוד אחת במאזן שמ"א. אין אפשרות להירשם לקורס זה ללא תשלום שכר לימוד.
סוג התשלום הסכום לתשלום (בש"ח)
דמי הרשמה לסטודנט חדש1 בהרשמה באמצעות טופס/במרכז לימוד/מוסד/מכללה 412
​דמי הרשמה לסטודנט חדש בהרשמה מקוונת ​360
​דמי הרשמה לסטודנט המחדש הרשמה1 ​206
​דמי הגשת מועמדות לתואר שני2 ​412
דמי הגשת מועמדות ללימודי תעודה/ תעודת הוראה3 412
​תוספת עבור הנחיה מוגברת ​300
​דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת לסטודנטים חדשים4 ​330
דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת לסטודנטים ותיקים4 400​​
​תשלום עבור תעודת סטודנט5 ​25
​תשלום עבור תעודת סטודנט חלופית ​25
​דמי אבטחה בגין כל קורס6 ​62
​תוספת קיץ בגין כל קורס7 ​285
​תוספת חו"ל בגין כל קורס ​636
​דמי שירותי רווחה8 ​119
​דמי טיפול ועלויות בסיסיים בגין ביטול הרשמה לקורס ​326
​תשלום בגין חומר לימוד שלא הוחזר, במקרה של החלפת קורס או ביטול הרשמה ​376
​תשלום עבור בחינת גמר בתואר שני (14196, 14197, 12997, 14298, 14195)9 ​218
​תשלום עבור עבודה מסכמת/עבודת תזה/עבודת גמר/פרויקט לתואר שני ​4,588
​תשלום עבור הרשמה לעבודה סמינריונית שלישית או יותר (בתואר ראשון) ​1,032 
​תשלום עבור הרשמה לעבודה סמינריונית שלישית או יותר (בתואר שני) 1,147 
​תשלום מיוחד עבור הרשמה/כתיבה/הגשה של עבודה סמינריונית באיחור ​516
​תשלום עבור סדנה לכתיבת עבודה סמינריונית (נלמדת במסגרת קורס אקדמי) ​326
​תשלום עבור אישור בעברית או באנגלית על הרשמה ותשלום שכר לימוד10 ​32
​תשלום עבור עותק של קבלה שכבר נשלחה לסטודנט10 ​32
​תשלום עבור אישור מיוחד בעברית או באנגלית על הרשמה ותשלום שכר לימוד10 ​70
​תשלום עבור אישור בעברית או באנגלית על לימודים11 ​32
​תשלום עבור אישור מיוחד בעברית או באנגלית על לימודים11 ​70
​תשלום עבור צילום מחברת בחינה סרוקה וקבלתו באמצעות דואר אלקטרוני ​5
תשלומים עבור בחינות מיוחדות
​בחינה לשיפור ציון לתואר12 ​218
בחינת סוף רמה אנגלית מתקדמים ב (מוגבל לפעם אחת בלבד)13 101​
​בחינת פטור ביישומי מחשב13 ​101
​בחינת פטור בהנהלת חשבונות14 ​101
​בחינת בקיאות על דפי גמרא13 ​101
​בחינת מיון בערבית (91420)13 ​101
​בחינה מיוחדת לסטודנט חו"ל15 ​490
​בחינת אמיר"ם16 ​260
​התייצבות לבחינה מיוחדת ללא הרשמה תקפה17 ​319
תשלומים עבור סדנאות במיומנויות למידה18
​סדנאות בכישורי למידה ​220
​לקראת עבודה סמינריונית – סדנה לכתיבת עבודות (כללי) ​260
​סדנה בכתיבה – ממטלה לבחינה ​220
​הדרכה אישית בלמידה – "אישי בלמידה 5" ​260
תשלומים נוספים 
​ייעוץ מוקדם של הוועדה להכרה בלימודים קודמים, למי שעדיין אינו סטודנט של האוניברסיטה הפתוחה19 ​300
​הרשמה נוספת לבחינה / התייצבות לבחינה ללא הרשמה תקפה17 ​218

​אי-התייצבות לבחינה (ללא הודעה מראש) של זכאים לתנאים המיוחדים הבאים:20

בחינה בחדר נפרד, בחינה על מחשב, שאלון מוקלט
בחינה לסטודנטים בחו"ל
בחינה מיוחדת לסטודנטים בחו"ל

163
218
490

 


 

 1. ראו הסבר בסעיף תשלומים אחרים.
 2. ראו הסבר בסעיף תשלומים אחרים. סטודנטים ותיקים באוניברסיטה הפתוחה, ובוגריה, ישלמו 50% מהסכום המצוין, בכפוף למגבלות המפורטות בפרק הגשת מועמדות בסעיף דמי הגשת מועמדות לתואר שני.
 3. ראו הסבר בסעיף תשלומים אחרים. סטודנטים ותיקים באוניברסיטה הפתוחה, ובוגריה, ישלמו 50% מהסכום המצוין, בכפוף למגבלות המפורטות בפרק הגשת מועמדות בסעיף דמי הגשת מועמדות לתעודת הוראה ולימודי תעודה.
 4. הסבר על תקופות הרשמה ראו בסעיף תקופות הרשמה ומועדי הרשמה. פרטים נוספים בסעיף תשלומים אחרים.
 5. תשלום זה חל על כל הנרשמים החדשים ועל כל מי שלא שילם תשלום זה בסמסטרים קודמים. יש להוסיף סכום זה לתשלום עבור הקורס הראשון אליו נרשמים.
 6. יש להקפיד ולהוסיף סכום זה לתשלום בעבור כל קורס (ראו הסבר בסעיף תשלומים אחרים
 7. סכום זה אינו סופי וייתכן שישתנה בתחילת ההרשמה לסמסטר קיץ תשע"ז (ג2017). אם יחול שינוי תצורף הודעה מתאימה לחומר ההרשמה.
 8. ראו הסבר בסעיף תשלומים אחרים.
 9. אין אפשרות לבטל הרשמה לבחינות אלה.
 10. ניתן להפיק ללא תשלום באמצעות מערכת שאילתא אישורי הרשמה וקבלות שנשלחו אל הסטודנט בדואר אלקטרוני במהלך לימודיו.
 11. ניתן להפיק אישור מצב לימודים ללא תשלום באמצעות מערכת שאילתא.
 12. סטודנט שנרשם לבחינה והודיע בכתב על ביטול הרשמתו לאחר השיבוץ לבחינה ועד שני ימי עבודה לפני הבחינה (לא כולל יום הבחינה), יקבל את החזר התשלום בקיזוז דמי טיפול בסך 65 ש"ח. סטודנט שלא התייצב לבחינה או שלא הודיע בכתב על ביטול הרשמתו כמצוין לעיל, לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.
 13. התאריך האחרון להרשמה לבחינה ולביטול הרשמה לבחינה בכל מועד בחינה, מפורטים עם פתיחת ההרשמה לבחינה במערכת שאילתא ומוקד הפניות והמידע. ביטול הרשמה לבחינה אפשר לבצע באמצעות מערכת שאילתא ומוקד הפניות והמידע. ראו הסבר מפורט בנספח 3, סעיף 3: הרשמה לבחינה וביטול הרשמה.
 14. סטודנטים שנרשמו לקורס הכנה לבחינת פטור בהנה"ח (91440), יהיו פטורים מתשלום בגין הרשמה אחת לבחינת הפטור (91419). התאריך האחרון להרשמה לבחינה ולביטול הרשמה לבחינה בכל מועד בחינה, מתפרסמים עם פתיחת ההרשמה לבחינה במערכת שאילתא ומוקד הפניות והמידע. ביטול הרשמה לבחינה ניתן לבצע באמצעות מערכת שאילתא ומוקד הפניות והמידע. ראו הסבר מפורט בנספח 3, סעיף 3: הרשמה לבחינה וביטול הרשמה.
 15. הנחיות להרשמה לבחינה והנחיות לביטול ההרשמה לבחינה בחו"ל תקפות גם במקרה של בחינה מיוחדת בחו"ל.
 16. סטודנטים שמסיבה כלשהי אינם מתייצבים לבחינת אמיר"ם, כספם יוחזר להם בקיזוז דמי טיפול ועלויות בסך 75 ש"ח. במקרה כזה, אין צורך לפנות אל מרכז ההישגים הלימודיים.
 17. ראו הסבר מפורט בנספח 3, סעיף 3: הרשמה לבחינה וביטול הרשמה.
 18. ראו הסבר מפורט בסעיף הדרכה בלמידה, ובסעיף הרשמה לסדנאות בכישורי למידה.
 19. ראו הסבר מפורט בסעיף בקשה להכרה בלימודים קודמים ו/או בקשה לאישור תכנית לימודים.
 20. סטודנטים שיבטלו את הרשמתם עד יום לפני הבחינה יחויבו ב-50% מהתשלום.

 


 

 

א. תשלום בהסדר אשראי של האוניברסיטה הפתוחה – חלוקת שכר הלימוד לתשלומים ללא ריבית, בכפוף למועד שבו תיקלט בקשת ההרשמה במחשב האוניברסיטה הפתוחה ועל-פי הפירוט בטבלה שלהלן.

אפשר לחלק את שכר הלימוד למספר תשלומים על-פי המועד שבו נקלטת בקשת ההרשמה,1 דלהלן :

 

סמסטר תקופה מועד קליטת ההרשמה1
במחשב האו"פ
מספר התשלומים
ב2017 ראשונה עד 25.12.2016 5
שנייה

מ-26.12.2016 עד 24.1.2017 

4
שלישית מ- 25.1.2017 עד 22.2.2017 3
רביעית

מ-23.2.2017

2

 

לתשומת לב: מועד החיוב הראשון הינו בהתאם ליום החיוב המוסכם בין הנרשם לבין חברת האשראי.

ב. תשלום אחד רגיל.
 
ג. תשלום בהסדרי קרדיט:
אפשר לשלם בלא פחות מ-3 תשלומים ולכל היותר ב-18 תשלומים. אם לא יצוין מספר התשלומים, הגבייה תתבצע ב-3 תשלומים למשלמים בויזה קרדיט ובדיינרס קרדיט. למשלמים בישראקרדיט או באמריקן אקספרס קרדיט – מספר התשלומים ייקבע על-ידי חברת האשראי.

הסדרי הקרדיט מתקיימים בין מחזיקי כרטיס האשראי לבין חברות האשראי, והאוניברסיטה הפתוחה אינה אחראית לשינויים העלולים לחול בהסדרים אלה.1 הרשמה הכוללת את כל הפרטים המאפשרים חיוב כרטיס האשראי.

 

 
להלן תחשיב שכר לימוד לתואר ראשון, מעודכן עפ"י שכר הלימוד בסמסטר אביב תשע"ז (ב2017)
 
1.    שכר לימוד לתואר ראשון
סטודנט הלומד לתואר ראשון חייב בתשלום השווה לשכר הלימוד השנתי המפורסם ע"י ות"ת ולפי 3 שנות תקן, (או 4 שנות תקן ללימודי הנדסה ו/או לימודים 4 שנתיים אחרים).
סטודנט הלומד לתואר ראשון חייב בתשלום שכר לימוד מצטבר מינימלי של 20 קורסים בהנחיה רגילה, (או 27 קורסים בלימודי הנדסה).
 
להלן אופן חישוב שכר הלימוד לקורס בהנחיה רגילה לתואר ראשון:
שכר לימוד המאושר ע"י ות"ת לשנה   X 3 שנות תקן  = שכר לימוד לקורס אקדמי בהנחיה רגילה
                                    20 קורסים
 
2.    שכר לימוד
סטודנט שטרם צבר 18 נ"ז חייב על פי הנחיות ות"ת בשכר לימוד מלא (ללא הנחת וינוגרד).
לאחר שהסטודנט צבר 18 נ"ז יבוצע החזר כספי רטרואקטיבי בגין הקורסים שעבורם שילם שכר לימוד מלא.
שכר לימוד מלא לקורס לסטודנט שטרם צבר 18 נ"ז  - 2,065 ₪
שכר לימוד מופחת לקורס  לסטודנט שצבר 18 נ"ז  -    1,528 ₪
 
3.     תשלומים חד פעמיים (בנוסף לתשלום שכר הלימוד)
·  דמי הרשמה לסטודנט חדש  -   412 ₪
         סטודנט הנרשם בהרשמה מקוונת ישלם דמי הרשמה מופחתים בסך 360  
·  תעודת סטודנט  -  25 ₪
 
4.     תשלומים נלווים לכל הרשמה לקורס (בנוסף לתשלום שכר הלימוד)
·  דמי אבטחה  -  62 ₪, בעבור כל קורס
·  תוספת עבור הנחיה מוגברת  - 300 ₪ , בעבור כל קורס שנלמד בהנחיה מוגברת
·  תוספת קיץ  -  285 ₪, בעבור כל קורס בסמסטר קיץ
 
5.     דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת
 סטודנטים חדשים הנרשמים לאחר סיום הרשמה סדירה יחויבו בדמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת בסך 330 ₪
    
6.      הבהרות 
א.     התחשיב הוא בעבור קורסים אקדמיים בלבד לתואר ראשון אשר מקנים נקודות זכות.
ב.      התחשיב רלוונטי לסטודנט שהגיש תכנית לימודים מאושרת לתואר ראשון ובתנאי שלמד אך ורק קורסים בהתאם לתכנית ועפ"י תחשיב נקודות זכות מינימאליות שנקבעו לתכנית התואר אותו הוא לומד.
ג.       אם תכנית מסוימת לתואר כוללת יותר מ- 20 קורסים, הקורסים הנוספים נלמדים ללא תשלום שכר לימוד, עד למכסת נקודות הזכות המינימלית לתואר אותו לומד הסטודנט ובכפוף לתנאים המפורטים בהנחיות ההרשמה. אם התכנית כוללת פחות מ- 20 קורסים, שכר הלימוד הנדרש הינו שכר לימוד לתואר ראשון, כפי שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
ד.      התחשיב אינו כולל שכר לימוד עבור קורסים שאינם מקנים נקודות זכות לתואר, (למעט קורס אנגלית מתקדמים ב (רמה A) והקורס יישומי המחשב מתקדמים 20217, בתכניות הלימודים בהן חלה חובה ללמוד הקורס).
ה.      התחשיב אינו רלוונטי לתואר בהנדסה שהוא אקוויוולנט לתואר ארבע שנתי באוניברסיטה אחרת.
ו.       התחשיב אינו כולל שכר לימוד עבור הרשמות חוזרות לקורס.
ז.       לשכר הלימוד המשולם על ידי גורם מממן, יש להוסיף תשלום של 25% על שכר הלימוד הבסיסי עבור כל קורס אקדמי בהתאם להחלטות המועצה להשכלה גבוהה לסטודנטים המקבלים מימון על ידי גורם מממן.
ח.      האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התחשיב הנ"ל, ואף לגבות הפרשים, בהתאם לעליית המדד, או להוראות כל דין.
טבלה 4: קורסים אקדמיים וקורסי אנגלית כשפה זרה

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח) הערות
תקופה קורסים אקדמיים1
וקורסים לתעודת הוראה

קורסי אנגלית כשפה זרה 2

החלפת קורס3 0 עד 17.1.2017 עד 17.1.2017 ללא חיוב כספי בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן להחליף רק לקורס אחר במסגרת התכנית.
1 מ-18.1.2017
עד 27.1.2017
מ-18.1.2017
עד 27.1.2017
8216
2

מ-29.1.2017     עד 24.3.2017

מ-29.1.2017     עד 28.2.2017
326
החלפת קורס דחוי3 0 עד 17.1.2017 עד 17.1.2017 ללא חיוב כספי
1

מ-18.1.2017 עד 24.3.2017

מ- 18.1.2017
עד 28.2.2017
326
דחיית לימודים בקורס6,4,3 0 עד 17.1.2017 עד 17.1.2017 ללא חיוב כספי בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן לדחות רק את כל הקורסים יחד.
1 מ-18.1.2017
עד 27.1.2017
מ-18.1.2017
עד 27.1.2017
8216
2

מ-29.1.2017     עד 17.3.2017

מ-29.1.2017
עד 21.2.2017
376
3 מ-19.3.2017     עד 21.4.2017 מ-22.2.2017
עד 21.3.2017
468
4 מ-23.4.2017     עד 528.4.2017 מ-22.3.2017
עד 54.4.2017
751
החלפת קורס ודחייתו6,4,3 0 עד 17.1.2017 עד 17.1.2017 ללא חיוב כספי בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן לדחות רק את כל הקורסים יחד.
1 מ-18.1.2017  עד 27.1.2017 מ- 18.1.2017
עד 27.1.2017
8216
2 מ-29.1.2017     עד 17.3.2017 מ-29.1.2017
עד 21.2.2017
376
3 מ-19.3.2017
עד 21.4.2017
מ-22.2.2017     עד 21.3.2017 468 
4 מ-23.4.2017     עד 528.4.2017 מ-22.3.2017
עד 54.4.2017
751
ביטול הרשמה לקורס7,4 1 עד 27.1.2017 עד 3.1.2017 8326 בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן לבטל את ההרשמה רק לכל הקורסים יחד.
2 מ-29.1.2017     עד 17.3.2017 מ-4.1.2017       עד 21.2.2017 9468
3 מ-19.3.2017       עד 107.4.2017 מ-22.2.2017
עד 1114.3.2017
9653

הערות:
 • מלגת עידוד לחייל בשירות חובה או למשרת בשירות לאומי, או לחייל משוחרר או למסיים שירות לאומי, חלה גם על דמי הטיפול והעלויות בגין שינויים בהרשמה, למעט על דמי הטיפול והעלויות הבסיסיים בגין ביטול הרשמה.
 • מסטודנט שקיבל מלגת עידוד לחייל לוחם או לחייל משוחרר שהוא לוחם, לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין החלפת קורס, דחיית לימודים והחלפת קורס ודחייתו. במקרה של ביטול ההרשמה, הוא יחויב בדמי טיפול ועלויות בסך 326 ש"ח.

לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה. 1. (א) בקורס האקדמי, אנגלית מתקדמים ב תקופות הזכאות לשינויים בהרשמה הן כמו בקורסי אנגלית כשפה זרה.
  (ב) כולל הקורסים: מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415), קורס הכנה לבחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים (91440), עברית כשפה שנייה (91462), יסודות הערבית הספרותית ב (91462), קורסים אקדמיים הנלמדים גם במסגרת המסלול לתעודת הוראה וקורסים לקבלת רשיון הוראה קבוע.
 2. כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).
 3. לפני הגשת הבקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים, על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש, וכי לא קיימת מגבלה כלשהי שתגרום לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר הלימוד או בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 4. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 5. סטודנטים חדשים יוכלו להגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו במשך שבועיים נוספים אחרי תאריך זה.
 6. בקורסים הנלמדים במתכונת שנתית אפשר לדחות לימודים עד סוף השבוע הרביעי של הסמסטר השני.
 7. בביטול הרשמה לקורס, בנוסף לדמי הטיפול והעלויות, לא מוחזרים לסטודנט דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).

 8. סטודנטים חדשים המבצעים שינויים בהרשמה בתקופה 1 (בלבד), לא יחויב בדמי טיפול אלה.
 9. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו- 3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד . 
 10. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18, יוכלו לבטל את הרשמתם בסמסטר אביב תשע"ז (ב2017) עד 21.4.2017.
 11. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18, יוכלו לבטל את הרשמתם לקורסי אנגלית בסמסטר אביב תשע"ז (ב2017), עד 28.3.2017.טבלה 5: הקורס מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים – אלגברה לינארית (91416) וסדנת הכנה בפיסיקה (91463)

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח)
תקופה

סדנת הכנה בפיסיקה (91463)

 

מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים –

 

אלגברה לינארית (91416)1
החלפת קורס4 0 עד 17.1.2017 ללא חיוב כספי
1

מ- 18.1.2017

עד 27.1.2017

6130
2

מ- 29.1.2017

עד 24.3.2017

196
החלפת קורס דחוי4 0 עד 17.1.2017 ללא חיוב כספי
1

מ-18.1.2017

עד 24.3.2017

196
דחיית לימודים
בקורס2, 4
0 עד 17.1.2017 ללא חיוב כספי
1

מ-18.1.2017

עד 27.1.2017

6130
2

מ-29.1.2017

עד 17.3.2017

226
3

מ-19.3.2017

עד 21.4.2017

281
4

מ-23.4.2017

עד 328.4.2017

451
החלפת קורס
ודחייתו2, 4
0 עד 17.1.2017 ללא חיוב כספי
1

מ-18.1.2017

עד 27.1.2017

6130
2

מ-29.1.2017

עד 17.3.2017

226
3

מ-19.3.2017     

עד 21.4.2017

281
4

מ-23.4.2017

עד 328.4.2017

451
ביטול הרשמה לקורס2, 5 1 עד 27.1.2017 6196
2

מ-29.1.2017

עד 17.3.2017

7281
3

מ-19.3.2017

עד 87.4.2017

7392


לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה.


 1. תקופות זכאות ודמי טיפול ועלויות לקורס מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415) מפורטים בטבלה 4.
 2. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 3. סטודנטים חדשים יוכלו להגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו במשך שבועיים נוספים אחרי תאריך זה.
 4. לפני הגשת בקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש וכי לא קיימת מגבלה כלשהי שתגרום להרשמה לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 5. בביטול הרשמה לקורס, בנוסף לדמי טיפול ועלויות, לא מוחזרים לסטודנט דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
 6. סטודנטים חדשים המבצעים שינויים בהרשמה בתקופה 1 (בלבד), לא יחייבו בדמי טיפול אלה.
 7. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו- 3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד.
 8. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18 יוכלו לבטל הרשמתם בסמסטר אביב תשע"ז (ב2017), עד 21.4.2017.